RFQ1000353 ACORD-CADRU DE FURNIZARE LEGĂTURI RADIORELEU PUNCT LA PUNCT ÎN TEHNOLOGIE NLOS

Valoare estimata
430 000,00 EUR
Publicat
13-05-2022 09:09:10
Termen de ofertare
02-06-2022 10:30:00
Timp ramas

32344210-1 Echipament radio (Rev.2) Transmis 12-05-2022 16:18:49  OUG nr.114/2011  Invitatie de participare  Cerere de oferta  Mod atribuire: online
Obiectul achizitiei: ACORD-CADRU DE FURNIZARE LEGĂTURI RADIORELEU PUNCT LA PUNCT ÎN TEHNOLOGIE NLOS
Numar de referinta: 2022/4267230/II.1.12
Tipul contractului: Furnizare / Cumparare
Descrierea pe scurt a contractului:

Produsele care fac obiectul achiziției sunt LEGĂTURI RADIORELEU PUNCT LA PUNCT ÎN TEHNOLOGIE NLOS , necesare pentru asigurarea serviciilor de telecomunicatii speciale/infrastructuri critice.
Cantități: estimate acord-cadru:
LEGĂTURI RADIORELEU PUNCT LA PUNCT ÎN TEHNOLOGIE NLOS min 40 - max. 200 buc.;
Se estimeaza ca se vor atribui 3 contracte subsecvente, unul in anul 2022, unul in anul 2023 si unul in anul 2024. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent ce se estimeaza ca va fi atribuit pe durata acordului cadru este de 215.000,00 euro fara TVA.
Cantităţile maxime de produse sunt estimate, cantităţile efectiv achiziționate putand fi mai mari în funcţie de nevoile concrete ale instituţiei de la momentul atribuirii contractelor subsecvente şi creditele bugetare alocate cu această destinaţie.

Loturi:

1) Default lot
Cod CPV: 32344210-1 Echipament radio (Rev.2)
Valoare estimata: 0,00 EUR
Produsele care fac obiectul achiziției sunt LEGĂTURI RADIORELEU PUNCT LA PUNCT ÎN TEHNOLOGIE NLOS , necesare pentru asigurarea serviciilor de telecomunicatii speciale/infrastructuri critice. Cantități: estimate acord-cadru: LEGĂTURI RADIORELEU PUNCT LA PUNCT ÎN TEHNOLOGIE NLOS min 40 - max. 200 buc.; Se estimeaza ca se vor atribui 3 contracte subsecvente, unul in anul 2022, unul in anul 2023 si unul in anul 2024. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent ce se estimeaza ca va fi atribuit pe durata acordului cadru este de 215.000,00 euro fara TVA. Cantităţile maxime de produse sunt estimate, cantităţile efectiv achiziționate putand fi mai mari în funcţie de nevoile concrete ale instituţiei de la momentul atribuirii contractelor subsecvente şi creditele bugetare alocate cu această destinaţie.
Finantare: Fonduri bugetare

Criterii de atribuire:

