RFQ1000352 Achiziţia de servicii de reparaţii/înlocuire a pieselor-echipamentelor-subansamblurilor (PES) defecte din cadru Sistemului Integrat de Război Electronic (SIRE) "AZUR"

Valoare estimata
873 081,00 RON
Publicat
27-04-2022 10:16:02
Termen de ofertare
11-05-2022 15:00:00
Timp ramas

50660000-9 Servicii de reparare si de intretinere a sistemelor electronice militare (Rev.2) Transmis 27-04-2022 09:49:17  OUG nr.114/2011  Invitatie de participare  Cerere de oferta  Mod atribuire: online
Obiectul achizitiei: Achiziţia de servicii de reparaţii/înlocuire a pieselor-echipamentelor-subansamblurilor (PES) defecte din cadru Sistemului Integrat de Război Electronic (SIRE) "AZUR"
Numar de referinta: 16020314/2022/8
Tipul contractului: Servicii / Servicii de întretinere si reparatii
Descrierea pe scurt a contractului:

Acord-cadru pentru Servicii de reparare şi de întreţinere a sistemelor electronice militare.
Achiziția are ca obiect asigurarea serviciilor de reparație a PES defecte din cadrul Sistemului Integrat de Rãzboi Electronic (SIRE) ”AZUR”.

Loturi:

1) Default lot
Cod CPV: 50660000-9 Servicii de reparare si de intretinere a sistemelor electronice militare (Rev.2)
Valoare estimata: 0,00 RON
Acord-cadru pentru Servicii de reparare şi de întreţinere a sistemelor electronice militare. Achiziția are ca obiect asigurarea serviciilor de reparație a PES defecte din cadrul Sistemului Integrat de Rãzboi Electronic (SIRE) ”AZUR”.
Finantare: Fonduri bugetare

Criterii de atribuire:

Pretul cel mai scazut
1.) Operatorii economici vor prezenta o listă cu principalele servicii prestate în ultimii 3 ani similare cu obiectul de activitate a Acordului Cadru. - Se vor prezenta minim doua contracte al căror obiect de activitate este similar cu cel al codului CPV, stabilit pentru această procedură și completarea Formularului nr. 9.
2.) Operatorii economici vor face dovada deținerii echipamentelor tehnice (laborator mobil, laborator fix și instrumente de măsură și control) - Se completează o declarație pe proprie răspundere referitoare la echipamentele tehnice deținute.
3.) Operatorii economici vor face dovada încadrării cu personal tehnic de specialitate care deține calificările și studiile necesare prestării serviciului pentru această destinație. - Se întocmește o listă cu personalul tehnic și cu informaţiile referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea acestuia, precum şi ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea acordului cadru de prestări servicii.
4.) Operatorii economici trebuie să aibă acreditare în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, care să certifice capacitatea de a prelucra, stoca şi transmite informaţii clasificate la nivelul de protecţie impus, în conformitate cu legislaţia naţională aplicabilă.

Vor fi excluşi din cadrul procedurii operatorii economici care nu prezintă documentele solicitate. - Se prezintă documente de autorizare sau acreditare în domeniul protecției informațiilor clasificate, care sa certifice capacitatea de a prelucra, stoca si transmite informații clasificate la nivelul de protecție impus (SECRET DE SERVICIU), în conformitate cu art. 163 alin (2) lit. j din OUG 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice in domeniile apărării și securității.
1.) Operatorii economici vor face dovada implementării sistemului de management al calităţii conform cu cerinţele din standardul SR EN ISO-9001 sau echivalent prin prezentarea unor certificate emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/ dovezi.


Vor fi excluşi din cadrul procedurii operatorii economici care nu prezintă documentele solicitate. - Ofertantul va prezenta o copie lizibilă cu menţiunea ,,conform cu originalul“, semnată şi ştampilată, după certificate emise de un organism independent care atestă implementarea şi menţinerea unui sistem de management al calităţii conform cu cerinţele din standardul ISO-9001 sau echivalent, sau orice alt document care poate dovedi conformitatea cu standardul specificat.
În cazul în care ofertantul nu deţine un certificat astfel cum este solicitat, se vor accepta orice alte probe sau dovezi prezentate, în măsura în care acestea pot dovedi asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii.

1.) Operatorii economici vor prezenta documente din care să rezulte cifra medie (globală) de afaceri realizată în ultimii 3 ani (2019-2021) . Această cifră de afaceri trebuie să fie cel puțin egală cu valoarea maximă estimată a Acordului Cadru. - Se va completa Formularul nr. 10.
2.) Prezentarea bilanțurilor contabile pe ultimii 3 ani vizate și înregistrate la organele abilitate în acest sens sau alte documente legale edificatoare prin care ofertantul poate dovedi capacitatea economico- financiară aferentă perioadei solicitate în conformitate cu art. 159 și art. 160 din O.U.G. nr. 114/2011.

