PC1001855 Delegare de gestiune prin concesiune a serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Ploiești, în sistem centralizat

Valoare estimata
2 305 079 351,62 RON
Publicat
14-01-2022 19:00:06
Termen de ofertare
28-02-2022 12:00:00
Timp ramas

65000000-3 Utilitati publice (Rev.2) Transmis 12-01-2022 18:33:21  Legea nr. 100/23.05.2016  Anunt de concesionare  Licitatie deschisa  Mod atribuire: online
Coduri CPV suplimentare
09322000-2 Aburi (Rev.2)
09323000-9 Incalzire urbana (Rev.2)
Obiectul achizitiei: Delegare de gestiune prin concesiune a serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Ploiești, în sistem centralizat
Numar de referinta: 44906490/2021/1
Tipul contractului: Servicii / Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Descrierea pe scurt a contractului:

Contractul de concesiune care se atribuie va respecta condi╚Ťiile prev─âzute prin Caietul de sarcini, Regulamentul de func╚Ťionare ╚Öi anexele Documenta╚Ťiei de atribuire.
Serviciul de alimentare cu energie termică în sistem centralizat presupune:
- Producerea energiei termice
- Transportul energiei termice
- Distribu╚Ťia energiei termice
- Furnizarea energiei termice
Prin atribuirea contractului de concesiune a serviciului public de alimentare cu energie termic─â se urm─âresc urm─âtoarele obiective:
a) ├«mbun─ât─â╚Ťirea condi╚Ťiilor de via╚Ť─â ale utilizatorilor prin promovarea calit─â╚Ťii ╚Öi eficien╚Ťei acestui serviciu;
b) dezvoltarea durabil─â a serviciului;
c) protec╚Ťia mediului ├«nconjur─âtor;
d) asigurarea continuit─â╚Ťii serviciului public de alimentare cu energie termic─â in sistem centralizat;
e) accesibilitatea pre╚Ťurilor la consumatori;
f) asigurarea resurselor necesare serviciului public de alimentare cu energie termic─â, pe termen lung;
g) asigurarea siguran╚Ťei ├«n func╚Ťionare a serviciului public de alimentare cu energie termic─â;
h) eviden╚Ťierea transparent─â a costurilor ├«n stabilirea pre╚Ťului energiei termice.
Cantitatea de energie pentru care s-a calculat valoarea estimata este de 397.000 Gcal./an, respectiv un estimat de 5.955.000 Gcal/15 ani. Durata concesiunii este 15 ani.
Valoarea estimata f─âr─â TVA de 2.305.079.351,62 lei este compusa din:
- 2.159.163.900 lei veniturile totale pentru întreagă perioada a concesiunii;
- 55.915.451,62 lei valoarea tuturor bunurilor care sunt puse la dispozi╚Ťia concesionarului de c─âtre autoritatea contractant─â;
- 90.000.000 lei valoarea investi╚Ťiilor pe care le va face concesionarul, pentru activitatea de producere a energiei termice.

Loturi:

1) Default lot
Cod CPV: 65000000-3 Utilitati publice (Rev.2)
Valoare estimata: 0,00 RON
Contractul de concesiune care se atribuie va respecta condi╚Ťiile prev─âzute prin Caietul de sarcini, Regulamentul de func╚Ťionare ╚Öi anexele Documenta╚Ťiei de atribuire. Serviciul de alimentare cu energie termic─â ├«n sistem centralizat presupune: - Producerea energiei termice - Transportul energiei termice - Distribu╚Ťia energiei termice - Furnizarea energiei termice Prin atribuirea contractului de concesiune a serviciului public de alimentare cu energie termic─â se urm─âresc urm─âtoarele obiective: a) ├«mbun─ât─â╚Ťirea condi╚Ťiilor de via╚Ť─â ale utilizatorilor prin promovarea calit─â╚Ťii ╚Öi eficien╚Ťei acestui serviciu; b) dezvoltarea durabil─â a serviciului; c) protec╚Ťia mediului ├«nconjur─âtor; d) asigurarea continuit─â╚Ťii serviciului public de alimentare cu energie termic─â in sistem centralizat; e) accesibilitatea pre╚Ťurilor la consumatori; f) asigurarea resurselor necesare serviciului public de alimentare cu energie termic─â, pe termen lung; g) asigurarea siguran╚Ťei ├«n func╚Ťionare a serviciului public de alimentare cu energie termic─â; h) eviden╚Ťierea transparent─â a costurilor ├«n stabilirea pre╚Ťului energiei termice. Cantitatea de energie pentru care s-a calculat valoarea estimata este de 397.000 Gcal./an, respectiv un estimat de 5.955.000 Gcal/15 ani. Durata concesiunii este 15 ani. Valoarea estimata f─âr─â TVA de 2.305.079.351,62 lei este compusa din: - 2.159.163.900 lei veniturile totale pentru ├«ntreag─â perioada a concesiunii; - 55.915.451,62 lei valoarea tuturor bunurilor care sunt puse la dispozi╚Ťia concesionarului de c─âtre autoritatea contractant─â; - 90.000.000 lei valoarea investi╚Ťiilor pe care le va face concesionarul, pentru activitatea de producere a energiei termice.
Finantare: Alte fonduri