Cel mai bun raport calitate – pret
1.) Cerința nr. 1: - Experienţa similară

Cerinţăde calificare: Ofertantul trebuie să fi furnizat în ultimii cinci ani, calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor, produse similare cu cele ce fac obiectul procedurii de achiziție de LEGĂTURI RADIORELEU PUNCT LA PUNCT ÎN TEHNOLOGIE NLOS.
Prin sintagma „produse similare” se înțelege: legătură radioreleu punct la punct care funcționează în condiții de vizibilitate directă, obturată sau fără vizibilitate directă sau echivalent.
Se va prezenta în Etapa I, Formularul nr. 5 - Declaraţie privind principalele produse similare furnizate în ultimii cinci ani, în original,la care se vor ataşa în mod obligatoriu documente suport relevante (certificate/ documente emise sau contrasemnate de autorităţile contractante sau de către clienţii privaţi, beneficiari ai serviciilor) care să susţină informaţiile din formular.
Experiența similară solicitată nu reprezintă experiență similară identică cu ceea ce urmează a se achiziționa ci se referă la categorii/tipuri de produse de complexitate comparabilă cu a celor care fac obiectul acordului cadru ce urmează a fi atribuit, fiind utilizată o descriere generală raportată la domeniul în care se încadrează, care să garanteze că, ofertantul are capacitate de a înțelege cerințele autorității contractante. - Pentru conversia în EURO a valorilor produselor furnizate exprimate în lei, efectuate în anii 2017, 2018, 2019, 2020 și 2021 se vor utiliza următoarele cursuri medii anuale, LEI/EURO, comunicate de Banca Națională a României (BNR) pentru anii 2017, 2018, 2019,2020 și 2021, astfel: 4,5681 lei/euro pentru anul 2017, 4.6535 lei/euro pentru anul 2018 și 4,7452 lei/euro pentru anul 2019,
4,8371 lei/euro pentru anul 2020 și 4,9204 lei/euro pentru anul 2021. Pentru conversia altor monede naţionale în euro, se vor utiliza cursurile de schimb medii anuale stabilite de către BNR pentru lei/moneda naţională respectivă, pentru anii de referinţă 2017, 2018, 2019 , 2020 și 2021 (se va consulta site-ul www.bnr.ro). Pentru produsele similare furnizate în anul 2022, în cazul în care trebuie efectuată conversia altor monede naţionale în euro, se vor utiliza cursurile de schimb comunicate de BNR, valabile în data publicării în SEAP a anunțului de participare, pentru monedele respective (se va consulta în acest sens site-ul oficial www.bnr.ro).
Pentru fiecare dintre contractele nominalizate la nivelul Formularului nr. 5 prin care ofertantul îşi dovedeşte experienţa similară, se vor ataşa în mod obligatoriu documente suport relevante (certificate/documente emise sau contrasemnate de autorităţile contractante sau clienţii privaţi, beneficiari ai produselor furnizate, cum ar fi procese-verbale de recepţie cantitativă şi calitativă, certificate constatatoare sau orice alte documente edificatoare echivalente), în oricare din formele original/copie legalizată/copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul”. Certificarea pentru conformitate cu originalul se va face de către reprezentantul legal/împuternicit al OE, prin înscrierea pe fiecare pagină certificată a menţiunii „conform cu originalul”, însoţită de semnătura persoanei respective.
Documentele emise într-o altă limbă decât limba română vor fi prezentate însoţite de traduceri autorizate în limba română.
În cazul în care ofertantul demonstrează îndeplinirea cerinței privind experienţa similară invocând susţinerea acordată de către o altă persoană, conform art. 165 din O.U.G. nr. 114/2011, cu modificările şi completările ulterioare, acesta se consideră a fi calificat dacă terțul susținător demonstrează îndeplinirea cerinței minime solicitate prin prezentarea listei de produse similare furnizate în ultimii 5 ani, însoțită de certificate/documente emise sau contrasemnate de autorităţile contractante sau de către clienţii privaţi beneficiari ai produselor, conform celor precizate mai sus. Aceste documente vor însoți angajamentul ferm al persoanei susţinătoare, încheiat conform prevederilor art. 165 alin. (2) din O.U.G. nr. 114/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Angajamentul ferm prezentat de terţul susţinător va deveni parte integrantă a acordului-cadru. În cazul în care candidatul este un grup de OE, cerința minimă privind experienţa similară poate fi îndeplinită prin cumul. Dacă grupul de OE demonstrează îndeplinirea cerinței minime privind experienţa similară invocând susţinerea acordată de către un terţ, modalitatea de îndeplinire a cerinței este similară celei aferente ofertei individuale menționată mai sus, cu precizarea că susținerea va fi acordată asocierii și nu unuia dintre asociați.
Notă: Persoana care asigură susţinerea experienţei similare nu trebuie să se afle în situaţiile care determină excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 155 şi art. 156 din O.U.G. nr. 114/2006, cu modificările şi completările ulterioare
2.) Cerința: Capacitatea de a asigura protecţia informaţiilor clasificate nivel „secret de serviciu”

Condiţie obligatorie de calificare:
Ofertantul trebuie să aibă capacitatea de a asigura protecţia informaţiilor clasificate nivel „secret de serviciu”, capacitate dovedită prin obţinerea avizului de securitate eliberat de unitatea specializată din cadrul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale

Se va prezenta Formularul nr. 6 – Declaraţie pe propria răspundere privind protecţia informaţiilor clasificate, în original, însoţit de următoarele documente:
a) actul de înfiinţare;
b) certificatul constatator eliberat de către Ministerul Justiţiei - Oficiul Registrului Comerţului;
c) cazierul fiscal şi cazierul judiciar al societăţii;
d) Chestionarul de securitate industrială pentru obţinerea Autorizaţiei de Securitate Industrială completat, în original, semnat şi ştampilat conform anexei 25 din Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare. - Documentele solicitate la acest punct vor fi puse la dispoziţia unităţii specializate din cadrul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, de către autoritatea contractantă, în vederea efectuării verificărilor de securitate necesare pentru eliberarea avizului de securitate, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare privind protecţia informaţiilor clasificate.

