RFQ1000347 546 Otopeni PCA -Servicii de proiectare, de asistență tehnică și execuție lucrări aferente proiectului „Reabilitare și extindere punct control acces principal în cazarma 546 Otopeni”, cod proiect 2019-I-546 OTOPENI

Valoare estimata
6 070 240,85 RON
Publicat
19-04-2022 11:41:25
Termen de ofertare
17-05-2022 15:00:00
ANULATA
17-05-2022 15:00:15
Timp ramas

45216200-6 Lucrari de constructii de cladiri si instalatii militare (Rev.2) Transmis 18-04-2022 14:07:51  OUG nr.114/2011  Invitatie de participare  Cerere de oferta  Mod atribuire: online
Coduri CPV suplimentare
45233120-6 Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
45300000-0 Lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev.2)
71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71356200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
Obiectul achizitiei: 546 Otopeni PCA -Servicii de proiectare, de asistență tehnică și execuție lucrări aferente proiectului „Reabilitare și extindere punct control acces principal în cazarma 546 Otopeni”, cod proiect 2019-I-546 OTOPENI
Numar de referinta: 4183253_2022_PAAPD1351969
Tipul contractului: Lucrari / Proiectare si executare
Descrierea pe scurt a contractului:

Servicii de proiectare, asistenta tehnică și executie lucrari pentru obiectivul de investiție
„Reabilitare și extindere punct control acces principal în cazarma 546 Otopeni” ce includ următoarele obiecte de investiție;

• OBIECT 1 – PUNCT CONTROL ACCES
• OBIECT 2 – SISTEM DE CONTROL ACCES
• OBIECT 3 – ÎMPREJMUIRE PUNCT CONTROL ACCES
• OBIECT 4 – GHERETE PERSONAL, CONTROL ACCES CU COPERTINĂ
• OBIECT 5 – DRUM INTERIOR
• OBIECT 6 – AMENAJARE PARCARE
• OBIECT 7 – REALIZARE PLACA DE IDENTIFICARE
• OBIECT 8 – GRUP ELECTROGEN
• OBIECT 9 – REȚELE EXTERIOARE
• OBIECT 10 – DESFIINȚARE PUNCT DE CONTROL ACCES EXISTENT
• OBIECT 11 – RELOCARE RETEA DE MEDIA TENSIUNE

Loturi:

1) Default lot
Cod CPV: 45216200-6 Lucrari de constructii de cladiri si instalatii militare (Rev.2)
Valoare estimata: 0,00 RON
Servicii de proiectare, asistenta tehnică și executie lucrari pentru obiectivul de investiție „Reabilitare și extindere punct control acces principal în cazarma 546 Otopeni” ce includ următoarele obiecte de investiție; • OBIECT 1 – PUNCT CONTROL ACCES • OBIECT 2 – SISTEM DE CONTROL ACCES • OBIECT 3 – ÎMPREJMUIRE PUNCT CONTROL ACCES • OBIECT 4 – GHERETE PERSONAL, CONTROL ACCES CU COPERTINĂ • OBIECT 5 – DRUM INTERIOR • OBIECT 6 – AMENAJARE PARCARE • OBIECT 7 – REALIZARE PLACA DE IDENTIFICARE • OBIECT 8 – GRUP ELECTROGEN • OBIECT 9 – REȚELE EXTERIOARE • OBIECT 10 – DESFIINȚARE PUNCT DE CONTROL ACCES EXISTENT • OBIECT 11 – RELOCARE RETEA DE MEDIA TENSIUNE
Finantare: Fonduri bugetare

Criterii de atribuire:

Cel mai bun raport calitate – pret
1.) Cerinta - Experienta similara
Lucrări - Ofertantul
Cerința nr. 1
-să facă dovada că în ultimii 5 ani au fost executate lucrări de construcții, cum ar fi lucrări de construire și / sau modernizare clădiri civile sau industriale, similare cu obiectul achiziției la nivelul a max. 2 contracte de lucrări, în val. cumulată de cel puțin 1.500.000 lei, fără TVA.
Lucrări similare:
1. lucrări pentru partea de arhitectură, construcții, instalații pentru construcții, aferente unor ansambluri clădiri, construcții civile;
2. similare / comparabile în oricare dintre domeniile construcții civile, militare sau speciale ( bază militară )
Cerința nr. 2
-să demonstreze ca a dus la bun sfârșit, in ultimii 5 ani, la nivelul a max. 2 contracte, lucrări similare de execuție infrastructură rutieră a căror val. cumulată a fost de min. 2.500.000 lei fără TVA
Cerința nr. 3
- să demonstreze ca a dus la bun sfarsit, in ultimii 5 ani, la nivelul a max. 2 contracte, lucrări similare construcții rețele edilitare apă/canal a căror val. cumulată a fost de min. 1.000.000 lei fără TVA
Cerința nr. 4
-sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit, in ultimii 5 ani, la nivelul a max. 2 contracte, lucrări similare instalații sistem integrat de securitate pentru obiective speciale a căror valoare cumulată a fost de min. 1.500.000 lei fără TVA
Cerința nr. 5
-sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit*, in ultimii 5 ani**, la nivelul a max. 2 contracte, lucrări similare construcții rețele electrice a căror valoare cumulată a fost de min. 500.000 lei fără TVA

Servicii - Ofertantul
Cerința nr. 1
-să facă dovada că în ultimii 5 ani au fost prestate servicii de proiectare construcții, cum ar fi construire și / sau modernizare clădiri civile sau industriale, similare din punct de vedere al complexității cu cea care face obiectul achiziției la nivelul a max. 2 contracte de lucrări, în valoare cumulată de cel puțin 45.000 lei, fără TVA. Prin lucrări similare din punct de vedere al complexității se înțelege oricare:
1. lucrări pentru partea de arhitectură, construcții, instalații pentru construcții, aferente unor ansambluri clădiri, construcții civile;
2. similare / comparabile în oricare dintre domeniile construcții civile, militare sau speciale ( bază militară )
Cerința nr. 2
-sa demonstreze ca a dus la bun sfârșit*, in ultimii 5 ani, la nivelul a max 2 contracte, servicii de proiectare de infrastructură rutieră a căror valoare cumulată a fost de min. 83.300 lei fără TVA
Cerința nr. 3
-sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit*, in ultimii 5 ani, la nivelul a max 2 contracte, servicii de proiectare rețele edilitare apă/canal a căror valoare cumulată a fost de min 30.000 lei fără TVA
Cerința nr. 4
-sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit*, in ultimii 5 ani, la nivelul a max 2 contracte, servicii de proiectare instalații sistem integrat de securitate pentru obiective speciale a căror valoare cumulată a fost de min 45.000 lei fără TVA
Cerința nr. 5
-sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit*, in ultimii 5 ani, la nivelul a max 2 contracte, servicii de proiectare rețele electrice a căror valoare cumulată a fost de min 15.000 lei fără TVA - Ofertanţii vor folosi, pentru transformarea valorii lucrării alese pentru demonstrarea experienţei similare , cursul mediu anual lei/altă valută comunicat de BNR pentru ultimii 5 ani.

Pentru îndeplinirea cerinţei minime de calificare operatorii economici trebuie să prezinte Declaraţie privind lista principalelor LUCRĂRI/SERVICII executate/prestate în ultimii 5 ani, (Formularul nr. 9), pentru cele mai importante lucrări care vor conţine valori (în lei şi altă valută), perioada şi locul execuţiei lucrărilor, beneficiari, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. Din această listă operatorul economic va alege acele contracte care îndeplinesc cerinţa privind experiența similară. Se vor anexa: copie contracte, procese verbale de receptie, inclusiv certificări de bună execuţie din partea beneficiarului/clientului, vezi model Formularul nr. 10.
Certificările de bună execuţie vor indica, beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, valoarea, perioada şi locul prestarii serviciilor/execuţiei lucrărilor. De asemenea vor preciza dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu şi dacă au fost duse la bun sfârşit;
Pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţelor de calificare ofertantul are dreptul de a prezenta iniţial doar o declaraţie pe proprie răspundere, semnată de reprezentantul său legal, în care confirmă că îndeplineşte cerinţele de calificare și descrie concret cum sunt acestea îndeplinite, inclusiv va inscrie informatii cu privire la numarul si data contractelor invocate drept experienta similara, beneficiarul acestuia si datele de contact, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora, fara TVA.

