RFQ1000344 "Grenadă fumigenă cu fum colorat (roșu, galben, verde, orange, albastru, alb)" și „Lumânare fumigenă cu fum alb cu timp de fumizare de 2 minute”

Valoare estimata
924 138,00 RON
Publicat
28-03-2022 12:55:50
Termen de ofertare
18-04-2022 10:00:00
Timp ramas

39225000-5 Brichete, articole din materiale inflamabile, articole de pirotehnie, chibrituri si combustibili lichizi sau combustibili gazosi lichefiati (Rev.2) Transmis 28-03-2022 11:41:34  OUG nr.114/2011  Invitatie de participare  Cerere de oferta  Mod atribuire: online
Obiectul achizitiei: "Grenadă fumigenă cu fum colorat (roșu, galben, verde, orange, albastru, alb)" și „Lumânare fumigenă cu fum alb cu timp de fumizare de 2 minute”
Numar de referinta: 1/3/CFA-M/2022
Tipul contractului: Furnizare / Cumparare
Descrierea pe scurt a contractului:

1. Grenadă fumigenă cu fum colorat (roșu, galben, verde, orange, albastru, alb) - cu fum alb. Cantitate: 2050 cpl.
2. Grenadă fumigenă cu fum colorat (roșu, galben, verde, orange, albastru, alb) - cu fum rosu. Cantitate: 2050 cpl.
3. Grenadă fumigenă cu fum colorat (roșu, galben, verde, orange, albastru, alb) - cu fum galben. Cantitate: 2050 cpl.
4. Grenadă fumigenă cu fum colorat (roșu, galben, verde, orange, albastru, alb) - cu fum albastru. Cantitate: 2050 cpl.
5. Grenadă fumigenă cu fum colorat (roșu, galben, verde, orange, albastru, alb) - cu fum orange. Cantitate: 1450 cpl.
6. Lumânare fumigenă cu fum alb cu timp de fumizare de 2 minute: 1350 cpl.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE PRIVIND ACORDUL CADRU/ACORDURILE CADRU:
Atribuirea se va face pentru fiecare lot în parte.
Încheierea acordului-cadru/produs (lot): cu un singur operator economic.
Ofertanții vor specifica OBLIGATORIU, în scrisoarea de înaintare (Secţiunea Formulare -Formular nr. 1), lotul/loturile pentru care depun ofertă.

La solicitarea Promitentului-achizitor, cantitatea prevăzută la art. A.2.1 poate fi suplimentată cu până la maxim 50% în baza unui acord scris între părți. În situația în care Promitentul-furnizor nu este de acord cu solicitarea Promitentului-achizitor, acordul cadru își încetează valabilitatea, Promitentul-achizitor având dreptul de a iniția o altă procedură de atribuire.

Loturi:

1) Grenadă fumigenă cu fum colorat (roșu, galben, verde, orange, albastru, alb) - cu fum alb
Cod CPV: 39225000-5 Brichete, articole din materiale inflamabile, articole de pirotehnie, chibrituri si combustibili lichizi sau combustibili gazosi lichefiati (Rev.2)
Valoare estimata: 168 756,00 RON
Grenadă fumigenă cu fum colorat (roșu, galben, verde, orange, albastru, alb) - cu fum alb Cantitate estimată minimă / contract subsecvent - 100 cpl Cantitate estimată maximă / contract subsecvent - 650 cpl. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent - 53.508,00 lei
Finantare: Fonduri bugetare
2) Grenadă fumigenă cu fum colorat (roșu, galben, verde, orange, albastru, alb) - cu fum rosu
Cod CPV: 39225000-5 Brichete, articole din materiale inflamabile, articole de pirotehnie, chibrituri si combustibili lichizi sau combustibili gazosi lichefiati (Rev.2)
Valoare estimata: 168 756,00 RON
Grenadă fumigenă cu fum colorat (roșu, galben, verde, orange, albastru, alb) - cu fum rosu Cantitate estimată minimă / contract subsecvent - 100 cpl Cantitate estimată maximă / contract subsecvent - 650 cpl. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent - 53.508,00 lei
Finantare: Fonduri bugetare
3) Grenadă fumigenă cu fum colorat (roșu, galben, verde, orange, albastru, alb) - cu fum galben
Cod CPV: 39225000-5 Brichete, articole din materiale inflamabile, articole de pirotehnie, chibrituri si combustibili lichizi sau combustibili gazosi lichefiati (Rev.2)
Valoare estimata: 164 574,00 RON
Grenadă fumigenă cu fum colorat (roșu, galben, verde, orange, albastru, alb) - cu fum galben Cantitate estimată minimă / contract subsecvent - 100 cpl Cantitate estimată maximă / contract subsecvent - 650 cpl. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent - 52.182,00 lei
Finantare: Fonduri bugetare
4) Grenadă fumigenă cu fum colorat (roșu, galben, verde, orange, albastru, alb) - cu fum albastru
Cod CPV: 39225000-5 Brichete, articole din materiale inflamabile, articole de pirotehnie, chibrituri si combustibili lichizi sau combustibili gazosi lichefiati (Rev.2)
Valoare estimata: 172 938,00 RON
Grenadă fumigenă cu fum colorat (roșu, galben, verde, orange, albastru, alb) - cu fum albastru Cantitate estimată minimă / contract subsecvent - 100 cpl Cantitate estimată maximă / contract subsecvent - 650 cpl. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent - 54.834,00 lei
Finantare: Fonduri bugetare
5) Grenadă fumigenă cu fum colorat (roșu, galben, verde, orange, albastru, alb) - cu fum orange
Cod CPV: 39225000-5 Brichete, articole din materiale inflamabile, articole de pirotehnie, chibrituri si combustibili lichizi sau combustibili gazosi lichefiati (Rev.2)
Valoare estimata: 122 322,00 RON
Grenadă fumigenă cu fum colorat (roșu, galben, verde, orange, albastru, alb) - cu fum orange Cantitate estimată minimă / contract subsecvent - 100 cpl Cantitate estimată maximă / contract subsecvent - 450 cpl. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent - 37.962,00 lei
Finantare: Fonduri bugetare
6) Lumânare fumigenă cu fum alb cu timp de fumizare de 2 minute
Cod CPV: 39225000-5 Brichete, articole din materiale inflamabile, articole de pirotehnie, chibrituri si combustibili lichizi sau combustibili gazosi lichefiati (Rev.2)
Valoare estimata: 126 792,00 RON
Grenadă fumigenă cu fum colorat (roșu, galben, verde, orange, albastru, alb) - cu fum orange Cantitate estimată minimă / contract subsecvent - 300 cpl Cantitate estimată maximă / contract subsecvent - 350 cpl. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent - 32.872,00 lei
Finantare: Fonduri bugetare

Criterii de atribuire:

1.) Operatorii economici trebuie să aibă implementat un sistem de management al calităţii, în conformitate cu standardul ISO-9001:2015 sau echivalent. - Documente solicitate:
- operatorii economici români trebuie să dețină un certificat, în termen de valabilitate, care să dovedească implementarea și menținerea unui sistem de management al calității conform cu cerințele din standardul ISO-9001:2015 sau similar;
- operatorii economici străini care nu au sediul în România trebuie să dețină o certificare sau o acreditare, în conformitate cu ISO-9001:2015, în termen de valabilitate, acordată de un organism național ori internațional, recunoscut de o tara membră UE sau NATO.
- operatorul economic va prezenta copie lizibilă cu mențiunea ,,conform cu originalul”, semnată și ștampilată, după certificate emise de un organism independent care atestă implementarea și menținerea unui sistem de management al calității conform cu cerințele din standardul ISO-9001:2015 sau echivalent sau orice alt document care poate dovedi conformitatea cu standardul specificat sau dacă nu urmează aceleași metode de standard, ofertantul trebuie să dovedească îndeplinirea nivelurilor de performanta stabilite de acesta.
- În cazul în care operatorul economic nu deține un certificat astfel cum este solicitat, se vor accepta orice alte probe sau dovezi prezentate, în măsura în care acestea pot dovedi asigurarea unui nivel corespunzător al calității.
Sancțiunea neîndeplinirii criteriului: Vor fi excluși din cadrul procedurii operatorii economici care nu fac dovada implementării și menținerii sistemului calității, în conformitate cu standardele menționate.

