RFQ1000349 ACORD-CADRU DE FURNIZARE MĂȘTI CONTRA GAZELOR

Valoare estimata
2 100 000,00 RON
Publicat
20-04-2022 13:43:19
Termen de ofertare
13-05-2022 10:30:00
Timp ramas

35814000-3 Masti de gaze (Rev.2) Transmis 20-04-2022 11:22:12  OUG nr.114/2011  Invitatie de participare  Cerere de oferta  Mod atribuire: online
Obiectul achizitiei: ACORD-CADRU DE FURNIZARE MĂȘTI CONTRA GAZELOR
Numar de referinta: 2022/4267230/II.1.10
Tipul contractului: Furnizare / Cumparare
Descrierea pe scurt a contractului:

Produsele care fac obiectul achiziției sunt MĂȘTI CONTRA GAZELOR , necesare pentru protecția respiratorie a personalului autorității contractante, pe timpul îndeplinirii misiunilor specifice.
Cantități: estimate acord-cadru:
- maxim 4000 cpl.
- minim 1500 cpl.
Cantități estimate contract subsecvent: minim 200 cpl. - maxim 1500 cpl.
Se estimeaza ca se vor atribui 3 contracte subsecvente, doua in anul 2022 si unul in anul 2023. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent ce se estimeaza ca va fi atribuit pe durata acordului cadru este de 787.500,00 lei fara TVA.
Cantităţile maxime de produse sunt estimate, cantităţile efectiv achiziționate putand fi mai mari în funcţie de nevoile concrete ale instituţiei de la momentul atribuirii contractelor subsecvente şi creditele bugetare alocate cu această destinaţie.
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a achizitiona cantitati diferite fata de cele maxime estimate pentru acordul-cadru precum si de a modifica valoarea acordului-cadru in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

Loturi:

1) Default lot
Cod CPV: 35814000-3 Masti de gaze (Rev.2)
Valoare estimata: 0,00 RON
Produsele care fac obiectul achiziției sunt MĂȘTI CONTRA GAZELOR , necesare pentru protecția respiratorie a personalului autorității contractante, pe timpul îndeplinirii misiunilor specifice. Cantități: estimate acord-cadru: - maxim 4000 cpl. - minim 1500 cpl. Cantități estimate contract subsecvent: minim 200 cpl. - maxim 1500 cpl. Se estimeaza ca se vor atribui 3 contracte subsecvente, doua in anul 2022 si unul in anul 2023. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent ce se estimeaza ca va fi atribuit pe durata acordului cadru este de 787.500,00 lei fara TVA. Cantităţile maxime de produse sunt estimate, cantităţile efectiv achiziționate putand fi mai mari în funcţie de nevoile concrete ale instituţiei de la momentul atribuirii contractelor subsecvente şi creditele bugetare alocate cu această destinaţie. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a achizitiona cantitati diferite fata de cele maxime estimate pentru acordul-cadru precum si de a modifica valoarea acordului-cadru in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.
Finantare: Fonduri bugetare

Criterii de atribuire:

Pretul cel mai scazut
1.) Cerința nr. 1: - Experienţa similară

Cerinţăde calificare: Ofertantul trebuie să fi furnizat în ultimii cinci ani, calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor, produse similare cu cele ce fac obiectul procedurii de achiziție de MĂȘTI CONTRA GAZELOR.
Prin sintagma „produse similare” se înțelege: măști contra gazelor și/sau alte echipamente de protecție militare. (furnizate în cadrul unuia sau mai multor contracte).
Se va prezenta Formularul nr. 5 - Declaraţie privind principalele furnizări de produse similare efectuate în ultimii cinci ani, în original, la care se vor ataşa în mod obligatoriu documente suport relevante (certificate/ documente emise sau contrasemnate de autorităţile contractante sau de către clienţii privaţi, beneficiari ai livrărilor) care să susţină informaţiile din formular. - Pentru fiecare dintre contractele nominalizate la nivelul Formularului nr. 5 prin care ofertantul îşi dovedeşte experienţa similară, se vor ataşa în mod obligatoriu documente suport relevante (certificate/documente emise sau contrasemnate de autorităţile contractante sau clienţii privaţi, beneficiari ai furnizarilor de produse, cum ar fi contracte, procese-verbale de recepţie cantitativă şi calitativă, certificate constatatoare, recomandări, confirmări privind livrarea si receptia produselor similare, sau orice alte documente edificatoare echivalente), în oricare din formele original/copie legalizată/copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul”. Certificarea pentru conformitate cu originalul se va face de către reprezentantul legal/împuternicit al operatorului economic, prin înscrierea pe fiecare pagină certificată a menţiunii „conform cu originalul”, însoţită de semnătura persoanei respective. Documentele emise într-o altă limbă decât limba română vor fi prezentate însoţite de traduceri autorizate în limba română.
În cazul în care ofertantul demonstrează îndeplinirea cerinței minime privind experienţa similară invocând susţinerea acordată de către o altă persoană, conform art. 165 din O.U.G. nr. 114/2011, cu modificările şi completările ulterioare, acesta se consideră a fi calificat dacă terțul susținător demonstrează îndeplinirea cerinței minime solicitate prin prezentarea listei de produse similare furnizate în ultimii 5 ani, însoțită de certificate/documente emise sau contrasemnate de autorităţile contractante sau de către clienţii privaţi beneficiari ai livrărilor, conform celor precizate mai sus. Aceste documente vor însoți angajamentul ferm al persoanei susţinătoare, încheiat conform prevederilor art. 165 alin. (2) din O.U.G. nr. 114/2011 cu modificările şi completările ulterioare. Angajamentul ferm prezentat de terţul susţinător va deveni parte integrantă a contractului.
În cazul în care ofertantul este un grup de operatori economici, cerința minimă privind experienţa similară poate fi îndeplinită prin cumul. Dacă grupul de operatori îşi demonstrează îndeplinirea cerinței minime privind experienţa similară invocând susţinerea acordată de către un terţ, modalitatea de îndeplinire a cerinței este similară celei aferente ofertei individuale menționată mai sus, cu precizarea că susținerea va fi acordată asocierii și nu unuia dintre asociați.
Notă: Persoana care asigură susţinerea experienţei similare nu trebuie să se afle în situaţiile care determină excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 155 şi art. 156 din O.U.G. nr. 114/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
2.) Cerința nr. 2: - Capacitatea de a asigura protecţia informaţiilor clasificate nivel „secret de serviciu”

Condiţie obligatorie de calificare:
Ofertantul trebuie să aibă capacitatea de a asigura protecţia informaţiilor clasificate nivel „secret de serviciu”, capacitate dovedită prin obţinerea avizului de securitate eliberat de unitatea specializată din cadrul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale

Se va prezenta Formularul nr. 13 – Declaraţie pe propria răspundere privind protecţia informaţiilor clasificate, în original, însoţit de următoarele documente:
a) actul de înfiinţare;
b) certificatul constatator eliberat de către Ministerul Justiţiei - Oficiul Registrului Comerţului;
c) cazierul fiscal şi cazierul judiciar al societăţii;
d) Chestionarul de securitate industrială pentru obţinerea Autorizaţiei de Securitate Industrială completat, în original, semnat şi ştampilat conform anexei 25 din Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare. - Documentele solicitate la acest punct vor fi puse la dispoziţia unităţii specializate din cadrul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, de către autoritatea contractantă, în vederea efectuării verificărilor de securitate necesare pentru eliberarea avizului de securitate, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare privind protecţia informaţiilor clasificate.

Avizul de securitate reprezintă documentul eliberat de unitatea specializată din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, prin care se atestă că obiectivul industrial (operatorul economic) a implementat toate măsurile de securitate necesare pentru protecţia informaţiilor clasificate vehiculate în derularea contractului. În vederea eliberării avizului de securitate, unitatea specializată din cadrul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale va proceda la efectuarea vizitei de securitate la sediul fiecărui ofertant.