Documentele se vor prezenta sub formă de copie scanată lizibil semnată electronic.
2.) Personal atestat:
Specialişti autorizaţi de Inspectoratul de Stat în Construcții ca „Responsabil tehnic cu execuţia” "verificatori proiect" și "expert tehnic" pentru fiecare domeniu de autorizare:

Responsabili tehnici cu execuția pentru:
I – Construcţii civile, industriale si agrozootehnice”;
II – Construcţii rutiere, drumuri, piste de aviaţie, poduri”;
III- Instalaţii pentru construcţii (responsabili pentru lucrările de termice-ventilaţii şi sanitare),
IV- Instalaţii pentru construcţii (responsabili pentru lucrările de instalaţii electrice şi curenţi slabi),
V- Instalaţii pentru construcţii (responsabili pentru lucrările de instalaţii edilitare).
VI-Verificator proiecte în conformitate cu Ordinul MDRAP 2264/28.02.2018, pt domeniile: A1/A2, A4, B1, C, D, E, F, Iint, Ie. Ig, Af,
VII- Expert tehnic cerinta esentiala A1/A2, A4 - Personal atestat:

Persoana care va îndeplini rolul de responsabil tehnic cu execuția trebuie să dețină autorizație și legitimație emisă de Inspectoratul de Stat în Construcții pentru domeniul/subdomeniul respectiv, în vigoare la momentul semnării Contractului.
Specialiştii R.T.E. care deţin mai mult de doua acreditări pot cumula mai multe funcţii doar pentru domeniul instalațiilor.
Verificatorii de proiecte cu mai multe atestări pot cumula specilizările în cadrul proiectului.
Pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţelor de calificare ofertantul are dreptul de a prezenta iniţial doar o declaraţie pe proprie răspundere, semnată de reprezentantul său legal, în care confirmă că îndeplineşte cerinţele de calificare și descrie concret cum sunt acestea îndeplinite.
3.) Personal cheie:
Personal cheie care execută lucrări:
a) manager de contract – studii superioare
b) şef de şantier lucrări construcții – inginer construcții CCIA
c) min 1 inginer coordonator lucrări instalaţii HVAC - inginer instalații HVAC pentru construcții
d) min 1 inginer coordonator lucrări instalații electrice - inginer instalații pentru construcții
e) min 1 inginer coordonator lucrări drumuri, căi de acces, platforme beton rutier - inginer construcții C.F.D.P.
f) min 1 inginer coordonator lucrări instalații SISOM - inginer instalații pentru construcții sau inginerie electrică
a)-f) cu implicare într-un contract la nivelul căruia a derulat activităţi execuție similare activităţilor ce urmează a fi desfăşurate în cadrul acestui proiect;
Antreprenorul trebuie să se asigure și să demonstreze că personalul care desfășoară activități pe șantier:
- are toate abilitățile și competențele pentru execuția lucrărilor preconizate;
- este apt pentru execuția lucrărilor preconizate.

Personal cheie care prestează servicii de proiectare:
a) șef echipă proiectare - arhitect cu drept de semnătură cf. Legii nr.184/2001, înregistrat O.A.R.
b) min 1 inginer - specialitatea construcţii C.C.I.A.
c) min 1 inginer C.F.D.P.
d) min 1 inginer specialitatea instalații pentru construcții
e) specialist elaborare devize
f) min 1 responsabil geotehnic – să aibă studii superioare geologie
g) min 1 responsabil în domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei – să aibă studii superioare topografie
h) min 1 inginer instalații SISOM - inginer instalații pentru construcții sau inginerie electrică
a)-h) cu implicare într-un contract la nivelul căruia a derulat activităţi execuție similare activităţilor ce urmează a fi desfăşurate în cadrul acestui proiect; - Pentru personalul solicitat trebuie prezentate:
- copia diplomei de studii;
- C.V.;
- copia contractului de muncă, sau extras Revisal, sau declaraţia de disponibilitate cu angajamentul de participare din partea acestuia. (Formularul nr. 11).
- documente-suport relevante care atestă experienţa specifică confirmate de angajator/beneficiar pentru întocmirea punctajului tehnic conform algoritmului de calcul.