Avizul de securitate reprezintă documentul eliberat de unitatea specializată din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, prin care se atestă că obiectivul industrial (operatorul economic) a implementat toate măsurile de securitate necesare pentru protecţia informaţiilor clasificate vehiculate în derularea contractului. În vederea eliberării avizului de securitate, unitatea specializată din cadrul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale va proceda la efectuarea vizitei de securitate la sediul fiecărui ofertant.

ATENŢIE: În situaţia unei oferte depuse în asociere sau în cadrul căreia au fost nominalizaţi unul sau mai mulţi subcontractanţi sau terţi susţinători, este obligatorie prezentarea Formularului nr. 13 sub semnătura reprezentantului legal/împuternicit al fiecăruia dintre operatorii economici care participă la procedură în calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terţ susţinător, însoţit de toate celelalte documente solicitate la acest punct. Pentru ca oferta să fie declarată admisibilă din punct de vedere al capacităţii de a asigura protecţia informaţiilor clasificate nivel „secret de serviciu”, este obligatoriu ca fiecare dintre aceşti operatori economici care participă la procedură în calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terţ susţinător să obţină avizul de securitate.
Altfel spus, neobţinerea de către unul dintre operatorii economici nominalizaţi la nivelul unei oferte, oricare ar fi calitatea acestuia (ofertant individual/ lider de asociere/ ofertant asociat/ subcontractant/ terţ susţinător) va conduce în mod automat la respingerea ofertei respective ca fiind inacceptabilă!

Notă:Documentele prezentate vor conţine informaţii actuale/reale la data limită de depunere a ofertelor. Cu excepţia chestionarului de securitate industrială care va fi prezentat în original, toate celelalte documente ce însoţesc Formularul nr. 13 pot fi prezentate în oricare din formele original/copie legalizată/copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul”. Certificarea pentru conformitate cu originalul se face de către reprezentantul legal/împuternicit al operatorului economic în cauză prin înscrierea pe fiecare pagină certificată a menţiunii „conform cu originalul”, însoţită de semnătura persoanei respective, autoritatea contractantă rezervându-şi dreptul de a solicita prezentarea documentelor originale/copii legalizate în vederea verificării conformităţii cu originalul a copiilor prezentate. Documentele emise într-o altă limbă decât limba română vor fi prezentate însoţite de traducerile autorizate în limba română.