Criterii de atribuire:

Cel mai bun raport calitate ÔÇô pret1.) Cerinta nr. 1: Ofertantul trebuie sa demonstreze ca in ultimii 3* ani a prestat servicii similare de Producerea energiei termice Si/sau Transportul energiei termice Si/sau Distributia energiei termice Si/sau Furnizarea energiei termice

*) ultimii 3 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor. - Ofertantul va prezenta Formularul nr.7 in conformitate cu modelul din Sectiunea ÔÇ×FormulareÔÇŁ din Documentatia de Atribuire.
In vederea indeplinirii cerintei, Ofertantul va prezenta certificate/documente care atesta indeplinirea cerintei, de exemplu: documente de proprietate si/sau certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar si/sau procese verbale de receptie si/sau Documente constatatoare emise de autoritatile contractante si/sau certificari de buna executie si/sau contracte de prestari servicii/concesiune/operare si/sau orice ale documente din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica.
Aceste documente vor fi prezentate si de catre Ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pt indeplinirea cerintei.
In vederea indeplinirii cerintei, Ofertantul va indica in mod explicit, cel putin urmatoarele informatii necesare pt a verifica modul de indeplinire a criteriului: denumirea si nr. contractului; descrierea contractului; beneficiarul/concedentul; perioada de operare.
Nota 1: Daca un grup de operat economici participa in comun la proced de atribuire, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, Ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 76 din Legea nr. 100/2016 si ale art. 36 din H.G. nr. 867/2016.
Nota 3: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta:
a) Angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de tertul sustinator, Formularul nr.8 in conformitate cu modelul din Sectiunea ÔÇ×FormulareÔÇŁ din Documentatia de Atribuire.
b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Documentele prez trebuie sa indice concret care sunt resursele necesare (materiale/ umane/ tehnice/ financiare/ etc.) pe care tertul le va mobiliza in cazul in care ofertantul/Ofertantul intampina dificultati pe parcursul derularii contr sau se va afla in imposibilitatea derularii contr, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm.Tertul sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului.
c) documente de proprietate si/sau certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar si/sau procese verbale de receptie si/sau Documente constatatoare emise de autoritatile contractante si/sau certificari de buna executie si/sau contracte de inchiriere/operare si/sau orice ale documente din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica.
Nota 4: Autoritatea va lua in considerare sustinerea acordata de tertul/ tertii sustinator/i pentru indeplinirea criteriilor minime impuse in documentatia de atribuire, daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:
a) tertul/ tertii sustinator(i) pot dovedi ca detin resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului
b) ofertantul poate demonstra ca va dispune efectiv de resursele entitatilor ce acorda sustinerea, necesare pt realizarea contractului.
Nota5: Operatorul economic poate s─â se bazeze pe capacitatea ter┼úului sus┼úin─âtor doar atunci c├ónd acesta va desf─â┼čura efectiv serviciile ├«n leg─âtur─â cu care acord─â sus╚Ťinerea.