Notă:
- C.V.-urile prezentate vor fi datate şi vor purta numele în clar şi semnătura în original a persoanelor respective;
- personalul cheie nu poate cumula mai multe funcții in cadrul proiectului
- pentru inginer sau studii superioare =studii superioare de lungă durată;

Pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţelor de calificare ofertantul are dreptul de a prezenta iniţial doar o declaraţie pe proprie răspundere, semnată de reprezentantul său legal, în care confirmă că îndeplineşte cerinţele de calificare și descrie concret cum sunt acestea îndeplinite.
4.) Personal specializat:
a) min 3 ingineri instalaţii electrice, autorizați ANRE grad III B şi NPM grupa III sau echivalent conform art. 9 din Ordinul preşedintelui ANRE nr. 99/2021
b) min 1 inginer - profil tehnic care să deţină atestat auditor energetic pentru clădiri, grad profesional I, specialitățile construcții și instalații – simbol AE Ic I – în conformitate cu art. 7, alin. (1) din Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 2237 din 30.09.2010 pentru aprobarea reglementării tehnice “Regulament pentru atestarea auditorilor energetici pentru clădiri”, cu completările și modificările ulterioare;
c) min 1 responsabil cu controlul tehnic de calitate lucrări RTQ – autorizaţie ANRE gradul III;
d) min 1 responsabil cu protecţia muncii –studii superioare cu experienţă specifică, implicarea persoanei în cel puţin un proiect la nivelul căruia să fi derulat activităţi similare activităţilor ce urmează a fi desfăşurate în cadrul acestui proiect; - Trebuie prezentate:
- copia diplomei de studii;
- C.V.;
- copia contractului de muncă, sau extras Revisal, sau declaraţia de disponibilitate cu angajamentul de participare din partea acestuia. (Formularul nr. 11).
- documente-suport relevante care atestă experienţa specifică confirmate de angajator/beneficiar.
Pentru personalul solicitat la lit. a) -c) trebuie prezentate:
- atestatul sau legitimaţia.
Notă: - C.V.-urile prezentate vor fi datate şi vor purta numele în clar şi semnătura în original a persoanelor respective;
Pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţelor de calificare ofertantul are dreptul de a prezenta iniţial doar o declaraţie pe proprie răspundere, semnată de reprezentantul său legal, în care confirmă că îndeplineşte cerinţele de calificare și descrie concret cum sunt acestea îndeplinite.
5.) Declaraţie prin care reprezentantul legal al ofertantului se angajează ferm să asigure următoarele:
- disponibilitatea personalului propus pentru îndeplinirea contractului, în conformitate cu graficul de realizare a proiectului contractului, asumat prin ofertă;
- păstrarea componenţei echipei propuse pe toată perioada de derulare a contractului. Orice înlocuire/modificare a componenţei echipei propuse se va face numai cu acordul prealabil al achizitorului. - Declaraţie a reprezentantului legal al ofertantului.
6.) Necesar minim de utilaje pentru îndeplinirea contractului:
- staţie de preparare beton și beton de ciment rutier;
- stație mixturi asfaltice;
- maşină de turnat beton de ciment cu cofraje glisante – lăţime de lucru minim 4 m, grosime strat beton minim 0,20 m;
- laborator de analize şi încercări în construcţii grad II - profil minim BBABP, D, ANCFD, IAE, MD, GTF, MBM, MTZ, INM, AR, CO, IDM;
- autolaborator mobil pentru verificări electrice – minim 1 buc;
- buldo-excavator – minim 3 buc;
- compactor vibrator– minim 2 buc;
- autogreder – minim 3 buc;
- autobasculante cu prelată - min 5 buc;
- maşină de tăiat rosturi – minim 2 buc;
- dispozitiv pentru turnare mecanizata a materialului de colmatare a rosturilor – minim 1 buc;
- stații de lucru cu licență soft 3D pentru proiectare arhitectură, rezistență și instalații– minim 10 licențe. - Pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţelor de calificare ofertantul are dreptul de a prezenta iniţial doar o declaraţie pe proprie răspundere, semnată de reprezentantul său legal, în care confirmă că îndeplineşte cerinţele de calificare și descrie concret cum sunt acestea îndeplinite. Ulterior se vor prezenta documente relevante care să ateste deţinerea (dotarea proprie/închirierea sau alte forme de punere la dispoziţie) a utilajelor, instalaţiilor, echipamentelor tehnice şi laboratoarelor implicate în realizarea contractului.
1.) Respectarea de către ofertant a unor standarde minime de asigurare a calităţii, care să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii bazate pe seriile de standarde relevante în legislaţia comunitară, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde comunitare privind certificarea calităţii – certificat SR EN ISO 9001, emis de organisme independente, conforme cu legislaţia comunitară privind certificarea calităţii, corespunzătoare categoriilor de servicii și lucrări care formează obiectele prezentei achiziţii. - Se vor prezenta următoarele documente:
Certificate emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calităţii corespunzătoare categoriilor de servicii și lucrări care formează obiectele prezentei achiziţii.
NOTĂ: În cazul unei asocieri, aceste documente se vor prezenta de fiecare membru al asociaţiei pentru partea din contract pe care o realizează.
Documentele se vor prezenta sub formă de copie scanată după original, copie scanată după copie legalizată sau copie, scanată, lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul”.
Se acceptă şi alte probe/dovezi, în măsura în care aceste probe/dovezi confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al sistemului calităţii.
*Pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţelor de calificare ofertantul are dreptul de a prezenta iniţial doar o declaraţie pe proprie răspundere, semnată de reprezentantul său legal, în care confirmă că îndeplineşte cerinţele de calificare și descrie concret cum sunt acestea îndeplinite.
2.) Respectarea de către ofertant a unor standarde minime privind sistemul de management de mediu bazate pe seriile de standarde relevante în legislaţia comunitară, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde comunitare privind sistemul de management de mediu - certificat SR EN ISO 14001/2005, emis de organisme independente, conforme cu legislaţia comunitară privind certificarea categoriilor de servicii și lucrări care formează obiectele prezentei achiziţii - Certificate emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de management de mediu corespunzătoare categoriilor de servicii și lucrări care formează obiectele prezentei achiziţii
NOTĂ: În cazul unei asocieri, aceste documente se vor prezenta de fiecare membru al asociaţiei pentru partea din contract pe care o realizează.
Documentele se vor prezenta sub formă de copie scanată după original, copie scanată după copie legalizată sau copie, scanată, lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul”.
Se acceptă şi alte probe/dovezi, în măsura în care aceste probe/dovezi confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului.
*Pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţelor de calificare ofertantul are dreptul de a prezenta iniţial doar o declaraţie pe proprie răspundere, semnată de reprezentantul său legal, în care confirmă că îndeplineşte cerinţele de calificare și descrie concret cum sunt acestea îndeplinite.

