SCN1099875 Furnizare tractor cu accesorii in cadrul proiectului: „ACHIZIȚIE UTILAJ PENTRU SERVICIUL DE SITUATII DE URGENTA IN COMUNA SUTESTI, JUDEȚUL BRAILA”

Valoare estimata
316 293,45 RON
Publicat
14-01-2022 20:54:50
Termen de ofertare
28-01-2022 15:00:00
Timp ramas

34138000-3 Tractoare rutiere (Rev.2) Transmis 14-01-2022 20:54:50  Legea nr. 98/23.05.2016  Anunt de participare simplificat  Procedura simplificata  Mod atribuire: online
Obiectul achizitiei: Furnizare tractor cu accesorii in cadrul proiectului: „ACHIZIȚIE UTILAJ PENTRU SERVICIUL DE SITUATII DE URGENTA IN COMUNA SUTESTI, JUDEȚUL BRAILA”
Numar de referinta: 4342740_2022_PAAPD1333413
Tipul contractului: Furnizare / Cumparare
Descrierea pe scurt a contractului:

In cadrul acestei proceduri de achizitie autoritatea contractanta doreste achizitionarea contractului de furnizare avand ca obiect:
Furnizare tractor cu accesorii in cadrul proiectului: „ACHIZIȚIE UTILAJ PENTRU SERVICIUL DE SITUATII DE URGENTA IN COMUNA SUTESTI, JUDEȚUL BRAILA”, in valoare estimata de 316.293,45lei
Cantitatile de produse si specificatiile/caracteristicile tehnice minimale solicitate se regasesc in Caietul de sarcini ce face parte integranta din documentatia de atribuire

Loturi:

1) Default lot
Cod CPV: 34138000-3 Tractoare rutiere (Rev.2)
Valoare estimata: 0,00 RON
In cadrul acestei proceduri de achizitie autoritatea contractanta doreste achizitionarea contractului de furnizare avand ca obiect: Furnizare tractor cu accesorii in cadrul proiectului: „ACHIZIȚIE UTILAJ PENTRU SERVICIUL DE SITUATII DE URGENTA IN COMUNA SUTESTI, JUDEȚUL BRAILA”, in valoare estimata de 316.293,45lei Cantitatile de produse si specificatiile/caracteristicile tehnice minimale solicitate se regasesc in Caietul de sarcini ce face parte integranta din documentatia de atribuire
Finantare: Program / Proiect

Criterii de atribuire:

Pretul cel mai scazut1.) Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat
Experienta similara :Ofertantul trebuie sa fi furnizat, in ultimii 3 ani calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, produse similare in valoare cumulata de cel putin 316.293,45lei fara TVA, valoare care se poate demonstra prin insumarea valorilor produselor furnizate la nivelul a maximum 3 contracte. - Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate in trecut, corespunzator cerintelor autoritatii contractante, mentionandu-se in DUAE: obiectul contractului/contractelor, valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent ca acestia din urma sunt autoritati contractante sau beneficiari privati iar, la solicitarea autoritatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta, pentru experienta similara declarata in DUAE, certificari / documente / contracte / procese-verbale de receptie / recomandare/documente constatatoare etc., din care sa reiasa obiectul, beneficiarii, valoarea, perioada livrarii precum si daca produsele livrate corespund normelor legale în domeniu.
Note:
Numarul de 3 ani aferenti experientei similare se calculeaza prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. În cazul în care autoritatea contractantă este nevoită, indiferent de motive, să procedeze la decalarea datei-limită stabilita pentru depunerea ofertelor, publicând în acest sens o erată, limita inferioară a perioadei de 3 ani se extinde cu perioada de timp aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerinţa pentru toţi operatorii care au prezentat dovada finalizării contractului de experienţă similară în intervalul de timp nou rezultat. Decalarea termenului-limită stabilit pentru depunerea ofertelor şi stabilirea astfel a unei noi date nu pot conduce în mod automat la respingerea unui ofertant pe motiv că experienţa lui similară este situată în afara perioadei de 3 ani raportate la noua dată-limită de depunere a ofertelor, atât timp cât acesta, la data iniţial stabilită în anunţul de participare simplificat, îndeplinea cerinţa astfel cum a fost aceasta solicitată.
Pentru contracte al caror pret este exprimat in valuta, se va face echivalenta conform cursului mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
In situatia in care ofertantul a fost infiintat sau si-a inceput activitatea economica de mai putin de 3 ani, se va lua in considerare prezentarea informatiilor corespunzatoare perioadei efective de activitate.
In cazul in care documentele care confirma experienta similara sunt emise in alta limba decat romana, acestea vor fi depuse in SEAP in limba de origine, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.
2.) Proportia de subcontractare
): Ofertantul are obligatia de a preciza in oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa o/le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi, daca acestia din urma sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei.
Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului de achizitie publica nu este diminuata in cazul in care o parte/parti din contract sunt indeplinite de subcontractanti.
In cazul in care ofertantul are intentia sa subcontracteze parte/parti din contract, ofertantul are obligatia de a cuprinde in oferta sa denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi indeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte.
Subcontractantul/subcontractantii nu trebuie sa se afle in situatiile care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 60, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.
Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm. - În cazul în care ofertantul intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include şi informaţii privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată şi va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanţii pe a căror capacităţi se bazează ofertantul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informaţiile menţionate la art. 193 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, precum şi cele de la art. 193 alin. (1) lit. b) care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe care se bazează ofertantul în cadrul procedurii de atribuire. În cazul subcontractanţilor pe a căror capacităţi ofertantul nu se bazează, DUAE va conţine numai informaţiile menţionate la art. 193 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016.
Entitatea contractanta va solicita documentele doveditoare pentru cele declarate in DUAE, doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Entitatea contractanta va solicita, la incheierea contractului de achizitie publica, prezentarea contractelor de subcontractare incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.