1.) Cerinţă de calificare:
Ofertantul trebuie sa prezinte media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii 3 ani (2019, 2020 şi 2021).
Se va prezenta Formularul nr. 4 – Declaraţie privind cifra de afaceri globală pe ultimii 3 ani, în original, însoţit de bilanţurile contabile (sau extrase din bilanţurile contabile) aferente exerciţiilor financiare 2019, 2020 şi 2021, validate de organele competente.
Cerinţă minimă de calificare: Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii 3 ani (2019, 2020 şi 2021) trebuie să fie cel puţin egală cu 200.000,00 euro. - Echivalentul în lei al cifrelor de afaceri anuale exprimate în euro va fi determinat pe baza următoarelor cursuri medii anuale comunicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR) pentru anii 2019, 2020 şi 2021: 4,7452 euro/lei pentru anul 2019, 4,8371 euro/lei pentru anul 2020 si 4,9204 euro/lei pentru anul 2021. Pentru conversia altor monede naţionale în euro se vor utiliza cursurile de schimb medii anuale stabilite de către BNR pentru euro/moneda naţională respectivă, pentru anii de referinţă 2019, 2020 şi 2021 (se va consulta site-ul www.bnr.ro).
În situaţia în care publicarea bilanţurilor nu este prevăzută de legislaţia ţării în care este stabilit OE, sau bilantul aferent anului 2021 nu a sost intocmit, vizat si inregistrat la organele competente, se pot prezenta orice alte documente echivalente, considerate edificatoare în ţara de rezidenţă a OE, prin care se pot susţine informaţiile prezentate în cadrul Formularului nr. 4 (de exemplu, raportul anual al cenzorilor, raportul de audit financiar şi contabil, scrisoare de bonitate din partea unei bănci etc.). Toate aceste documente suport pot fi prezentate în oricare din formele original/copie legalizată/copie certificată pentru conformitate cu originalul. Certificarea pentru conformitate va fi făcută de către reprezentantul legal/împuternicit al OE în cauză prin înscrierea pe fiecare pagină a menţiunii „conform cu originalul”, însoţită de semnătura persoanei respective. Documentele emise într-o altă limbă vor fi prezentate însoţite de traducerile autorizate în limba română.
În cazul în care candidatul demonstrează îndeplinirea cerinței minime privind situația economică și financiară invocând susţinerea acordată de către o altă persoană, conform art. 161 din O.U.G. nr. 114/2011, cu modificările şi completările ulterioare, acesta se consideră a fi calificat dacă terțul susținător demonstrează îndeplinirea cerinței minime solicitate prin prezentarea documentelor relevante. Totodată, în acest caz, este obligatorie prezentarea angajamentului ferm al persoanei susţinătoare respective, încheiat conform prevederilor art. 161 alin. (2) din O.U.G. nr. 114/2011, cu modificările şi completările ulterioare, acesta devenind parte integrantă a acordului-cadru. Persoana ce asigură susţinerea capacităţii economice și financiare nu trebuie să se afle în niciuna dintre situaţiile care determină excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 155 şi art. 156 din O.U.G. nr. 114/2011, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care candidatul este un grup de OE, cerința minimă privind situația economică și financiară poate fi îndeplinită prin cumul. Dacă grupul de OE demonstrează îndeplinirea cerinței minime privind situația economică și financiară invocând susţinerea acordată de către un terţ, modalitatea de îndeplinire a cerinței este similară celei aferente candidaturii individuale menționată mai sus, cu precizarea că susținerea va fi acordată asocierii și nu unuia dintre asociați.

Durata perioadei de garanție suplimentara
Perioada de garanție minimă acceptată (sub care oferta va fi considerată neconformă) este de 36 de luni (conform prevederilor caietului de sarcini)
Descriere algoritm: Perioada de garanție minimă acceptată (sub care oferta va fi considerată neconformă) este de 36 de luni (conform prevederilor caietului de sarcini – SOC – pct.11). Punctajul se acordă astfel: a) pentru o perioadă de garanție suplimentară de 12 de luni (Gsuplimentară maximă) se acordă punctajul maxim alocat. Dacă se ofertează o perioadă suplimentară mai mare de 12 de luni, punctajul acordat nu va creşte peste nivelul maxim de 10 puncte; b) pentru o perioadă de garanție suplimentară mai mică de 12 de luni, se acordă punctajul astfel: Pt = (G suplimentară ofertată/G suplimentară maximă) * Punctaj maxim alocat unde: Pt = punctaj acordat ofertantului pentru factorul de evaluare 2 G suplimentară ofertată = perioada de garanție ofertată suplimentar față de perioada de garanție minimă acceptată, exprimată în luni întregi; G suplimentară maximă = perioada de garanție suplimentară maximă, exprimată în luni întregi, ofertată suplimentar față de perioada de garanție minimă acceptată. c) pentru perioada de garanție de 36 de luni se acordă 0 puncte.
Ordine criteriu: 1
Pondere criteriu: 10
Pretul ofertei
Componenta financiara
Descriere algoritm: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Ordine criteriu: 2
Pondere criteriu: 90

Conditii de participare:

Se vor prezenta următoarele documente privind situaţia personală:

1) Formularul nr. 1 - Declaraţia privind situaţia personală
2) Formularul nr. 2 - Declaraţie privind conflictul de interese
3) Formularul nr. 3 - Certificat de participare cu ofertă independent
4) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor şi a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), valabile la momentul prezentării, pentru sediul social iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaratie pe propria raspundere, semnată de reprezentantul legal/ împuternicit al operatorului economic.