Documentele vor fi prezentate in original sau copie lizibila cu men╚Ťiunea ┬ź conform cu originalul ┬╗.
Persoanele juridice straine, vor prezenta documente in original sau copie lizibila lizibila cu mentiunea ┬ź conform cu originalul ┬ź , insotite de traducere autorizata
1.) Cerinta nr. 1: Ofertantul va demonstra ca respecta standardele de asigurare a calitatii, respectiv detine certificare ISO 9001 sau echivalent, pentru activitatea/activitatile principala/e a contractului de concesiune. - Ofertantul va prezenta Certificat/e acordat/e de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalent, pentru activitatea/activitatile principala/e a contractului sau alte probe/dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, echivalent cu cel solicitat in documentatia de atribuire.
Documentele vor fi prezentate in original sau copie lizibila cu mentiunea ┬ź conform cu originalul ┬╗.
Persoanele juridice straine, vor prezenta documente in original sau copie lizibila lizibila cu mentiunea ┬ź conform cu originalul ┬ź , insotite de traducere autorizata in limba romana.
Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza.
Nota 2: Cerinta privind certificarea ISO 9001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tert sustinator).
Nota 3: In cazul in care operatorul economic demonstreaza ca nu are acces la un certificat de calitate ori nu a avut posibilitatea de a-l obtine pana la momentul prezentarii documentului, din motive care nu ii sunt imputabile, ofertantul poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire.
2.) Cerinta nr. 2: Ofertantul trebuie sa faca dovada implementarii sistemului de management al mediului conform SR EN ISO 14001 sau echivalent pentru lucrarile ce fac obiectul contractului de concesiune. - Ofertantul va prezenta Certificat/e acordat/e de organisme independente, respectiv ISO 14001 sau echivalent sau orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire.
Documentele vor fi prezentate in original sau copie lizibila cu mentiunea ┬ź conform cu originalul ┬╗.
Persoanele juridice straine, vor prezenta documente in original sau copie lizibila lizibila cu mentiunea ┬ź conform cu originalul ┬ź , insotite de traducere autorizata in limba romana.
Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza.
Nota 2: Cerinta privind certificarea ISO 14001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tert sustinator).
Nota 3: In cazul in care operatorul economic demonstreaza ca nu are acces la un certificat de mediu ori nu a avut posibilitatea de a-l obtine la momentul prezentarii, din motive care nu ii sunt imputabile, ofertantul poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire.

1.) Cerin╚Ťa: Ofertantul trebuie sa demonstreze ca cifra de afaceri anuala totala a fost de minim 80.000.000 Lei in fiecare dintre exerci╚Ťiile financiare aferente anilor 2018, 2019 si 2020. - In vederea ├«ndeplinirii cerin╚Ťei, ofertantul va prezenta situa╚Ťiile financiare sau extrase din situa╚Ťiile financiare aferente anilor 2018, 2019 si 2020. Aceste documente vor fi prezentate si de c─âtre Ofertantul asociat, in situa╚Ťia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru ├«ndeplinirea cerin╚Ťei.
Nota 1:
a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul 2018 - 1 Euro = 4,6535 Lei, 2019 ÔÇô 1 Euro = 4,7452 Lei, 2020 ÔÇô 1 Euro = 4,8371 Lei .
b) Pentru alte monede dec├ót Euro, se transforma mai ├«nt├ói in Euro, utiliz├óndu-se cursul mediu pentru anii 2018, 2019 si 2020 publicat pe site-ul http://ecb.int. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indica╚Ťiile de la punctul a)
Nota 2: Daca din motive obiective si justificate operatorul economic nu este in m─âsura sa prezinte documentele solicitate, acesta este autorizat s─â fac─â dovada situa╚Ťiei sale economice si financiare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat.
Nota 3: Daca un grup de operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, cerin╚Ťa se demonstreaz─â prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
Nota 4: In vederea ├«ndeplinirii cerin╚Ťei, Ofertantul poate beneficia de sus╚Ťinerea unui/unor ter╚Ť/ter╚Ťi. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 76 din Legea nr. 100/201privind concesiunile de lucr─âri ╚Öi concesiunile de servicii, cu modific─ârile ╚Öi complet─ârile ulterioare ╚Öi ale art. 36 din H.G. nr. 867/2016.
Nota 5: In cazul ├«n care beneficiaz─â de sus╚Ťinere din partea unui ter╚Ť, Ofertantul va prezenta:
a) Angajamentul ferm privind sus╚Ťinerea economica si financiara acordata de ter╚Ťul sus╚Ťin─âtor, Formularul nr. 14 in conformitate cu modelul din Sec╚Ťiunea ÔÇ×FormulareÔÇŁ din Documenta╚Ťia de Atribuire.
b) documentele transmise Ofertantului de c─âtre ter╚Ťul/ter╚Ťii sus╚Ťin─âtor/sus╚Ťin─âtori, din care rezulta modul efectiv prin care ter╚Ťul/ter╚Ťii sus╚Ťin─âtor/sus╚Ťin─âtori va/vor asigura ├«ndeplinirea propriului angajament de sus╚Ťinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele financiare pe care ter╚Ťul le va mobiliza in cazul in care Ofertantul ├«nt├ómpin─â dificult─â╚Ťi pe parcursul derul─ârii contractului sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obliga╚Ťiile asumate de ofertant si tertul sus╚Ťin─âtor prin angajamentul ferm. Tertul sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a Ofertantului si va arata modul in care le va transfera ofertantului in derularea contractului;
c) situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare pentru anii 2018, 2019 si 2020 din care rezulta indeplinirea nivelului minim solicitat al cerintei privind situatia economica si financiara.
Nota 6: Autoritatea Contractanta va lua in considerare sustinerea acordata de tertul/ tertii sustinator/i pentru indeplinirea criteriilor minime impuse in documentatia de atribuire, daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:
a) tertul/ tertii sustinator(i) pot dovedi ca detin resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului
b) ofertantul poate demonstra ca va dispune efectiv de resursele entitatilor ce acorda sustinerea, necesare pentru realizarea contractului.