Conditii de participare:

Situația personală a ofertantului:
Cerința de calificare: Operatorii economici vor face dovada că nu se încadrează în una din situațiile stipulate la art. 155 și art. 156 din O.U.G. nr. 114/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Documente solicitate:
1. Declarație pe proprie răspundere privind neîncadrarea în dispozițiile art. 155 din O.U.G nr. 114/2011, cu modificările și completările ulterioare: Formular nr. 4 - Secțiunea Formulare, care în cazul unei asocieri, va fi prezentat de către toți membrii asocierii;
2. Declarație pe proprie răspundere privind neîncadrarea în dispozițiile art. 156 din O.U.G nr. 114/2011, cu modificările și completările ulterioare: Formular nr. 5 - Secțiunea Formulare, care în cazul unei asocieri, va fi prezentat de către toți membrii asocierii;
3. Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat, inclusiv cele locale, precum și a contribuției pentru asigurările sociale de stat, astfel:
a) pentru persoane juridice române:
- certificat eliberat de Administrația Finanțelor Publice din care să rezulte că operatorul economic nu are datorii către bugetul de stat pentru luna anterioară celei în care se depun ofertele. În cazul unei asocieri, documentul va fi prezentat de către toți membrii asocierii;
- certificat eliberat de Autoritățile Publice Locale, din care să rezulte că operatorul economic nu are datorii către bugetul local pentru luna anterioară celei în care se depun ofertele. În cazul unei asocieri, documentul va fi prezentat de către toți membrii asocierii.
b) pentru persoane juridice străine:
- operatorii economici nerezidenți (străini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului că și-au îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor către bugetul de stat și bugetul local, în conformitate cu cerințele solicitate de autoritatea contractantă, eliberate de autoritățile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente). Documentele se vor prezenta însoțite de traducerea autorizată a acestora în limba română.
În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevăzute la alin. 3 lit. b, autoritatea contractantă acceptă o declarație pe propria răspundere sau, dacă în tara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentificată dată în fata unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competente în acest sens.
4. Declarație pe proprie răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 150 din O.u.G. nr. 114/2011, cu modificările și completările ulterioare, Formular nr. 6 - Secțiunea Formulare, se va prezenta și de subcontractant, dacă este cazul, iar în cazul unei asocieri de către toți membrii asocierii;
5. Declarație privind calitatea de participant la procedură (Formular nr. 7 - Secțiunea Formulare);
6. Certificat de participare la procedura cu ofertă independentă, conform Ordinului președintelui ANRMAP nr. 314/2010 (Formular nr. 8 - Secțiunea Formulare).

NOTĂ: Documentele solicitate în cadrul acestei secțiuni se pot depune în oricare din formele: original, copie legalizată, copie lizibilă cu mențiunea ,,conform cu originalul” semnat și ștampilat, cu excepția celor întocmite/emise de către ofertant cu scopul participării la procedură care se vor prezenta doar în original/copie legalizată.