ATENŢIE: În situaţia unei oferte depuse în asociere sau în cadrul căreia au fost nominalizaţi unul sau mai mulţi subcontractanţi sau terţi susţinători, este obligatorie prezentarea Formularului nr. 13 sub semnătura reprezentantului legal/împuternicit al fiecăruia dintre operatorii economici care participă la procedură în calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terţ susţinător, însoţit de toate celelalte documente solicitate la acest punct. Pentru ca oferta să fie declarată admisibilă din punct de vedere al capacităţii de a asigura protecţia informaţiilor clasificate nivel „secret de serviciu”, este obligatoriu ca fiecare dintre aceşti operatori economici care participă la procedură în calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terţ susţinător să obţină avizul de securitate.
Altfel spus, neobţinerea de către unul dintre operatorii economici nominalizaţi la nivelul unei oferte, oricare ar fi calitatea acestuia (ofertant individual/ lider de asociere/ ofertant asociat/ subcontractant/ terţ susţinător) va conduce în mod automat la respingerea ofertei respective ca fiind inacceptabilă!

Notă:Documentele prezentate vor conţine informaţii actuale/reale la data limită de depunere a ofertelor. Cu excepţia chestionarului de securitate industrială care va fi prezentat în original, toate celelalte documente ce însoţesc Formularul nr. 13 pot fi prezentate în oricare din formele original/copie legalizată/copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul”. Certificarea pentru conformitate cu originalul se face de către reprezentantul legal/împuternicit al operatorului economic în cauză prin înscrierea pe fiecare pagină certificată a menţiunii „conform cu originalul”, însoţită de semnătura persoanei respective, autoritatea contractantă rezervându-şi dreptul de a solicita prezentarea documentelor originale/copii legalizate în vederea verificării conformităţii cu originalul a copiilor prezentate. Documentele emise într-o altă limbă decât limba română vor fi prezentate însoţite de traducerile autorizate în limba română.
1.) Implementarea standardului de management al calităţii în conformitate cu ISO 9001:2015 sau echivalent
Condiţie de calificare:
Se va prezenta un certificat emis de un organism independent care să ateste că ofertantul are implementat şi menţine, conform ISO
9001:2015 sau echivalent, un sistem de management al calităţii pentru activităţile care fac obiectul achiziţiei - În cazul unei asocieri, această condiţie trebuie îndeplinită individual de fiecare asociat, pentru partea din contract (activitatea) pe care acesta o îndeplineşte.
Notă: Se permite depunerea/prezentarea documentelor solicitate în cadrul acestei secţiuni în oricare din formele: original/copie legalizată/copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul”. În acest din urmă caz, certificarea pentru conformitate cu originalul se va face de către reprezentantul legal/împuternicit al operatorului economic, prin înscrierea pe fiecare pagină certificată a menţiunii „conform cu originalul”, însoţită de semnătura persoanei respective. Documentele emise într-o altă limbă decât limba română vor fi prezentate însoţite de traduceri autorizate în limba română. Documentele prezentate trebuie să fie valabile la data limită de
depunere a ofertelor.
Operatorii economici care nu deţin un astfel de certificat vor furniza orice alte probe/dovezi prin care să confirme asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii pentru activităţile pe care urmează a le desfăşura în cadrul contractului.

1.) Cerinţă de calificare:
Ofertantul trebuie sa prezinte media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii 3 ani (2019, 2020 şi 2021).
Se va prezenta Formularul nr. 4 – Declaraţie privind cifra de afaceri globală pe ultimii 3 ani, în original, însoţit de bilanţurile contabile (sau extrase din bilanţurile contabile) aferente exerciţiilor financiare 2019, 2020 şi 2021, validate de organele competente, sau orice alte documente edificatoare (raportul anual al cenzorilor, raportul de audit financiar şi contabil, scrisoare de bonitate din partea unei bănci etc.) - În situaţia în care publicarea bilanţurilor nu este prevăzută de legislaţia ţării în care este stabilit OE, se pot prezenta orice alte documente echivalente, considerate edificatoare în ţara de rezidenţă a OE, prin care se pot susţine informaţiile prezentate în cadrul Formularului nr. 4 (de exemplu, raportul anual al cenzorilor, raportul de audit financiar şi contabil, scrisoare de bonitate din partea unei bănci etc.). Toate aceste documente suport pot fi prezentate în oricare din formele original/copie legalizată/copie certificată pentru conformitate cu originalul. Certificarea pentru conformitate va fi făcută de către reprezentantul legal/împuternicit al OE în cauză prin înscrierea pe fiecare pagină a menţiunii „conform cu originalul”, însoţită de semnătura persoanei respective. Documentele emise într-o altă limbă vor fi prezentate însoţite de traducerile autorizate în limba română.