1.) Media cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani (2019-2021) sa fie cel putin egală cu 12.000.000 lei .
NOTĂ: În cazul în care ofertantul este o asociere, sau beneficiază de susținerea acordata de unul sau mai mulți terți susținători, cerința se consideră îndeplinita prin însumarea cifrei de afaceri anuale a tuturor membrilor asocierii și/sau terțului/terților susținători financiari, după caz, pentru anul respectiv - Ofertanţii vor folosi, pentru transformarea mediei cifrei de afaceri globale, cursul mediu anual lei/altă valută comunicat de BNR pentru anul respectiv (2019-2021). Pentru conversia în lei, dacă situațiile financiare sunt întocmite în alta monedă, se va lua în considerare cursul mediu comunicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv.
Se vor prezenta următoarele documente:
- Declaraţie pe proprie răspundere – Fişă de informaţii generale, ce cuprinde media cifrei de afaceri globale, care vizează activitatea pe ultimii 3 ani (2019-2021) - autoritatea contractantă va lua în considerare şi data la care operatorul economic a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea comercială - a se vedea Formularul nr. 5;
- Prezentarea oricărui alt document prin care operatorul economic face dovada că îndeplineşte cerinţa de calificare referitoare la cifra de afaceri, copie scanată după original semnată electronic
Pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţelor de calificare ofertantul are dreptul de a prezenta iniţial doar o declaraţie pe proprie răspundere, semnată de reprezentantul său legal, în care confirmă că îndeplineşte cerinţele de calificare și descrie concret cum sunt acestea îndeplinite.

