RFQ1000346 „Lovitură 30 mm de manevră pentru instalațiile AK-306/630”

Valoare estimata
165 000,00 RON
Publicat
14-04-2022 11:19:16
Termen de ofertare
05-05-2022 09:00:00
Timp ramas

35620000-6 Proiectile (Rev.2) Transmis 14-04-2022 10:44:22  OUG nr.114/2011  Invitatie de participare  Cerere de oferta  Mod atribuire: online
Obiectul achizitiei: „Lovitură 30 mm de manevră pentru instalațiile AK-306/630”
Numar de referinta: 5/1/043-M/2022
Tipul contractului: Furnizare / Cumparare
Descrierea pe scurt a contractului:

„Lovitură 30 mm de manevră pentru instalațiile AK-306/630”. 600 bucati.

Loturi:

1) Default lot
Cod CPV: 35620000-6 Proiectile (Rev.2)
Valoare estimata: 0,00 RON
„Lovitură 30 mm de manevră pentru instalațiile AK-306/630”. 600 bucati.
Finantare: Fonduri bugetare

Criterii de atribuire:

Pretul cel mai scazut
1.) Cerinţa de calificare:
Ofertanții trebuie să aibă implementat un sistem de management al calităţii, pentru domeniul de activitate producere/ comercializare muniție, în conformitate cu standardul ISO-9001 sau echivalent, pentru activitatea proprie de producere/ comercializare. - Documente solicitate:
- Ofertanții vor prezenta copie lizibilă, cu menţiunea ,,conform cu originalul” semnată şi ştampilată, după certificate emise de organisme independente acreditate, care atestă implementarea şi menţinerea unui sistem de management al calităţii, pentru domeniul de activitate producere/ comercializare muniție, conform cu cerinţele din standardul ISO-9001 sau echivalent, sau orice alte documente prin care poate dovedi conformitatea cu standardul specificat sau dacă nu urmează aceleaşi metode de standard ofertantul trebuie să dovedească îndeplinirea nivelurilor de performanţă stabilite de acesta.
Notă:
În cazul depunerii unei ofertei în asociere, fiecare asociat are obligaţia de a demonstra îndeplinirea cerinţei, pentru partea din contract pe care o realizează. Documentele solicitate trebuie să fie valabile la data limită de depunere a ofertei.
Sancţiunea neîndeplinirii criteriului: Ofertele operatorilor economici care nu fac dovada îndeplinirii cerinţei de calificare referitoare la asigurarea calităţii vor fi respinse.

Conditii de participare:

Cerinţa de calificare : Ofertanții vor face dovada că nu se încadrează în niciuna din situaţiile stipulate la art. 155, art. 156 şi art. 150 din O.u.G. nr. 114/2011.
Documente solicitate:
1. Declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 155 din O.u.G nr. 114/2011, Formular nr. 4, care va fi prezentat şi de terţul susţinător (financiar), dacă este cazul, iar în cazul unei asocieri, de către toţi membrii asocierii;
2. Declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 156 din O.u.G nr. 114/2011, Formular nr. 5. În cazul în care oferta se va depune în asociere, formularul va fi prezentat de către toţi membrii asocierii.
3. Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat, inclusiv cele locale, precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat, astfel:
a) pentru persoane juridice române:
- Certificat de atestare fiscală, eliberat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, din care să rezulte că operatorul economic participant ca şi ofertant la procedura de atribuire nu are datorii la bugetul general consolidat scadente la nivelul lunii anterioare celei în care este prevăzut termenul limită de depunere a ofertelor, inclusiv pentru punctele de lucru declarate în certificat. În cazul unei asocieri, documentul va fi prezentat de către toţi membrii asocierii;
- Certificat de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale, eliberat de Autorităţile Publice Locale, din care să rezulte că operatorul economic participant ca şi ofertant la procedura de atribuire nu are datorii la bugetele locale scadente la nivelul lunii anterioare celei în care este prevăzut termenul limită de depunere a ofertelor, inclusiv pentru punctele de lucru declarate în certificat. În cazul unei asocieri, documentul va fi prezentat de către toţi membrii asocierii.
b) pentru persoane juridice străine:
- Documente edificatoare pentru demonstrarea faptului că şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetul local (certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), eliberate de autorităţi competente, în conformitate cu legislaţia naţională a ţării de origine sau a ţării în care sunt stabilite, din care să rezulte că operatorul economic participant ca şi ofertant la procedura de atribuire nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei în care este prevăzut termenul limită de depunere a ofertelor. Documentele se vor prezenta însoţite de traducerea autorizată a acestora în limba română.
În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit operatorul economic nu se emit documente de natura celor prevăzute la pct. 3 lit. b, autoritatea contractantă acceptă o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentificată dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.
4. Declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 150 din O.U.G nr. 114/2011- Formular nr. 6, care va fi prezentată şi de subcontractanţi, dacă este cazul, iar în cazul unei asocieri de către toţi membrii asocierii;
- Personalul de conducere cu funcţie de decizie din cadrul autorităţii contractante în ceea ce priveşte prezenta procedură: Teodor INCICAȘ, Ion-Cornel PLEȘA, Romeo NECHITA, Florenț-Mircea ROMAN, Robert POPA, Gheorghe-Brăduțu NEGRU, Vasile ȘERBĂNESCU, Constantin DEDU, Ionel IVAN, Roxana-Lăcrămioara DIEANU, Bogdan-Ionuț POPESCU.
5. Declaraţie privind calitatea de participant la procedură - Formular nr. 7
6. Certificat de participare la procedură cu ofertă independentă, conform art. 147 alin. (2) din O.u.G. nr. 114/2011: - Formular nr. 8;
Note:
i).În măsura în care procedura de emitere a certificatelor menţionate la pct. 3 nu permite confirmarea situaţiei datoriilor la data solicitată, pentru intervalul de timp neacoperit până la finalul lunii anterioare depunerii ofertei, operatorii economici pot depune o declaraţie pe proprie răspundere, dar au obligaţia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probează/confirmă îndeplinirea cerinţelor, atunci când primesc din partea autorităţii contractante o solicitare în acest sens, în termenul prevăzut în respectiva solicitare.
ii).Documentele solicitate în cadrul acestei secţiuni se pot depune în oricare din formele: original, copie legalizată, copie lizibilă cu menţiunea ,,conform cu originalul” semnată de către reprezentantul legal şi ştampilată, cu excepţia celor întocmite/emise de către ofertant cu scopul participării la procedură care se vor prezenta doar în original.
iii). Documentele depuse de ofertanți străini se vor prezenta însoţite de traducerea autorizată a acestora în limba română efectuată de către un traducător autorizat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 178/1997.
Sancţiunea neîndeplinirii criteriului: Vor fi excluşi din cadrul procedurii, operatorii economici care se încadrează în oricare din situaţiile stipulate la art. 150, art. 155 şi/ sau art. 156 din O.u.G. nr. 114/2011 sau nu prezintă documentele care probează/confirmă îndeplinirea cerinţelor.
Cerinţa de calificare: Ofertanții vor face dovada că sunt înregistraţi şi că au în obiectul de activitate și sunt autorizați în desfășurarea producerii/comercializării de produse, corespunzător codului CPV aferent celor de natura celor care fac obiectul prezentei proceduri de atribuire.
Documente solicitate:
a) pentru persoane juridice române:
a.1) certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului, în copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul” cu semnătura şi ştampila ofertantului;
a.2) certificat constatator, emis de Oficiul Registrului Comerţului, din care să rezulte informaţii care sunt reale/actuale la data limită de depunere a ofertelor privind obiectul de activitate și sunt autorizați în desfășurarea acestui obiect de activitate, datele de identificare, acţionarii/asociaţii, organele de conducere, administratorii, alte informaţii relevante - în original sau copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul” cu semnătura şi ştampila ofertantului;
a.3) documente valabile la data depunerii ofertei, din care să reiasă că operatorii economici sunt înregistraţi în vederea efectuării de operaţiuni de comerţ exterior cu produse militare în conformitate cu prevederile OuG nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, republicată, în cazul în care produsele/subansamble ale produselor au producător extern (confirmarea de înregistrare pentru efectuarea de operațiuni de comerț exterior cu produse militare, eliberată de Ministerul Afacerilor Externe-ANCEX).;
b) persoane juridice străine:
b.1) documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care operatorul economic este rezident;
Documentele se vor prezenta în copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul” cu semnătura şi ştampila ofertantului, însoţite de traducerea autorizată a acestora în limba română.
Note:
- Din doc. prezentate, trebuie să reiasă că op. econ. au în ob. de activ. producerea/comercializarea de de muniţie, corespunzător codului CPV aferent produselor de natura celor care fac obiectul prezentei proceduri de atribuire.
- În cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie să prezinte aceste documente.
- În cazul în care ofertantul clasat pe primul loc a prezentat Certificatul constatator emis de O.R.C./ documentele de înregistrare în copie, autoritatea contractantă va solicita, în etapa de evaluare a ofertelor, înainte de comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, să prezinte pentru conformitate documentul în original /copie legalizată.
Sancţiunea neîndeplinirii criteriului: Ofertele operatorilor economici care nu sunt înregistraţi şi care nu au în obiectul de activitate producere/comercializare de produse de natura celor care fac obiectul prezentei proceduri de atribuire şi/sau care nu sunt însoţite de documentele care probează/confirmă îndeplinirea cerinţei vor fi respinse.