Notă:
I.a)Formularul nr. 1 se prezintă, după caz, de către fiecare operator economic care participă la procedură în calitate de ofertant, ofertant asociat sau terţ susţinător. Sub sancţiunea excluderii din procedură, ofertantul/ofertantul asociat/terţul susţinător nu trebuie să se regăsească în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 155 şi 156 din O.U.G. nr. 114/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
b)Formularul nr. 2 se prezintă, după caz, de către fiecare operator economic care participă la procedură în calitate de ofertant, ofertant asociat sau subcontractant. Persoanele cu funcţii de decizie la nivelul autorităţii contractante în sensul prevederilor art. 150 din O.U.G. nr. 114/2011, cu modificările şi completările ulterioare: dl. BĂLAN Ionel-Sorin – Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, dl. VASILCA Ionel - Sorinel - Prim Adjunct al directorului Serviciului de Telecomunicatii, dl. MIHAI Mădălin-Virgil– Adjunct tehnic al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, dl. RĂDOI Marian-Cosmin – Adjunct economic al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, dl. BĂRĂNESCU Mihail – Şeful Direcţiei Achiziţii Publice, dl. BAICU Constantin-Lucian – Locţiitor al şefului Direcţiei Achiziţii Publice, dna PĂUN Monica-Lisette – Locţiitor al şefului Direcţiei Achiziţii Publice şi dl. ANGHELINA Dragoș-Constantin –Locţiitor al şefului Direcţiei Achiziţii Publice. Sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire, operatorii economici care participă la procedură în calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant nu trebuie să se regăsească în prevederile art. 150 din O.U.G. nr. 114/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru a face dovada în acest sens, pentru fiecare din aceştia, se vor prezenta documente edificatoare (de exemplu, Extras din Registrul Acţionarilor sau Certificat constatator emis de Ministerul Justiţiei - Oficiul Registrului Comerţului sau alte documente echivalente).
c) Formularul nr. 3 se prezintă de către fiecare operator economic care participă la procedură în calitate de ofertant, cu ofertă individuală. În cazul unei oferte depuse în asociere, Formularul nr. 3 va fi prezentat în numele asocierii, sub semnătura reprezentanţilor legali/împuterniciţi ai tuturor membrilor asocierii.
d) Certificatele fiscale solicitate la pct. 4 se prezintă de către fiecare operator economic care participă la procedură în calitate de ofertant sau ofertant asociat.

II. Formularele nr. 1, 2 şi 3 vor fi prezentate în mod obligatoriu în original. Certificatele solicitate la pct. 4 vor putea fi prezentate în oricare din formele original/copie legalizată/copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul”. În acest din urmă caz, certificarea pentru conformitate cu originalul se va face de către reprezentantul legal/împuternicit al operatorului economic în cauză, prin înscrierea pe fiecare pagină certificată a menţiunii „conform cu originalul”, însoţită de semnătura persoanei respective, autoritatea contractantă rezervându-şi dreptul de a solicita prezentarea documentelor în original/copie legalizată în vederea verificării conformităţii cu originalul a copiilor prezentate. Toate documentele trebuie să fie valabile la data limită de depunere a ofertelor. Se pot prezenta orice alte acte doveditoare (certificate) echivalente în condiţiile art. 152 din O.U.G. nr. 114/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Ofertantul/ofertantul asociat nerezident are dreptul de a prezenta orice documente edificatoare eliberate de autorităţile competente ale ţării sale de origine (cum ar fi certificate de atestare fiscală, caziere fiscale, caziere judiciare sau alte documente echivalente) pentru demonstrarea faptului că şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetul local în ţara de rezidenţă, în conformitate cu cerinţele solicitate de autoritatea contractantă. În cazul acestor ofertanţi, documentele vor fi prezentate în limba în care au fost emise, însoţite de traduceri autorizate ale acestora in limba romana.
1. Pentru persoanele juridice române: se va prezenta Certificatul constatator emis de Ministerul Justiţiei - Oficiul Registrului Comerţului din care să rezulte denumirea completă, sediul social şi punctul/punctele de lucru, persoanele autorizate (administratori/persoane împuternicite), domeniul de activitate principal/domeniile de activitate secundare şi codurile CAEN aferente acestora.
2. Pentru persoanele juridice străine: se vor prezenta documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare/atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu legislaţia din ţara de rezidenţă a operatorului economic.
3. Pentru persoanele fizice române/străine: se vor prezenta documente edificatoare prin care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană fizică autorizată, în conformitate cu legislaţia din ţara de rezidenţă a operatorului economic.