Tehnic 2
1.Gradul de adecvare al graficului general de realizare a investiției publice (durata, succesiunea activităților și inter-relaționarea acestora, inclusiv drumul critic, identificarea punctelor cheie de control (jaloanelor)), resursele alocate pentru realizarea activităților în cadrul Contractului prin raportare la metodologia de executare a lucrărilor 2.Demonstrarea unei metodologii corespunzătoare pentru obținerea asigurării că lucrările sunt realizate la parametrii calitativi solicitați - Planul de management al calității lucrărilor executate
Descriere algoritm: conform algoritm de calcul atasat
Ordine criteriu: 1
Pondere criteriu: 45
Pretul ofertei
Componenta financiara
Descriere algoritm: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Ordine criteriu: 1
Pondere criteriu: 50
Tehnic 1
Experienţa experţilor-cheie, concretizată în numărul de proiecte similare în care respectivii experţi au îndeplinit acelaşi tip de activităţi ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract.
Descriere algoritm: conform algoritm de calcul atasat
Ordine criteriu: 3
Pondere criteriu: 5

Conditii de participare:

Vor fi excluşi din procedura de atribuire toţi ofertanţii care se află în situaţiile prevăzute la art. 155, art. 156 şi art. 150 din OUG nr. 114/2011
Pers. jur. române
1.1 Declaraţie privind neîncadrarea în dispoziţiile articolului 155 din O.U.G. nr. 114/2011, cf. Formularul nr. 1.
1.2 Declaraţie privind neîncadrarea în dispoziţiile articolului 156 din O.U.G. nr. 114/2011, cf. Formularul nr. 2.
1.3 Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 150 din O.U.G. nr. 114/2011, cf. Formularul nr. 3.
Terţilor li se va solicita neîncadrarea în prevederile art. 155, art. 156 lit. a), b), c), d) şi art.150 din OUG nr. 114/2011.
Pentru subcontractanţi se solicită doar o declaraţie cu privire la neîncadrarea în prevederile art. 150 O.U.G. nr.114/2011.
Persoanele din cadrul AC cu funcţii de decizie ref. la organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, sunt: col. Cristian Marius Apostol – şeful UM 02523 Bucureşti, lt. col. Podaru Doriana – contabil şef, Robert Pirneci – membru, Daniel Petrache – președinte cu drept de vot, Neacșiu Bogdan – membru, Bărbulescu Gabriela – membru, Gheorghiu Mihai – membru, Vișan Mihaela – membru rezervă, Adina Segal – membru rezervă.
1.4. Declaraţie privind calitatea de participant la procedură, completata în conformitate cu Formularul nr. 6;
1.5. Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plata a impozitelor şi taxelor la bugetul general consolidat, inclusiv cele locale, încadrate în termenul de valabilitate declarat de instituţiile emitente.
a. Certificat de atestare fiscală eliberat de Direcţia Generala a Finanțelor Publice teritoriala;
b. Certificat privind achitarea impozitelor si taxelor locale (datorii la bugetele locale) .
În cazul în care ofertantul a încheiat o convenție de eșalonare a plaților obligațiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor la bugetul de stat, se vor prezenta documentele privind îndeplinirea la zi a obligațiilor de plata conform graficului de eșalonare.
1.6 Cazier fiscal din care să reiasă că nu sunt înscrise fapte de natură fiscală, respectiv cele sancţionate de legile fiscale, financiare, vamale precum şi cele care privesc disciplina financiară.
1.7. Certificat de participare cu ofertă independentă, Declarație privind respectarea regulilor concurentei, în conf. cu prevederile Ordinului ANRMAP nr. 314/2010, întocmit conf. model Formular nr. 4.
Pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţelor de calificare ofertantul are dreptul de a prezenta iniţial doar o declaraţie pe proprie răspundere, semnată de reprezentantul său legal, în care confirmă că îndeplineşte cerinţele de calificare și descrie concret cum sunt îndeplinite. În cazul în care uzează deacest drept, ofertantul are obligaţia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probează/confirmă îndeplinirea cerinţelor de calificare, atunci când primeşte din partea autorităţii contractante o solicitare în acest sens, în termen de 3 zile lucrătoare.
Persoane juridice străine
Se acceptă ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea neîncadrării într-una dintre situaţiile prevăzute la art. 155, art. 156 lit. a), b), c), d) şi art.150 din OUG nr. 114/2011, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare, sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă.