Sancțiunea neîndeplinirii criteriului: Vor fi excluși din cadrul procedurii operatorii economici care se încadrează în una din situațiile stipulate la art. 150, art. 155 și/sau art. 156 din O.u.G. nr. 114/2011, cu modificările și completările ulterioare, și/sau nu prezintă documentele care probează/confirmă îndeplinirea cerințelor.
Capacitatea de exercitare a activității profesionale:
Cerința de calificare: operatorii economici vor face dovada că sunt înregistrați și că au în obiectul de activitate producerea/comercializarea produselor de natura celor care fac obiectul prezentei proceduri de atribuire.
Documente solicitate:
a) pentru persoane juridice române:
- certificat de înregistrare și certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, eliberat cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data depunerii ofertelor, în original sau copie lizibilă cu mențiunea “conform cu originalul” cu semnătura și ștampila ofertantului;
b) pentru persoane juridice străine:
- documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/atestare ori apartenență din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este rezident, cu respectarea prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (pentru impunerea unor venituri realizate din România de persoane fizice și juridice nerezidente). Documentele se vor prezenta însoțite de traducerea autorizată a acestora în limba română.
Din documentele prezentate, trebuie să reiasă că operatorii economici au în obiectul de activitate producerea/comercializarea de produse de natura celor care fac obiectul prezentei proceduri de atribuire.

NOTĂ: În cazul unei asocieri (conform Formularului nr. 9 - Secțiunea Formulare), fiecare asociat trebuie să prezinte aceste documente.

Sancțiunea neîndeplinirii criteriului: Vor fi excluși din cadrul procedurii operatorii economici care nu sunt înregistrați și care nu au în obiectul de activitate producerea/ comercializarea/ instalarea produselor de natura celor care fac obiectul prezentei proceduri de atribuire sau nu prezintă documentele care probează/ confirmă îndeplinirea cerinței.

Informatii aditionale:

Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de atribuire. Solicitările de clarificări se transmit în scris, prin posta sau fax, pe adresa U.M. 02550 C Bucureşti. Autoritatea contractantă are obligația de a răspunde, în mod clar, complet și fără ambiguități, cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depășească, de regulă, 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic. Autoritatea contractantă are obligația de a transmite răspunsurile la orice clarificare nu mai târziu de 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertei, în condițiile în care operatorul economic a transmis în timp oportun solicitarea de clarificare. Modalitatea de transmitere a solicitărilor de clarificări/răspunsurilor depinde de clasa/nivelul de clasificare al informațiilor care se vor vehicula, respectându-se în acest sens legislația din domeniu Clauzele contractului subsecvent sunt prezentate în “CONTRACT SUBSECVENT (model)”, anexat la prezenta documentație de atribuire. Ofertanții vor trebui să completeze o Declarație prin care aceștia acceptă modelul de acord cadru și de contract subsecvent propus de autoritatea contractantă (Secțiunea Formulare - Formular nr. 16-Secțiunea Formulare). În perioada clarificărilor se pot transmite autorității contractante observații cu privire la modelul de acord cadru și de contract subsecvent. În cazul în care ofertantul câștigător este persoană juridică străină, acesta va încheia acordul-cadru și contractele subsecvente atribuite acordului-cadru cu Compania Națională Romtehnica S.A., care va acționa în nume propriu și pe contul Ministerului Apărării.

Termen depunere oferte:

18-04-2022 10:00:00

Lista de fisiere care compun documentatia de atribuire:

metodologie de evaluare a ofertelor O.G 114 2011.pdf (4).p7s
FisaDate_DF1142179.pdf
Fisa de produs - Grenada fumigena cu fum colorat.pdf.p7s
Specificatie tehnica - Lumanare fumigena cu fum alb cu timp de fumizare de 2 minute.pdf.p7s
Model acord-cadru.pdf.p7s
Model contract subsecvent.pdf.p7s
DA - grenade fumigene si lumanare.pdf.p7s
Sectiunea formulare - DA grenade fumigene si lumanare fumigena.doc.p7s

Autoritate contractanta Ministerul Apararii - Unitatea Militara 02550 Bucuresti

message user image
Date de contact disponibile dupa login
Aceasta procedura se desfasoara in sistemul national de licitatii publice SEAP.