Notă: În cazul unei oferte depuse în asociere, documentele se prezintă de către fiecare ofertant asociat, pentru partea din contract pe care o realizează. Se permite depunerea/prezentarea documentelor solicitate în cadrul acestei secţiuni în oricare din formele original/copie legalizată/copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul”. În acest din urmă caz, certificarea pentru conformitate cu originalul se face de către reprezentantul legal/împuternicit al operatorului economic în cauză prin înscrierea pe fiecare pagină certificată a menţiunii „conform cu originalul”, însoţită de semnătura persoanei respective, autoritatea contractantă rezervându-şi dreptul de a solicita prezentarea documentelor în original/copie legalizată în vederea verificării conformităţii cu originalul a copiilor prezentate. Documentele prezentate trebuie să fie valabile (actuale/reale) la data limită de depunere a ofertelor. În cazul în care, potrivit legislaţiei în vigoare din ţara de rezidenţă a operatorului economic, pentru documentele prezentate nu este prevazută o perioadă de valabilitate (de exemplu, cazul Certificatului constatator emis de Ministerul Justiţiei - Oficiul Registrului Comerţului), documentele prezentate vor purta în mod obligatoriu menţiunea“Confirm pe propria răspundere că prezentul document conţine informaţii actuale, conforme cu realitatea de la data limită de depunere a ofertelor”, sub semnătura reprezentantului legal/împuternicit al operatorului economic respectiv. Documentele emise într-o altă limbă decât limba română vor fi prezentate însoţite de traducerile autorizate în limba română.

Informatii aditionale:

I. Punerea la dispoziţie a documentaţiei de atribuire: În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (3) lit. b) din O.U.G. nr. 114/2011, cu modificările şi completările ulterioare, documentaţia de atribuire va fi pusă la dispoziţia oricărui operator economic interesat să depună ofertă în cadrul procedurii, la sediul autoritatii contractante, în baza unei solicitări scrise adresate autorităţii contractante, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit al operatorului economic respectiv, la care se va ataşa o copie a actului de identitate al persoanei respective. În situaţia în care persoana care ridică documentaţia de atribuire nu este însuşi reprezentantul legal/împuternicit al operatorului economic solicitant, la adresa de solicitare se va ataşa şi o împuternicire pentru persoana desemnată să ridice documentaţia de atribuire, însoţită de o copie a actului de identitate al persoanei care ridică documentaţia, precum şi o copie a actului de identitate al reprezentantului legal/ împuternicit al operatorului economic respectiv. II. Vor putea depune ofertă doar operatorii economici cărora autoritatea contractantă le-a pus la dispoziție, la sediu, documentaţia de atribuire, conform punctului I. Operatorii economici care au ridicat documentaţia de atribuire au obligatia de a nu o distribui altor operatori economici. III. Informatiile indicate de operatorii economici in propunerea tehnica, elemente din propunerea financiara si/sau fundamentari/justificari de pret/cost ca fiind confidentiale trebuie sa fie insotite de dovada care le confera caracterul de confidentialitate, dovada ce devine anexa la oferta, in caz contrar autoritatea contractanta nefiind obligata de a nu dezvalui aceste informatii. Caracterul confidential se aplica doar asupra datelor/informatiilor indicate si dovedite ca fiind date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala. IV. Punerea în executare a acordului-cadru: Derularea acordului-cadru, implică accesul personalului contractantului la informaţii clasificate nivel „secret de serviciu”. Prin urmare, punerea acestuia în executare se va face, în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 585/2002 cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. nr. 781/2002, numai dacă: a) unitatea specializată din cadrul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale a eliberat avizul de securitate; b) a fost semnat de către autoritatea contractantă şi contractant acordul de confidenţialitate; c) au fost eliberate certificate de securitate sau autorizaţii de acces pentru persoanele care, în îndeplinirea sarcinilor ce le revin în derularea contractului, necesită acces la informaţii secret de serviciu; d) personalul autorizat al contractantului a fost instruit asupra reglementărilor de securitate industrială de către structura/funcţionarul de securitate al contractantului şi a semnat fişa individuală de pregătire. V. Autoritatea contractanta va incheia un singur acord cadru cu ofertantul declarat castigator pe baza criteriului de atribuire oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic. In urma procesului de evaluare a ofertelor, se va intocmi un clasament, in ordinea descrescatoare a punctajului total, calculat conform algoritmului de calcul. Oferta care obtine cel mai mare numar de puncte, respectiv oferta clasata pe locul 1, este considerata oferta cea mai avantajoasa desemnata prin aplicarea criteriului de atribuire si a factorilor de evaluare și va fi declarata oferta castigatoare. Daca in urma procesului de evaluare a ofertelor, doi sau mai multi ofertanti sunt clasati pe primul loc, avand acelasi punctaj total, oferta declarata castigatoare va fi cea care a obtinut cel mai bun punctaj aferent factorului de evaluare “Pretul ofertei”. Daca si pentru acest factor de evaluare “Pretul ofertei” punctajul este egal, deci implicit si pentru celalalt factor de evaluare “Durata perioadei de garantie”, Autoritatea contractanta va solicita numai ofertantilor aflati in aceasta situatie depunerea de noi propuneri financiare. Ofertantii in cauza nu au decat dreptul de a imbunatati propunerea financiara depusa anterior, urmand ca oferta declarata castigatoare sa fie cea al carei nou pret obtine cel mai mare avantaj. Daca si in urma reofertarii, ofertantii nu vor putea fi departajati, vor deveni incidente prevederile art. 181 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 114/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, iar procedura de atribuire va fi anulata, fiind imposibila incheierea acordului-cadru. VI. Garantia de participare se poate depune in lei sau echivalentul în orice altă valută, calculat pe baza curs BNR pentru RON/EUR sau RON/valuta aleasă pentru constituirea GP, valab. în data pub. în SEAP a anuntului de participare (site-ul oficial www.bnr.ro). In cazul constituirii prin virament bancar, operatorul ec va vira echivalentul în lei al GP în contul nr. RO59TREZ7005005XXX000169 deschis la Trez. Statului - A.T.C.P.M.B. pe seama STS, cod fiscal 4267230. Perioada de valabilitate a GP va fi cel puţin egală cu perioada minimă de valabilitate a ofertei (60 de zile de la data limită de depunere a ofertei). Dovada constituirii GP va fi prezentată în SEAP, scanată, semnată cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, până cel mai târziu la data şi ora limită stabilita pentru depunerea ofertelor. În cazul unei asocieri, GP va fi constituită în numele asocierii şi va acoperi în mod solidar pe toţi membrii acesteia. Ofertele pt care nu a fost prezentată dovada constituirii GP vor fi respinse, avându-se în vedere, după caz, prevederile legale GP emisă în altă limba decât română va fi însoţită în mod obligatoriu de traducerea autorizată în limba română. GP va fi reţinută în situaţiile prev. OUG 114/2016 - in cel mult 3 zile lucratoare de la data semnarii acordului-cadru in cazul ofertantului a carei oferta a fost stabilita castigatoare; - dupa semnarea acordului-cadru cu ofertantul a carei oferta a fost desemnata castigatoare, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la data semnarii acordului-cadru cu ofertantul declarat castigator, in cazul ofertantilor a caror oferta nu a fost stabilita castigatoare; - in cazul in care autoritatea contractanta se afla in situatia de a anula procedura de atribuire, garantia de participare se restituie dupa data expirarii termenului de depunere a unei contestatii cu privire la aceasta decizie, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la aceasta data. VII. În cazul unei asocieri, Garantia de buna executie va fi constituită în numele asocierii și va acoperi în mod solidar pe toți membrii acesteia. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie in cel mult 14 zile de la data intocmirii procesului-verbal de receptie a produselor care fac obiectul contractului subsecvent si/sau de la plata facturii finale, daca OE nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei. VIII. Datele cu caracter personal solicitate in prezenta procedură de achiziție publică, sunt prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentul nr. 679/2016. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este cel stabilit de îndeplinirea obligațiilor instituite de legislatia privind achizițiile publice, iar durata de prelucrare a acestora este perioada derularii procedurii de achiziție, cât si cea ulterioră acesteia, în conformitate cu actele normative in vigoare.

Termen depunere oferte:

02-06-2022 10:30:00

Lista de fisiere care compun documentatia de atribuire:

FisaDate_DF1147232.pdf

Autoritate contractanta Serviciul de Telecomunicatii Speciale

message user image
Date de contact disponibile dupa login
Aceasta procedura se desfasoara in sistemul national de licitatii publice SEAP.