RFQ1000345 CONTRACT DE FURNIZARE SISTEM CENTRALIZAT DE ORCHESTRARE CONFIGURATII ECHIPAMENTE FORTIGATE

Valoare estimata
989 740,00 RON
Publicat
29-03-2022 09:50:54
Termen de ofertare
15-04-2022 10:00:00
Timp ramas

48781000-6 Pachete software pentru managementul sistemelor (Rev.2) Transmis 28-03-2022 16:17:38  OUG nr.114/2011  Invitatie de participare  Cerere de oferta  Mod atribuire: online
Obiectul achizitiei: CONTRACT DE FURNIZARE SISTEM CENTRALIZAT DE ORCHESTRARE CONFIGURATII ECHIPAMENTE FORTIGATE
Numar de referinta: 2022/4267230/I.1.6
Tipul contractului: Furnizare / Cumparare
Descrierea pe scurt a contractului:

Obiectul achizi╚Ťiei const─â ├«n achizi╚Ťionarea unui SISTEM CENTRALIZAT DE ORCHESTRARE CONFIGURATII ECHIPAMENTE FORTIGATE , pentru telecomunicatii speciale/ infrastructuri critice.
Cerinţele tehnice detaliate pentru Sistemul centralizat de orchestrare configuratii echipamente Fortigate sunt expuse în caietul de sarcini.
Autoritatea contractanta va r─âspunde ├«n mod clar ╚Öi complet tuturor solicit─ârilor de clarificare p├ón─â ├«n a 3-a zi ├«nainte de data limit─â de depunere a ofertelor, pentru clarificarile primite cu cel pu╚Ťin 6 zile ├«nainte de data limit─â de depunere a ofertelor.

Loturi:

1) Default lot
Cod CPV: 48781000-6 Pachete software pentru managementul sistemelor (Rev.2)
Valoare estimata: 0,00 RON
Obiectul achizi╚Ťiei const─â ├«n achizi╚Ťionarea unui SISTEM CENTRALIZAT DE ORCHESTRARE CONFIGURATII ECHIPAMENTE FORTIGATE , pentru telecomunicatii speciale/ infrastructuri critice. Cerin┼úele tehnice detaliate pentru Sistemul centralizat de orchestrare configuratii echipamente Fortigate sunt expuse ├«n caietul de sarcini. Autoritatea contractanta va r─âspunde ├«n mod clar ╚Öi complet tuturor solicit─ârilor de clarificare p├ón─â ├«n a 3-a zi ├«nainte de data limit─â de depunere a ofertelor, pentru clarificarile primite cu cel pu╚Ťin 6 zile ├«nainte de data limit─â de depunere a ofertelor.
Finantare: Fonduri bugetare

Criterii de atribuire:

Pretul cel mai scazut
1.) Cerin╚Ťa 1: - Capacitatea de a asigura protec┼úia informa┼úiilor clasificate nivel ÔÇ×secret de serviciuÔÇŁ

Condiţie obligatorie de calificare:
Ofertantul trebuie s─â aib─â capacitatea de a asigura protec┼úia informa┼úiilor clasificate nivel ÔÇ×secret de serviciuÔÇŁ, capacitate dovedit─â prin ob┼úinerea avizului de securitate eliberat de unitatea specializat─â din cadrul Serviciului de Telecomunica┼úii Speciale

Se va prezenta Formularul nr. 11ÔÇô Declara┼úie pe propria r─âspundere privind protec┼úia informa┼úiilor clasificate, ├«n original, ├«nso┼úit de urm─âtoarele documente:
a) actul de înfiinţare;
b) certificatul constatator eliberat de către Ministerul Justiţiei - Oficiul Registrului Comerţului;
c) cazierul fiscal ┼či cazierul judiciar al societ─â┼úii;
d) Chestionarul de securitate industrial─â pentru ob┼úinerea Autoriza┼úiei de Securitate Industrial─â completat, ├«n original, semnat ┼či ┼čtampilat conform anexei 25 din Hot─âr├órea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor na┼úionale de protec┼úie a informa┼úiilor clasificate ├«n Rom├ónia, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare. - Documentele solicitate la acest punct vor fi puse la dispozi┼úia unit─â┼úii specializate din cadrul Serviciului de Telecomunica┼úii Speciale, de c─âtre autoritatea contractant─â, ├«n vederea efectu─ârii verific─ârilor de securitate necesare pentru eliberarea avizului de securitate, ├«n conformitate cu prevederile legisla┼úiei ├«n vigoare privind protec┼úia informa┼úiilor clasificate.