În cazul în care ofertantul este un grup de OE, cerința privind situația economică și financiară este valabilă pentru fiecare operator economic în parte.

Conditii de participare:

Se vor prezenta următoarele documente privind situaţia personală:

1) Formularul nr. 1 - Declaraţia privind situaţia personală
2) Formularul nr. 2 - Declaraţie privind conflictul de interese
3) Formularul nr. 3 - Certificat de participare cu ofertă independentă
4) Certificat privind plata impozitelor şi taxelor locale eliberat de compartimentul/ biroul/ serviciul/ direcţia de impozite şi taxe locale din cadrul unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia operatorul economic îşi are sediul social, privind plata obligaţiilor la bugetul local sau echivalent din care să reiasă faptul că operatorul economic nu are datorii restante la nivelul lunii anterioare celei în care este prevăzut termenul limită de depunere a ofertelor.
5) Certificat de atestare fiscală eliberat de organul de administrare fiscală al unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia operatorul economic îşi are sediul social, privind plata obligaţiilor la bugetul general consolidat sau echivalent din care să reiasă faptul că operatorul economic nu are datorii restante la nivelul lunii anterioare celei în care este prevăzut termenul limită de depunere a ofertelor.

Notă:
I.a)Formularul nr. 1 se prezintă, după caz, de către fiecare operator economic care participă la procedură în calitate de ofertant, ofertant asociat sau terţ susţinător. Sub sancţiunea excluderii din procedură, ofertantul/ofertantul asociat/terţul susţinător nu trebuie să se regăsească în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 155 şi 156 din O.U.G. nr. 114/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
b)Formularul nr. 2 se prezintă, după caz, de către fiecare operator economic care participă la procedură în calitate de ofertant, ofertant asociat sau subcontractant. Persoanele cu funcţii de decizie la nivelul autorităţii contractante în sensul prevederilor art. 150 din O.U.G. nr. 114/2011, cu modificările şi completările ulterioare: dl. BĂLAN Ionel-Sorin – Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, dl. VASILCA Ionel - Sorinel - Prim Adjunct al directorului Serviciului de Telecomunicatii, dl. MIHAI Mădălin-Virgil– Adjunct tehnic al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, dl. RĂDOI Marian-Cosmin – Adjunct economic al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, dl. BĂRĂNESCU Mihail – Şeful Direcţiei Achiziţii Publice, dl. BAICU Constantin-Lucian – Locţiitor al şefului Direcţiei Achiziţii Publice, dna PĂUN Monica-Lisette – Locţiitor al şefului Direcţiei Achiziţii Publice şi dl. ANGHELINA Dragoș-Constantin –Locţiitor al şefului Direcţiei Achiziţii Publice. Sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire, operatorii economici care participă la procedură în calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant nu trebuie să se regăsească în prevederile art. 150 din O.U.G. nr. 114/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru a face dovada în acest sens, pentru fiecare din aceştia, se vor prezenta documente edificatoare (de exemplu, Extras din Registrul Acţionarilor sau Certificat constatator emis de Ministerul Justiţiei - Oficiul Registrului Comerţului sau alte documente echivalente).
c) Formularul nr. 3 se prezintă de către fiecare operator economic care participă la procedură în calitate de ofertant, cu ofertă individuală. În cazul unei oferte depuse în asociere, Formularul nr. 3 va fi prezentat în numele asocierii, sub semnătura reprezentanţilor legali/împuterniciţi ai tuturor membrilor asocierii.
d) Certificatele fiscale solicitate la pct. 4 şi 5 se prezintă de către fiecare operator economic care participă la procedură în calitate de ofertant sau ofertant asociat.