În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul, nu se emit documente de natura celor prevăzute la alineatul anterior, sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 155, art. 156 lit. a), b), c), d) şi art.150 din OUG nr. 114/2011, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe proprie răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe proprie răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare, sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.
Cerinta nr.1
Din documentele eliberate de autorităţile competente trebuie să rezulte că în obiectul de activitate al firmei respective este cuprinsă realizarea de servicii de proiectare si lucrări de construcţii care fac obiectul prezentei achiziţii, atât pentru persoane juridice române cât şi pentru persoanele juridice străine.
Modalitatea de îndeplinire şi aplicabilitatea în cadrul procedurii
Persoane juridice române
Documente solicitate care dovedesc capacitatea de exercitare a activităţii profesionale:
Prezentarea Certificatului emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu precizarea obiectului de activitate clasificat pe coduri CAEN (conform Ordinului 337/2007), din care să reiasă că are în obiectul de activitate prestarea serviciilor şi executarea lucrărilor ce fac obiectul achiziţiei, și anume infrastructură aeroportuară. Ofertantul îşi va asuma răspunderea cu privire la faptul că informaţiile cuprinse în acest document trebuie să fie valabile/reale la data limită de depunere a ofertelor.
Cerinta nr.2
Detinerea de catre ofertant, in conformitate cu art. 1 din Ordinul președintelui ANRE 45/2016, privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici, a atestatului de tip C1B - proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 110 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV, stații de medie tensiune și 110 kV, precum și partea electrică de medie tensiune a stațiilor cu tensiuni nominale mai mari sau egale cu 110 kV.
Modalitatea de îndeplinire: Operatorii economici (ofertant unic/ofertanti asociati/subcontractanti) vor prezenta orice document prin care se sustine cerinta, in copie semnata electronic.
Cerinta nr.3
Detinerea de catre ofertant, in conformitate cu art. 1 din Ordinul președintelui ANRE 45/2016, privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici, a atestatului C2B - executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 110 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV, stații de medie tensiune și 110 kV, precum și partea electrică de medie tensiune a stațiilor cu tensiuni nominale mai mari sau egale cu 110 kV;
Modalitatea de îndeplinire: Operatorii economici (ofertant unic/ofertanti asociati/subcontractanti) vor prezenta orice document prin care se sustine cerinta, in copie semnata electronic.
Cerinta nr.4
Operatorul economic trebuie sa deţină în conformitate cu Ordinul 87/2010 al M.A.I privind Metodologia de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor:
-autorizaţie pentru proiectare a sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu;
-autorizaţie pentru proiectare a sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor;
-autorizaţie pentru execuția lucrărilor de execuţie a sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu;
- autorizaţie pentru execuția sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor;
- instalarea și întreținerea sistemelor și instalațiilor de ventilare pentru evacuarea fumului și gazelor fierbinți.
Modalitatea de îndeplinire
Operatorii economici (ofertant unic/ofertanți asociați/subcontractanți) vor prezenta orice document prin care se susține cerința și anume deținerea autorizației de tipul solicitat, document in copie scanata si semnata electronic.
Cerinta nr.5
Deținerea de către ofertant, în conformitate cu art. 27 si art. 31 din Legea 333/2003 republicata privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecția persoanelor a autorizației pentru desfășurare activități și execuție sisteme de alarmare împotriva efracției.
Modalitatea de îndeplinire:
Operatorii economici (ofertant unic/ofertanți asociați/subcontractanți) vor prezenta orice document prin care se susține cerința si anume deținerea autorizației de tipul specificat.
Pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţelor de calificare, ofertantul are dreptul de a prezenta iniţial doar o declaraţie pe proprie răspundere, semnată de reprezentantul său legal, în care confirmă că îndeplineşte cerinţele de calificare și descrie concret cum sunt acestea îndeplinite.