Avizul de securitate reprezintă documentul eliberat de unitatea specializată din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, prin care se atestă că obiectivul industrial (operatorul economic) a implementat toate măsurile de securitate necesare pentru protecţia informaţiilor clasificate vehiculate în derularea contractului. În vederea eliberării avizului de securitate, unitatea specializată din cadrul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale va proceda la efectuarea vizitei de securitate la sediul fiecărui ofertant.

ATEN┼óIE: ├Än situa┼úia unei oferte depuse ├«n asociere sau ├«n cadrul c─âreia au fost nominaliza┼úi unul sau mai mul┼úi subcontractan┼úi sau ter┼úi sus┼úin─âtori, este obligatorie prezentarea Formularului nr. 11 sub semn─âtura reprezentantului legal/├«mputernicit al fiec─âruia dintre operatorii economici care particip─â la procedur─â ├«n calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant/ter┼ú sus┼úin─âtor, ├«nso┼úit de toate celelalte documente solicitate la acest punct. Pentru ca oferta s─â fie declarat─â admisibil─â din punct de vedere al capacit─â┼úii de a asigura protec┼úia informa┼úiilor clasificate nivel ÔÇ×secret de serviciuÔÇŁ, este obligatoriu ca fiecare dintre ace┼čti operatori economici care particip─â la procedur─â ├«n calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant/ter┼ú sus┼úin─âtor s─â ob┼úin─â avizul de securitate.
Altfel spus, neobţinerea de către unul dintre operatorii economici nominalizaţi la nivelul unei oferte, oricare ar fi calitatea acestuia (ofertant individual/ lider de asociere/ ofertant asociat/ subcontractant/ terţ susţinător) va conduce în mod automat la respingerea ofertei respective ca fiind inacceptabilă!

Not─â:Documentele prezentate vor con┼úine informa┼úii actuale/reale la data limit─â de depunere a ofertelor. Cu excep┼úia chestionarului de securitate industrial─â care va fi prezentat ├«n original, toate celelalte documente ce ├«nso┼úesc Formularul nr. 11 pot fi prezentate ├«n oricare din formele original/copie legalizat─â/copie lizibil─â cu men┼úiunea ÔÇ×conform cu originalulÔÇŁ. Certificarea pentru conformitate cu originalul se face de c─âtre reprezentantul legal/├«mputernicit al operatorului economic ├«n cauz─â prin ├«nscrierea pe fiecare pagin─â certificat─â a men┼úiunii ÔÇ×conform cu originalulÔÇŁ, ├«nso┼úit─â de semn─âtura persoanei respective, autoritatea contractant─â rezerv├óndu-┼či dreptul de a solicita prezentarea documentelor originale/copii legalizate ├«n vederea verific─ârii conformit─â┼úii cu originalul a copiilor prezentate. Documentele emise ├«ntr-o alt─â limb─â dec├ót limba rom├ón─â vor fi prezentate ├«nso┼úite de traducerile autorizate ├«n limba rom├ón─â.

Conditii de participare:

Se vor prezenta următoarele documente privind situaţia personală:

1) Formularul nr. 1 - Declaraţia privind situaţia personală
2) Formularul nr. 2 - Declaraţie privind conflictul de interese
3) Formularul nr. 3 - Certificat de participare cu ofert─â independent
4) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor ┼či a contribu┼úiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), valabile la momentul prezent─ârii, pentru sediul social iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaratie pe propria raspundere, semnat─â de reprezentantul legal/ ├«mputernicit al operatorului economic.