Conditii de participare:

Cerinta 1: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. In cazul unei asocieri, fiecare asociat (inclusiv liderul) este obligat sa nu se incadreze in vreuna din situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti, subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative actualizate care probează îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, urmează a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
Documentele justificative pentru sustinerea informatiilor cuprinse in DUAE, emise in alta limba, vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Documentele ce se vor solicita ofertantului clasat pe primul loc, pentru sustinerea informatiilor declarate in DUAE, sunt:
- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; In cazul detinerii de puncte de lucru, indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale, se va raporta pentru fiecare punct de lucru pentru care exista obligatii de plata;
- cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
- dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
- alte documente edificatoare, dupa caz.
Note:
• Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.
• Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare și/sau acordul de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului, cat si ale subcontractantului/ tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

Cerinta 2: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016.
Persoanele ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:

Dobre Costica Primar
Mandroiu Fanel Viceprimar
Ghinea Petrioara Secretar general
Catrina Valeriu Contabil
Malaia Corina Ionela Responsabil achiziţii
Rosioru Silviu Stelica Consilier local
Lambru Marius Consilier local
Orzaru Nellu Consilier local
Bratosin Vasile Consilier local
Ichim Alexandru Mihaita Consilier local
Barac Petrica Consilier local
Codreanu Cristian Consilier local
Barac Vasile Consilier local
Cojocaru Paul Consilier local
Ochirosi Radu Consilier local
Bratosin Angel Consilier local
Scarlet Marian Consilier local

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, cu informatiile aferente situatiei lor, si Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59 si 60 din Legea 98/2016, care se depune odata cu DUAE de fiecare ofertant/asociat/subcontractant/tert sustinator.
Cerinta: Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele ce se vor solicita ofertantului clasat pe primul loc, pentru sustinerea informatiilor declarate in DUAE, sunt: certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte cel putin informatiile legate de datele de identificare si de inregistrare, structura actionarilor, reprezentantilor legali, obiectul de activitate, sau, in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta.
In cazul ofertantilor de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi depuse in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.

Informatii aditionale:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”. În cazul în care ofertantul îşi demonstrează capacitatea tehnică invocând şi susţinerea acordată de către unul sau mai mulţi terţi, atunci ofertantul are obligaţia de a dovedi autorităţii contractante că a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea terţului/terţilor. Autoritatea contractantă solicita ofertantului ca prin actul încheiat cu terţul/terţii susţinător(i) să garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm. În cazul în care ofertantul îşi demonstrează capacitatea tehnică invocând suportul unui/unor terţ/terţi, în condiţiile Legii nr. 98/2016, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care se confirmă faptul că acesta va pune la dispoziţia ofertantului resursele invocate. DUAE, impreuna cu angajamentul de sustinere, trebuie sa fie completat separat si de catre tertul/tertii sustinator(i) pe a caror capacitate se bazeaza ofertantul. DUAE prezentat de tertul/tertii sustinator(i) va include toate informatiile mentionate la art. 193 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, precum si informatiile de la art. 193 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 98/2016 care prezinta relevanta pentru sustinerea acordata in cadrul procedurii de atribuire. Odata cu DUAE, se va depune angajamentul ferm al persoanei care asigura sustinerea impreuna cu anexele la angajament din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. Informatii privind asocierea (daca este cazul): Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul de achizitie publica va fi asociere conform prevederilor art. 53 din Legea nr. 98/2016. În cazul în care mai mulţi operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractantă solicită ca aceştia să răspundă în mod solidar pentru executarea contractului de achiziţie publică. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor (fiecare asociat). Se va prezenta odata cu DUAE, Acordul de asociere, semnat de catre fiecare asociat in parte. Acesta trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se va constitui in anexa la contractul sectorial.

Termen depunere oferte:

28-01-2022 15:00:00

Lista de fisiere care compun documentatia de atribuire:

5.1.Formulare Sutesti.docx.p7s
Draft contract.pdf.p7s
Instructiuni pentru ofertanti.pdf.p7s
6.Caiet de sarcini.pdf.p7s
FisaDate_DF1135462.pdf
DUAE_CERERE_155726.xml

Autoritate contractanta COMUNA SUTESTI

message user image
Date de contact disponibile dupa login
Aceasta procedura se desfasoara in sistemul national de licitatii publice SEAP.