II. Formularele nr. 1, 2 şi 3 vor fi prezentate în mod obligatoriu în original. Certificatele solicitate la pct. 4 şi 5 vor putea fi prezentate în oricare din formele original/copie legalizată/copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul”. În acest din urmă caz, certificarea pentru conformitate cu originalul se va face de către reprezentantul legal/împuternicit al operatorului economic în cauză, prin înscrierea pe fiecare pagină certificată a menţiunii „conform cu originalul”, însoţită de semnătura persoanei respective, autoritatea contractantă rezervându-şi dreptul de a solicita prezentarea documentelor în original/copie legalizată în vederea verificării conformităţii cu originalul a copiilor prezentate. Toate documentele (cu excepţia certificatelor solicitate la pct. 4 şi 5) trebuie să fie valabile la data limită de depunere a ofertelor. Se pot prezenta orice alte acte doveditoare (certificate) echivalente în condiţiile art. 152 din O.U.G. nr. 114/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Ofertantul/ofertantul asociat nerezident are dreptul de a prezenta orice documente edificatoare eliberate de autorităţile competente ale ţării sale de origine (cum ar fi certificate de atestare fiscală, caziere fiscale, caziere judiciare sau alte documente echivalente) pentru demonstrarea faptului că şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetul local în ţara de rezidenţă, în conformitate cu cerinţele solicitate de autoritatea contractantă. În cazul acestor ofertanţi, documentele vor fi prezentate în limba în care au fost emise, însoţite de traduceri autorizate ale acestora in limba romana.
1. Pentru persoanele juridice române: se va prezenta Certificatul constatator emis de Ministerul Justiţiei - Oficiul Registrului Comerţului din care să rezulte denumirea completă, sediul social şi punctul/punctele de lucru, persoanele autorizate (administratori/persoane împuternicite), domeniul de activitate principal/domeniile de activitate secundare şi codurile CAEN aferente acestora.
2. Pentru persoanele juridice străine: se vor prezenta documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare/atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu legislaţia din ţara de rezidenţă a operatorului economic.
3. Pentru persoanele fizice române/străine: se vor prezenta documente edificatoare prin care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană fizică autorizată, în conformitate cu legislaţia din ţara de rezidenţă a operatorului economic.

Notă: În cazul unei oferte depuse în asociere, documentele se prezintă de către fiecare ofertant asociat, pentru partea din contract pe care o realizează. Se permite depunerea/prezentarea documentelor solicitate în cadrul acestei secţiuni în oricare din formele original/copie legalizată/copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul”. În acest din urmă caz, certificarea pentru conformitate cu originalul se face de către reprezentantul legal/împuternicit al operatorului economic în cauză prin înscrierea pe fiecare pagină certificată a menţiunii „conform cu originalul”, însoţită de semnătura persoanei respective, autoritatea contractantă rezervându-şi dreptul de a solicita prezentarea documentelor în original/copie legalizată în vederea verificării conformităţii cu originalul a copiilor prezentate. Documentele prezentate trebuie să fie valabile (actuale/reale) la data limită de depunere a ofertelor. În cazul în care, potrivit legislaţiei în vigoare din ţara de rezidenţă a operatorului economic, pentru documentele prezentate nu este prevazută o perioadă de valabilitate (de exemplu, cazul Certificatului constatator emis de Ministerul Justiţiei - Oficiul Registrului Comerţului), documentele prezentate vor purta în mod obligatoriu menţiunea“Confirm pe propria răspundere că prezentul document conţine informaţii actuale, conforme cu realitatea de la data limită de depunere a ofertelor”, sub semnătura reprezentantului legal/împuternicit al operatorului economic respectiv. Documentele emise într-o altă limbă decât limba română vor fi prezentate însoţite de traducerile autorizate în limba română.

Informatii aditionale:

I. Punerea la dispoziţie a documentaţiei de atribuire: În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (3) lit. b) din O.U.G. nr. 114/2011, cu modificările şi completările ulterioare, documentaţia de atribuire va fi pusă la dispoziţia oricărui operator economic interesat să depună ofertă în cadrul procedurii, la sediul autoritatii contractante, în baza unei solicitări scrise adresate autorităţii contractante, semnată de către reprezentantul legal/împuternicit al operatorului economic respectiv, la care se va ataşa o copie a actului de identitate al persoanei respective. În situaţia în care persoana care ridică documentaţia de atribuire nu este însuşi reprezentantul legal/împuternicit al operatorului economic solicitant, la adresa de solicitare se va ataşa şi o împuternicire pentru persoana desemnată să ridice documentaţia de atribuire, însoţită de o copie a actului de identitate al persoanei care ridică documentaţia, precum şi o copie a actului de identitate al reprezentantului legal/ împuternicit al operatorului economic respectiv. II. Vor putea depune ofertă doar operatorii economici cărora autoritatea contractantă le-a pus la dispoziție, la sediu, documentaţia de atribuire, conform punctului I. Operatorii economici care au ridicat documentaţia de atribuire au obligatia de a nu o distribui altor operatori economici. III. Informatiile indicate de operatorii economici in propunerea tehnica, elemente din propunerea financiara si/sau fundamentari/justificari de pret/cost ca fiind confidentiale trebuie sa fie insotite de dovada care le confera caracterul de confidentialitate, dovada ce devine anexa la oferta, in caz contrar autoritatea contractanta nefiind obligata de a nu dezvalui aceste informatii. Caracterul confidential se aplica doar asupra datelor/informatiilor indicate si dovedite ca fiind date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala. IV. Garanţia de bună execuţie (GBE) se va constitui prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii, în cuantum de 10% din valoarea totală fără TVA a contractului subsecvent, conform Formularului nr. 14, astfel: a) scrisoare de garanție emisă de o instituție de credit din România sau din alt stat; b) asigurare de garanții emisă: – fie de o societate de asigurări care deține autorizație de funcționare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene și/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz;– fie de o societate de asigurări dintr-un stat terț printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară. GBE se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului subsecvent. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăși 15 zile de la data semnării contractului subsecvent. GBE va deveni anexă la contractual subsecvent. În cazul constituirii GBE prin virament bancar, OE va vira echivalentul în lei al GBE în contul nr. RO59TREZ7005005XXX000169 deschis la Trezoreria Statului - A.T.C.P.M.B pe seama Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, cod fiscal 4267230. În cazul unei asocieri GBE va fi constituită în numele asocierii şi va acoperi în mod solidar pe toţi membri acesteia. AC nu accepta constituirea GBE printr-un instrument de garantare emis de IFN. V. Autoritatea contractanta va incheia un singur acord cadru cu ofertantul declarat castigator pe baza criteriului de atribuire oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic. In urma procesului de evaluare a ofertelor, se va intocmi un clasament, in ordinea descrescatoare a punctajului total, calculat conform algoritmului de calcul. Oferta care obtine cel mai mare numar de puncte, respectiv oferta clasata pe locul 1, este considerata oferta cea mai avantajoasa desemnata prin aplicarea criteriului de atribuire si a factorilor de evaluare și va fi declarata oferta castigatoare. Daca in urma procesului de evaluare a ofertelor, doi sau mai multi ofertanti sunt clasati pe primul loc, avand acelasi punctaj total, oferta declarata castigatoare va fi cea care a obtinut cel mai bun punctaj aferent factorului de evaluare “Pretul ofertei”. Daca si pentru acest factor de evaluare “Pretul ofertei” punctajul este egal, deci implicit si pentru celalalt factor de evaluare “Durata perioadei de garantie”, Autoritatea contractanta va solicita numai ofertantilor aflati in aceasta situatie depunerea de noi propuneri financiare. Ofertantii in cauza nu au decat dreptul de a imbunatati propunerea financiara depusa anterior, urmand ca oferta declarata castigatoare sa fie cea al carei nou pret obtine cel mai mare avantaj. Daca si in urma reofertarii, ofertantii nu vor putea fi departajati, vor deveni incidente prevederile art. 181 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 114/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, iar procedura de atribuire va fi anulata, fiind imposibila incheierea acordului-cadru. VI. Datele cu caracter personal solicitate in prezenta procedură de achiziție publică, sunt prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentul nr. 679/2016. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este cel stabilit de îndeplinirea obligațiilor instituite de legislatia privind achizițiile publice, iar durata de prelucrare a acestora este perioada derularii procedurii de achiziție, cât si cea ulterioră acesteia, în conformitate cu actele normative in vigoare. VII. Instituțiile de credit din România vor fi interpretate, ”in stricto sensu”, conform prevederilor art. 3 din OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare. Autoritatea Contractantă nu acceptă constituirea GP/GBE printr-un instrument de garantare emis de Instituții Financiare Nebancare (IFN).

Termen depunere oferte:

13-05-2022 10:30:00

Lista de fisiere care compun documentatia de atribuire:

FisaDate_DF1145022.pdf

Autoritate contractanta Serviciul de Telecomunicatii Speciale

message user image
Date de contact disponibile dupa login
Aceasta procedura se desfasoara in sistemul national de licitatii publice SEAP.