Persoane juridice străine
Documente solicitate:
Documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este rezident şi documente oficiale care să ateste obiectul de activitate corespondent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit prin prezenta procedură, precum și documente echivalente celor solicitate persoanelor juridice române
Documentele se vor prezenta sub formă de copie scanată după original, semnată electronic, şi vor fi însoţite de o traducere autorizată în limba română.
Ofertanţii persoane juridice străine vor prezenta o declaraţie pe propria răspundere prin care, în cazul în care oferta este declarată câştigătoare, se angajează ferm ca înaintea încheierii contractului să asigure înregistrarea la autoritatea fiscală competentă conform prevederilor legislaţiei în vigoare în România.
În cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat să prezinte acest angajament.

Informatii aditionale:

1. Documentatia de atribuire va fi obtinuta gratuit prin accesarea site-ului www.e-licitatie.ro. Documentatia de atribuire este atasata la anuntul de participare aferent prezentei proceduri. 2. Oferta are caracter obligatoriu pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă și asumată de ofertant. 3. Ofertantul va elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire și va indica în cuprinsul acesteia care informații din propunerea tehnică și / sau din propunerea financiară sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. 4. Ofertantul poate vizita amplasamentul în perioada de întocmire a ofertei, pentru a evalua, pe propria răspundere, cheltuială şi risc, datele necesare pregătirii şi elaborării ofertei. Potenţialii ofertanţi interesaţi să participe la vizita amplasamentului sunt rugaţi să informeze în scris, autoritatea contractantă asupra intenţiei de a participa, cu cel puţin 7 zile înainte de data / perioada la care se solicită vizitarea amplasamentului. Solicitarea se va transmite prin intermendiul SEAP unde vor fi menționate și datele de identificare ale persoanelor care vor viziona amplasamentul. Acordul autorității contractante pentru vizitarea amplasamentului se va comunica potențialilor ofertanți prin intermediu SEAP. Vizitarea se va face pe bază de adresă, cu programare prealabilă, în intervalul orar 09.00-15.00, numai în baza unui tabel ce va conține datele de identificare ale persoanei, aprobat de către achizitor. Accesul în amplasament se va efectua pe baza actului de identitate și a unei delegații emisă de ofertant, semnată și ștampilată în original. 5. Comisia de evaluare are obligația de a stabili oferta câștigătoare, dintre ofertele admisibile, pe baza aplicării criteriului pentru atribuirea contractului de achiziție publică. Stabilirea ofertei câştigătoare se va realiza numai prin compararea punctajelor ofertelor admisibile, fără să fie cuantificate alte elemente de natură tehnică sau alte avantaje care rezultă din modul de îndeplinire a contractului de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire. În urma acordării punctajelor fiecărei oferte se va stabili clasamentul în ordinea descrescătoare a punctajelor. Punctajul final al fiecărei oferte va fi stabilit prin calcularea sumei punctajelor aferente fiecărui factor de evaluare, calculate conform algoritmului de calcul prezentat. Oferta cu punctajul final cel mai mare va fi considerată oferta câștigătoare. În cazul în care în urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire, comisia de evaluare constată că sunt două sau mai multe oferte cu același punctaj, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorul de evaluare "prețul ofertei". În situația în care egalitatea se menține, Autoritatea Contractantă va solicita prin intermediul SEAP, în vederea încărcării electronice de către operatorii economici respectivi, documente care conțin noi prețuri, iar oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică. 6. Cuantificarea riscului calității proiectului este în sarcina ofertantului. 7. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare și altele asemenea vor fi încarcate în SEAP și vor fi semnate cu semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii. 8. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”

Termen depunere oferte:

17-05-2022 15:00:00

Lista de fisiere care compun documentatia de atribuire:

4. Formulare de calificare.doc.p7s
3.1. Conditii generale si conditii specifice 2022.docx.p7s
AContractual 546 PCA.docx.p7s
algoritm de calcul.pdf.p7s
caiet de sarcini.pdf.p7s
documentatie tehnica.zip.p7s
formulare financiar.docx.p7s
Metodologia de evaluare a ofertelor cf. OUG 114.pdf.p7s
FisaDate_DF1144708.pdf

Autoritate contractanta MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02523

message user image
Date de contact disponibile dupa login
Aceasta procedura se desfasoara in sistemul national de licitatii publice SEAP.