Not─â:
I.a)Formularul nr. 1 se prezint─â, dup─â caz, de c─âtre fiecare operator economic care particip─â la procedur─â ├«n calitate de ofertant, ofertant asociat sau ter┼ú sus┼úin─âtor. Sub sanc┼úiunea excluderii din procedur─â, ofertantul/ofertantul asociat/ter┼úul sus┼úin─âtor nu trebuie s─â se reg─âseasc─â ├«n niciuna dintre situa┼úiile prev─âzute la art. 155 ┼či 156 din O.U.G. nr. 114/2011, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.
b)Formularul nr. 2 se prezint─â, dup─â caz, de c─âtre fiecare operator economic care particip─â la procedur─â ├«n calitate de ofertant, ofertant asociat sau subcontractant. Persoanele cu func┼úii de decizie la nivelul autorit─â┼úii contractante ├«n sensul prevederilor art. 150 din O.U.G. nr. 114/2011, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare: dl. B─éLAN Ionel-Sorin ÔÇô Directorul Serviciului de Telecomunica┼úii Speciale, dl. VASILCA Ionel - Sorinel - Prim Adjunct al directorului Serviciului de Telecomunicatii, dl. MIHAI M─âd─âlin-VirgilÔÇô Adjunct tehnic al directorului Serviciului de Telecomunica┼úii Speciale, dl. R─éDOI Marian-Cosmin ÔÇô Adjunct economic al directorului Serviciului de Telecomunica┼úii Speciale, dl. B─éR─éNESCU Mihail ÔÇô ┼×eful Direc┼úiei Achizi┼úii Publice, dl. BAICU Constantin-Lucian ÔÇô Loc┼úiitor al ┼čefului Direc┼úiei Achizi┼úii Publice, dna P─éUN Monica-Lisette ÔÇô Loc┼úiitor al ┼čefului Direc┼úiei Achizi┼úii Publice ┼či dl. ANGHELINA Drago╚Ö-Constantin ÔÇôLoc┼úiitor al ┼čefului Direc┼úiei Achizi┼úii Publice. Sub sanc┼úiunea excluderii din procedura de atribuire, operatorii economici care particip─â la procedur─â ├«n calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant nu trebuie s─â se reg─âseasc─â ├«n prevederile art. 150 din O.U.G. nr. 114/2011, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare. Pentru a face dovada ├«n acest sens, pentru fiecare din ace┼čtia, se vor prezenta documente edificatoare (de exemplu, Extras din Registrul Ac┼úionarilor sau Certificat constatator emis de Ministerul Justi┼úiei - Oficiul Registrului Comer┼úului sau alte documente echivalente).
c) Formularul nr. 3 se prezintă de către fiecare operator economic care participă la procedură în calitate de ofertant, cu ofertă individuală. În cazul unei oferte depuse în asociere, Formularul nr. 3 va fi prezentat în numele asocierii, sub semnătura reprezentanţilor legali/împuterniciţi ai tuturor membrilor asocierii.
d) Certificatele fiscale solicitate la pct. 4 se prezintă de către fiecare operator economic care participă la procedură în calitate de ofertant sau ofertant asociat.

II. Formularele nr. 1, 2 ┼či 3 vor fi prezentate ├«n mod obligatoriu ├«n original. Certificatele solicitate la pct. 4 vor putea fi prezentate ├«n oricare din formele original/copie legalizat─â/copie lizibil─â cu men┼úiunea ÔÇťconform cu originalulÔÇŁ. ├Än acest din urm─â caz, certificarea pentru conformitate cu originalul se va face de c─âtre reprezentantul legal/├«mputernicit al operatorului economic ├«n cauz─â, prin ├«nscrierea pe fiecare pagin─â certificat─â a men┼úiunii ÔÇ×conform cu originalulÔÇŁ, ├«nso┼úit─â de semn─âtura persoanei respective, autoritatea contractant─â rezerv├óndu-┼či dreptul de a solicita prezentarea documentelor ├«n original/copie legalizat─â ├«n vederea verific─ârii conformit─â┼úii cu originalul a copiilor prezentate. Toate documentele trebuie s─â fie valabile la data limit─â de depunere a ofertelor. Se pot prezenta orice alte acte doveditoare (certificate) echivalente ├«n condi┼úiile art. 152 din O.U.G. nr. 114/2011, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare. Ofertantul/ofertantul asociat nerezident are dreptul de a prezenta orice documente edificatoare eliberate de autorit─â┼úile competente ale ┼ú─ârii sale de origine (cum ar fi certificate de atestare fiscal─â, caziere fiscale, caziere judiciare sau alte documente echivalente) pentru demonstrarea faptului c─â ┼či-a ├«ndeplinit obliga┼úiile de plat─â a impozitelor, taxelor ┼či contribu┼úiilor c─âtre bugetul de stat ┼či bugetul local ├«n ┼úara de reziden┼ú─â, ├«n conformitate cu cerin┼úele solicitate de autoritatea contractant─â. ├Än cazul acestor ofertan┼úi, documentele vor fi prezentate ├«n limba ├«n care au fost emise, ├«nso┼úite de traduceri autorizate ale acestora in limba romana.
1. Pentru persoanele juridice rom├óne: se va prezenta Certificatul constatator emis de Ministerul Justi┼úiei - Oficiul Registrului Comer┼úului din care s─â rezulte denumirea complet─â, sediul social ┼či punctul/punctele de lucru, persoanele autorizate (administratori/persoane ├«mputernicite), domeniul de activitate principal/domeniile de activitate secundare ┼či codurile CAEN aferente acestora.
2. Pentru persoanele juridice străine: se vor prezenta documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare/atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu legislaţia din ţara de rezidenţă a operatorului economic.
3. Pentru persoanele fizice române/străine: se vor prezenta documente edificatoare prin care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană fizică autorizată, în conformitate cu legislaţia din ţara de rezidenţă a operatorului economic.