Informatii aditionale:

Procedura este organizată de M.Ap.N – U.M. 02550 București (prin U.M. 02550 C București). Documentaţia este publicată în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice. Solicitările de clarificări, cu privire la documentaţia de atribuire, vor fi transmise prin poştă sau fax. Programul de lucru al autorităţii contractante este de luni până vineri între orele 08.00-16.00. Orice document, ce conţine solicitări de clarificări, transmis autorităţii contractante în afara orelor de program va putea fi înregistrat, iar autoritatea contractantă va lua cunoştinţă de el, doar în prima zi (la prima oră) cu program de lucru. Răspunsurile la solicitările de clarificări cu privire la documentaţia de atribuire, vor fi publicate de către autoritatea contractantă în SEAP, secţiunea ,,documentaţie şi clarificări” din cadrul anunţului de participare (adresa www.e-licitatie.ro). In cazul în care ofertantul are intenţia de a subcontracta parte/părţi din contract, va completa şi prezenta Formularul 16 – Secţiunea Formulare - Declaraţie privind lista subcontractanţilor şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia. Modul de departajare a ofertelor cu preţuri egale: În cazul în care comisia de evaluare constată că pe primul loc se află oferte admisibile cu preţuri egale, se va solicita, ofertanţilor în cauză, o nouă propunere financiară care se va depune în aceleaşi condiţii cu oferta (în plic sigilat cu scrisoare de înaintare). Câştigătorul va fi desemnat prin aplicarea criteriului preţul cel mai scăzut. Evaluarea ofertelor se realizează confom metodologiei de evaluare publicată în SEAP, secţiunea ,,Documentaţie, clarificări şi decizii” din cadrul invitaţiei de participare. Evaluarea ofertelor se realizează conform Metodologiei de evaluare a candidaturilor/ ofertelor depuse în cadrul procedurilor de achiziţie organizate în baza OUG nr. 114 din 21 decembrie 2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii publicată în SEAP, secţiunea ,,Documentaţie, clarificări şi decizii” din cadrul invitaţiei de participare.

Termen depunere oferte:

05-05-2022 09:00:00

Lista de fisiere care compun documentatia de atribuire:

FisaDate_DF1144303.pdf
Caiet DE SARCINI lov 30 mm manevra AK630.doc.p7s
Metodologie 114 aprobata cu 50%.pdf.p7s
SECTIUNEA I - FDA LR_lov 30 mm manevra AK630.doc.p7s
SECTIUNEA III-Formulare lov 30 mm manevra AK630.doc.p7s
SECTIUNEA IV- contract anual lov 30 mm manevra AK630.doc.p7s
Specificatie_tehnica.pdf.p7s

Autoritate contractanta Ministerul Apararii - Unitatea Militara 02550 Bucuresti

message user image
Date de contact disponibile dupa login
Aceasta procedura se desfasoara in sistemul national de licitatii publice SEAP.