Vor fi excluși din cadrul procedurii operatorii economici care nu depun documentele solicitate mai sus. Documentele pot fi încărcate pe SEAP în original sau copie cu mențiunea ,,conform cu originalul” cu semnătura și ștampila ofertantului. - Se prezintă documente doveditoare.

Conditii de participare:

Cerinţa 1: Operatorii economici vor face dovada că nu se încadrează în una din situațiile stipulate la art. 155, 156 și 150 din O.U.G. nr. 114/2011.
Documente solicitate:
- Declaraþia pe proprie rãspundere privind neîncadrarea în dispozițiile Art.155 din O.U.G. nr. 114/2011
(Formular nr. 1).
- Declaraþia pe propria rãspundere privind neîncadrarea în dispoziþiile art.156 din O.U.G. nr. 114/2011
(Formular nr. 2).
- Declaraþia pe propria rãspundere privind neîncadrarea în dispoziþiile art.150 din O.U.G. nr. 114/2011
(Formular nr. 3).

Cerinţa 2: Operatorii economici vor face dovada îndeplinirii obligațiilor exigibile de plată a impozitelor și taxelor către stat inclusiv cele locale.
Documente solicitate:
- Certificat de atestare fiscală eliberat de ANAF;
- Certificat de atestare fiscală eliberat privind impozitele și taxele locale eliberat de autoritățile publice locale.

Cerinţa 3: Operatorii economici să dovedească participarea la procedură cu o ofertă independentă.
Document solicitat: Declarația pe propria rãspundere în conformitate cu art. 147 din OUG 114/2011(Formular nr. 4).

Cerinţa 4: Operatorii economici să deţină acces la informaţii clasificate de nivel SECRET DE SERVICIU.
Document solicitat: un certificat de securitate sau autorizație de acces la informații clasificate eliberate conform legislației în vigoare.

Vor fi excluși din cadrul procedurii operatorii economici care nu depun documentele solicitate mai sus. Documentele pot fi încărcate pe SEAP în original sau copie cu mențiunea ,,conform cu originalul” cu semnătura și ștampila ofertantului.
Cerinţa 1: Operatorii economici vor face dovada că sunt înregistrați
Documente solicitate: Certificat de înregistrare și Certificat constatator emise de Oficiul Registrului Comerțului eliberate cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data depunerii ofertelor. Din documentele prezentate trebuie să reiasă că operatorul economic are obiectul de activitate similar cu cel care face obiectul Acordului Cadru în conformitate cu art. 158 din O.U.G. nr. 114/2011.

Cerinţa 2: Operatorii economici vor prezenta o copie conform cu originalul a CIF (Cod de Înregistrare Fiscală).

Vor fi excluși din cadrul procedurii operatorii economici care nu depun documentele solicitate mai sus. Documentele pot fi încărcate pe SEAP în original sau copie cu mențiunea ,,conform cu originalul” cu semnătura și ștampila ofertantului.

Informatii aditionale:

1. Caietul de sarcini se consultă în termen de 3 zile lucrătoare, interval orar 08.00-16.00, de la data publicării în SEAP a invitației de participare, la sediul autorităţii contractante doar de către operatorii economici care fac dovada deţinerii autorizaţiei de acces la documente clasificate Secret de Serviciu, eliberată de ORNISS. Ofertanții vor notifica în prealabil autoritatea contractantă prin email sau telefonic şi se vor deplasa la sediul autorității contractante, însoțiți de o echipă de specialiști, pentru vizualizarea reperelor ce urmează a fi reparate. Consultarea și vizualizarea se execută pe cheltuiala ofertantului. 2. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”. 3. Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei: - nicio ofertã nu poate fi retrasă/modificatã după data limită de depunere precizatã în fişa de date şi în invitația de participare. Dacă operatorul economic modifică oferta după deschidere, sau nu acceptă remedierea viciilor sau corecţia erorilor, aceasta va fi considerată NECONFORMÃ. - ofertele depuse după data/ora limitã specificate în invitaţia de participare nu vor fi luate în considerare. 4. Documentele emise într-o limbã străină vor fi însoţite de traduceri în limba românã efectuate de un traducãtor autorizat. 5. În cazul în care doi sau mai mulţi ofertanţi sunt clasaţi pe primul loc în clasamentul ofertelor financiare, autoritatea contractanta va transmite în SEAP o solicitare de clarificare referitoare la depunerea unor noi propuneri financiare îmbunătăţite, iar operatorii economici vor transmite rãspunsurile folosind facilitãţile oferite de SEAP. 6. Cheltuielile privind întocmirea şi prezentarea ofertei aparţin în exclusivitate ofertantului.

Termen depunere oferte:

11-05-2022 15:00:00

Lista de fisiere care compun documentatia de atribuire:

FisaDate_DF1145409.pdf
Informatii caiet de sarcini.docx.p7s
Modele formulare.docx.p7s
Prevederi contractuale.docx.p7s
Instructiuni pentru ofertanti.docx.p7s

Autoritate contractanta Ministerul Apararii - U.M. 02000

message user image
Date de contact disponibile dupa login
Aceasta procedura se desfasoara in sistemul national de licitatii publice SEAP.