Not─â: ├Än cazul unei oferte depuse ├«n asociere, documentele se prezint─â de c─âtre fiecare ofertant asociat, pentru partea din contract pe care o realizeaz─â. Se permite depunerea/prezentarea documentelor solicitate ├«n cadrul acestei sec┼úiuni ├«n oricare din formele original/copie legalizat─â/copie lizibil─â cu men┼úiunea ÔÇ×conform cu originalulÔÇŁ. ├Än acest din urm─â caz, certificarea pentru conformitate cu originalul se face de c─âtre reprezentantul legal/├«mputernicit al operatorului economic ├«n cauz─â prin ├«nscrierea pe fiecare pagin─â certificat─â a men┼úiunii ÔÇ×conform cu originalulÔÇŁ, ├«nso┼úit─â de semn─âtura persoanei respective, autoritatea contractant─â rezerv├óndu-┼či dreptul de a solicita prezentarea documentelor ├«n original/copie legalizat─â ├«n vederea verific─ârii conformit─â┼úii cu originalul a copiilor prezentate. Documentele prezentate trebuie s─â fie valabile (actuale/reale) la data limit─â de depunere a ofertelor. ├Än cazul ├«n care, potrivit legisla┼úiei ├«n vigoare din ┼úara de reziden┼ú─â a operatorului economic, pentru documentele prezentate nu este prevazut─â o perioad─â de valabilitate (de exemplu, cazul Certificatului constatator emis de Ministerul Justi┼úiei - Oficiul Registrului Comer┼úului), documentele prezentate vor purta ├«n mod obligatoriu men┼úiuneaÔÇťConfirm pe propria r─âspundere c─â prezentul document con┼úine informa┼úii actuale, conforme cu realitatea de la data limit─â de depunere a ofertelorÔÇŁ, sub semn─âtura reprezentantului legal/├«mputernicit al operatorului economic respectiv. Documentele emise ├«ntr-o alt─â limb─â dec├ót limba rom├ón─â vor fi prezentate ├«nso┼úite de traducerile autorizate ├«n limba rom├ón─â.

Informatii aditionale:

I. Punerea la dispozi┼úie a documenta┼úiei de atribuire: ├Än conformitate cu prevederile art. 30 alin. (3) lit. b) din O.U.G. nr. 114/2011, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, documenta┼úia de atribuire va fi pus─â la dispozi┼úia oric─ârui operator economic interesat s─â depun─â ofert─â ├«n cadrul procedurii, la sediul autoritatii contractante, ├«n baza unei solicit─âri scrise adresate autorit─â┼úii contractante, semnat─â de c─âtre reprezentantul legal/├«mputernicit al operatorului economic respectiv, la care se va ata┼ča o copie a actului de identitate al persoanei respective. ├Än situa┼úia ├«n care persoana care ridic─â documenta┼úia de atribuire nu este ├«nsu┼či reprezentantul legal/├«mputernicit al operatorului economic solicitant, la adresa de solicitare se va ata┼ča ┼či o ├«mputernicire pentru persoana desemnat─â s─â ridice documenta┼úia de atribuire, ├«nso┼úit─â de o copie a actului de identitate al persoanei care ridic─â documenta┼úia, precum ┼či o copie a actului de identitate al reprezentantului legal/ ├«mputernicit al operatorului economic respectiv. II. Vor putea depune ofert─â doar operatorii economici c─ârora autoritatea contractant─â le-a pus la dispozi╚Ťie, la sediu, documenta┼úia de atribuire, conform punctului I. Operatorii economici care au ridicat documenta┼úia de atribuire au obligatia de a nu o distribui altor operatori economici. III. Informatiile indicate de operatorii economici in propunerea tehnica, elemente din propunerea financiara si/sau fundamentari/justificari de pret/cost ca fiind confidentiale trebuie sa fie insotite de dovada care le confera caracterul de confidentialitate, dovada ce devine anexa la oferta, in caz contrar autoritatea contractanta nefiind obligata de a nu dezvalui aceste informatii. Caracterul confidential se aplica doar asupra datelor/informatiilor indicate si dovedite ca fiind date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala. IV. Punerea ├«n executare a contractului: Derularea contractului, implic─â accesul personalului contractantului la informa┼úii clasificate nivel ÔÇ×secret de serviciuÔÇŁ. Prin urmare, punerea acestuia ├«n executare se va face, ├«n conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, ale H.G. nr. 585/2002 cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare ┼či ale H.G. nr. 781/2002, numai dac─â: a) unitatea specializat─â din cadrul Serviciului de Telecomunica┼úii Speciale a eliberat avizul de securitate; b) a fost semnat de c─âtre autoritatea contractant─â ┼či contractant acordul de confiden┼úialitate; c) au fost eliberate certificate de securitate sau autoriza┼úii de acces pentru persoanele care, ├«n ├«ndeplinirea sarcinilor ce le revin ├«n derularea contractului, necesit─â acces la informa┼úii secret de serviciu; d) personalul autorizat al contractantului a fost instruit asupra reglement─ârilor de securitate industrial─â de c─âtre structura/func┼úionarul de securitate al contractantului ┼či a semnat fi┼ča individual─â de preg─âtire. V. Departajarea ofertelor cu pre╚Ťuri egale: Dac─â ├«n urma procesului de evaluare a ofertelor depuse, doi sau mai mul╚Ťi ofertan╚Ťi sunt clasa╚Ťi pe primul loc, av├ónd acela╚Öi pre╚Ť, autoritatea contractant─â va solicita numai acelor operatori depunerea de noi oferte de pre╚Ť, ├«n plic ├«nchis, sigilat. Operatorii economici vor avea dreptul de a ├«mbun─ât─â╚Ťi pre╚Ťul ofertat anterior, urm├ónd ca oferta al c─ârei nou pre╚Ť (reofertat) este cel mai sc─âzut s─â fie declarat─â c├ó╚Ötig─âtoare. Dac─â ├«n urma reofert─ârii, exista mai multi ofertanti pe primul loc, procesul de reofertare se va relua de maxim trei ori p├ón─â la ob╚Ťinerea unei departaj─âri. VI. Datele cu caracter personal solicitate in prezenta procedur─â de achizi╚Ťie public─â, sunt prelucrate ├«n conformitate cu prevederile Regulamentul nr. 679/2016. Scopul prelucr─ârii datelor cu caracter personal este cel stabilit de ├«ndeplinirea obliga╚Ťiilor instituite de legislatia privind achizi╚Ťiile publice, iar durata de prelucrare a acestora este perioada derularii procedurii de achizi╚Ťie, c├ót si cea ulterior─â acesteia, ├«n conformitate cu actele normative in vigoare. VII. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ÔÇŁsau echivalent.

Termen depunere oferte:

15-04-2022 10:00:00

Lista de fisiere care compun documentatia de atribuire:

FisaDate_DF1142281.pdf

Autoritate contractanta Serviciul de Telecomunicatii Speciale

message user image
Date de contact disponibile dupa login
Aceasta procedura se desfasoara in sistemul national de licitatii publice SEAP.