RFQ1000354 Achizitie produse: LOT 1 - „Plăci electronice”, LOT 2 - „Carcasă din aluminiu și accesorii”, LOT 3 - „Diverse componente electronice şi accesorii”.

Valoare estimata
1 323 895,00 RON
Publicat
16-05-2022 11:57:44
Termen de ofertare
06-06-2022 12:00:00
Timp ramas

31712110-4 Circuite integrate si microasamblari electronice (Rev.2) Transmis 16-05-2022 10:56:18  OUG nr.114/2011  Invitatie de participare  Cerere de oferta  Mod atribuire: online
Obiectul achizitiei: Achizitie produse: LOT 1 - „Plăci electronice”, LOT 2 - „Carcasă din aluminiu și accesorii”, LOT 3 - „Diverse componente electronice şi accesorii”.
Numar de referinta: 4221110_2022_ 123/5,8,15,16,18
Tipul contractului: Furnizare / Cumparare
Descrierea pe scurt a contractului:

Achiziția produselor „Plăci electronice”, „Carcasă din aluminiu și accesorii”, „Diverse componente electronice şi accesorii” conform cantităților și cerințelor din caietul de sarcini
Se va încheia un contract de furnizare pentru fiecare lot în parte.
După publicarea anunțului de participare operatorii economici pot adresa solicitări de clarificări.
Răspunsurile la solicitările de clarificări se realizează în conformitate cu art. 69-70 din OUG 114/ 2011.
Termenul limită până la care se pot solicita clarificări sau informaţii în legătură cu documentaţia de atribuire: 6 (șase) zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări ale operatorilor economici/informaţiilor suplimentare cu cel puţin 3 (trei) zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Loturi:

1) LOT 1 - „Plăci electronice”
Cod CPV: 31712110-4 Circuite integrate si microasamblari electronice (Rev.2)
Valoare estimata: 1 023 630,00 RON
LOT 1 - „Plăci electronice” conform cerintelor din caietul de sarcini
Finantare: Fonduri bugetare
2) LOT 2 - „Carcasă din aluminiu și accesorii”
Cod CPV: 44617300-1 Cutii prefabricate (Rev.2)
Valoare estimata: 130 500,00 RON
LOT 2 - „Carcasă din aluminiu și accesorii” conform cerintelor din caietul de sarcini
Finantare: Fonduri bugetare
3) LOT 3 - „Diverse componente electronice şi accesorii”
Cod CPV: 31224000-2 Conexiuni si elemente de contact (Rev.2)
Valoare estimata: 169 765,00 RON
LOT 3 - „Diverse componente electronice şi accesorii” conform cerintelor din caietul de sarcini.
Finantare: Fonduri bugetare

Conditii de participare:

Cerința nr. 1
Candidații, subcontractanții și/sau terții susținători (după caz), sau în cazul unei asocieri, toți membrii asocierii vor face dovada că nu se încadrează în una din situațiile stipulate la art. 150, art. 155 şi art. 156 din OUG. nr. 114/2011.

Modalitatea de îndeplinire
Se vor completa, semna și depune următoarele formulare și documente de către operatorii economici participanți - candidați, subcontractanți, terții susținători sau în cazul unei asocieri, de toți membrii asocierii, după caz:
1. Declarație pe proprie răspundere privind neîncadrarea în dispozițiile art. 150 din OUG nr. 114/2011: Formular nr. 1, ( va fi prezentată de către toți candidații, subcontractanții și/sau terții susținători, membrii asocierii, după caz).
Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt: BĂICEANU Petru - director; DRĂGOI Niculae-contabil; PAICA Loredana-Maria - consilier juridic; RĂDOI Marian - preşedinte; MUSCALU Octavian - membru; MINEA George - membru; MANCIU Vasile-Cristian - membru; ȘUTEU Daniel - membru; APALAGHIEI Gabriel - membru de rezervă; CIOCAN Octavian - membru de rezervă; MARINICĂ Eugen Dan - membru de rezervă, TUDOR Maria Mirabela - membru de rezervă.
Autoritatea contractantă are obligația completării formularului de integritate conform art. 5 din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică.
2. Declarație pe proprie răspundere privind neîncadrarea în dispozițiile art. 155 din OUG nr. 114/2011: Formular nr. 2, ( va fi prezentată de către toți candidații, subcontractanții și/sau terții susținători, membrii asocierii, după caz).
3. Declarație pe proprie răspundere privind neîncadrarea în dispozițiile art. 156 din OUG nr. 114/2011: Formular nr. 3 ( va fi prezentat de către toți candidații, subcontractanții și/sau terții susținători, membrii asocierii, după caz).
4. Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat, inclusiv cele locale, precum şi a contribuției pentru asigurările sociale de stat ( vor fi prezentate de către toți candidații, subcontractanții și/sau terții susținători, membrii asocierii, după caz) astfel:
a) pentru persoane juridice române:
- certificatul de atestare fiscală, eliberat de Administrația Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii candidaturilor (documentelor de calificare şi selecţie), din care să rezulte că operatorul economic nu are datorii la bugetul consolidat general;
- certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale, eliberat de Autoritățile Publice Locale, în termen de valabilitate la data depunerii candidaturilor (documentelor de calificare şi selecţie), din care să rezulte că operatorul economic nu are datorii la bugetele locale.
b) pentru persoane juridice străine:
- operatorii economici nerezidenţi (străini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului că şi-au îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor către bugetul de stat şi bugetul local, în conformitate cu cerințele solicitate de autoritatea contractantă, eliberate de autoritățile competente ale țării de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente).
Informațiile din certificate să fie reale/valide la data prezentării acestora. În situația în care candidații au mai multe puncte de lucru/sedii se vor prezenta certificate fiscale pentru toate sediile și punctele de lucru.
5. Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv ( vor fi prezentate de către toți candidații, subcontractanții și/sau terții susținători, membrii asocierii, după caz).
6. Fișa cu informații generale - Formular nr. Inf.gen.
7. Alte documente edificatoare, după caz.
În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus, sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 150, art. 155 și art. 156 din O.U.G. nr. 114/2011, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, este valabilă și o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Atenționări speciale:
- Nedepunerea documentelor solicitate de calificare și selecție (inclusiv pentru asociat/ terț susținător/ subcontractant – după caz), atrage excluderea candidatului din cadrul procedurii;
- Nedepunerea odată cu candidatura, a angajamentului ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea cestuia, sau după caz, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, conduce la solicitarea de clarificări;

Sancțiunea neîndeplinirii criteriului: Vor fi excluși din cadrul procedurii operatorii economici care se încadrează în oricare din situațiile stipulate la art. 150, art. 155 și/sau art. 156 din O.U.G. nr. 114/2011 sau nu prezintă documentele care probează/confirmă îndeplinirea cerințelor.

Cerința nr. 2
Candidații vor face dovada că nu se încadrează în situațiile stipulate la art. 9 și art. 147 alin. (2) din O.U.G. nr. 114/2011.

Modalitatea de îndeplinire
Se vor completa, semna și depune de către operatorii economici participanți următoarele documente:
1. Declaraţia privind calitatea de participant la procedură (Formular nr. 4);
2. Certificat de participare la procedură cu oferta independentă (Formular nr. 5).
Sancțiunea neîndeplinirii criteriului: Vor fi excluși din cadrul procedurii operatorii economici care se încadrează în oricare din situațiile stipulate la art. 9 și art. 147 alin. (2) din O.U.G. nr. 114/2011 sau nu prezintă documentele care probează/confirmă îndeplinirea cerințelor.
Cerința nr. 1
Operatorii economici care depun candidatura trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică. În acest sens, obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători.

Modalitatea de îndeplinire
Se vor depune documente justificative de către operatorii economici participanți – terți susținători, subcontractanți (dacă este cazul) sau în cazul unei asocieri, de către toți membrii asocierii cu informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale, după cum urmează:
a) pentru persoane juridice române: certificat constatator emis de ONRC din care să rezulte informații care sunt reale/actuale la data limită de depunere a candidaturilor privind obiectul de activitate, datele de identificare, acționarii/asociații, organele de conducere, administratorii și alte informații relevante;
b) pentru persoane juridice străine: documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare/atestare ori apartenență din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din țara în care operatorul economic este rezident. Persoana juridică străină beneficiază în România de acelaşi regim privind participarea de care beneficiază şi furnizorul român în ţara în care furnizorul străin este rezident.
Informațiile din documente trebuie să fie reale/valide la data prezentării acestuia.
În situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

Vor fi calificați operatorii economici care au ca domeniu de activitate producere/comercializarea de produse de tipul solicitat.
Sancțiunea neîndeplinirii criteriului: Candidaturile operatorilor economici care nu sunt înregistrați și care nu au în obiectul de activitate producerea/comercializarea de produse de natura celor care fac obiectului prezentei proceduri de atribuire și/sau care nu sunt însoțite de documente care probează/confirmă îndeplinirea cerinței vor fi respinse.

Informatii aditionale:

1. În cazul în care se constată că sunt mai multe oferte cu preţuri egale, clasate pe primul loc, autoritatea contractantă va solicita operatorilor economici în cauză, clarificări, în vederea transmiterii de către operatorii economici respectivi de documente care conţin noi preţuri. 2. În cadrul procesului de reofertate, ofertanţii au obligaţia de a îmbunătăţi sau de a menține oferta inițială transmisă. În situația în care ofertanţii nu transmit noile oferte în conformitate cu solicitările autorităţii contractante sau ofertele transmise nu sunt mai avantajoase decât cele iniţiale sau cel puțin la nivelul acestora, autoritatea contractantă va respinge ofertele respective ca fiind neconforme. Procesul de reofertare descris anterior se repetă până la departajarea ofertelor clasate pe locul I. 3. Orice candidat are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de atribuire. Solicitările de clarificări se transmit în scris prin următoarele mijloace: prin email la adresa achizitii@dcis.ro , prin poștă pe adresa U.M. 02605 București, strada Drumul Taberei, nr. 7, Sector 6 sau fax 021.40.80.723 şi/sau prin mijloace tehnice puse la dispoziţie de SEAP. Termenul limită până la care se pot solicita clarificări sau informaţii în legătură cu documentaţia de atribuire: 6 (șase) zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. 4. Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească, de regulă, cu cel puţin 3 (trei) zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Răspunsurile autorității contractante la clarificările solicitate pe timpul elaborării ofertelor vor fi publicate de către autoritatea contractantă în SEAP la secţiunea documentaţie şi clarificări din cadrul invitaţiei de participare (www.e-licitatie.ro). Aceste răspunsuri vor face parte din documentația de atribuire și trebuie luate în calcul la elaborarea ofertelor. 5. Corespondența și toate documentele depuse de operatorii economici vor fi în limba română, sau însoțite de traducere autorizată în limba română. 6. Clauzele contractuale sunt prezentate în documentaţia de atribuire şi sunt parte integrantă a acesteia. 7. Toate documentele ofertei se depun la sediul U.M. 02605 București, strada Drumul Taberei, nr. 7, Sector 6, până la data și ora limită stabilită în documentația de atribuire. 8. ”Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”

Termen depunere oferte:

06-06-2022 12:00:00

Lista de fisiere care compun documentatia de atribuire:

FisaDate_DF1147391.pdf
Caiete de sarcini.pdf.p7m
Instructiuni pentru ofertanti.pdf.p7m
Model contract furnizare.pdf.p7m
Modele documente si formulare.pdf.p7m

Autoritate contractanta MINISTERUL APARARII - UM 02605 Bucuresti

message user image
Date de contact disponibile dupa login
Aceasta procedura se desfasoara in sistemul national de licitatii publice SEAP.