Documentele vor fi prezentate in original sau copie lizibila cu men╚Ťiunea ┬ź conform cu originalul ┬╗.
Persoanele juridice str─âine, vor prezenta documente in original sau copie lizibila lizibila cu mentiunea ┬ź conform cu originalul ┬ź , insotite de traducere autorizata in limba romana.

Pretul ofertei
Valoarea redeventei
algorithmDescriptionPunctajul se acorda astfel: a) Pentru nivelul cel mai mare al redeven╚Ťei se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte redeven╚Ťe ofertate punctajul P(n) se calculeaz─â propor╚Ťional, astfel: P(n) = (nivelul redeven╚Ťei ofertei analizate / nivelul cel mai mare al redeven╚Ťei) x 40 punctaj maxim alocat. Nivelul minim solicitat pentru redeven╚Ťa este de 900.000 lei pe an.
Pondere criteriu: 40
Modul de asigurare a protec╚Ťiei mediului
Reducerea emisiilor poluante (CO2)
algorithmDescriptionReducerea emisiilor poluante se poate realiza exclusiv prin reconsiderarea structurii investi╚Ťiilor si orientarea spre noi tehnologii care sa conduc─â in viitor la zero emisii. Se va elabora planul de reducere care va fi evaluat. - Se vor acorda 30 puncte pentru oferta care con╚Ťine cel mai mare % de reducere a emisiilor de CO 2 pana in 2030, dar de cel pu╚Ťin 10% fata de nivelul actual in primii 3 ani. Restul ofertelor vor primi punctaj dup─â cum urmeaz─â: urm─âtoarea oferta la nivelul c─âreia va fi elaborat un plan de reducere care va con╚Ťine cel de-al doilea cel mai mare % de reducere a emisiilor de CO2 pana in 2030, dar de cel pu╚Ťin 10% fata de nivelul actual in primii 3 ani va primi 20 puncte, urm─âtoare oferta la nivelul c─âreia va fi elaborat un plan de reducere care va con╚Ťine cel de-al treilea % de reducere a emisiilor de CO2 pana in 2030 va primi 15 puncte, urm─âtoare oferta la nivelul c─âreia va fi elaborat un plan de reducere care va con╚Ťine cel de-al patrulea % de reducere a emisiilor de CO2 pana in 2030 va primi 10 puncte, urm├ónd ca ├«ncep├ónd cu a cincea oferta (daca va/vor exista) punctajul sa scad─â la 14 puncte, a 6-a urm├ónd sa primeasc─â 13 puncte, a 6-a urm├ónd sa primeasc─â 12 puncte si tot a╚Öa (din 1 in 1) pana se ajunge la 0 puncte. - Se vor acorda 30 puncte pentru oferta care con╚Ťine un plan de investi╚Ťii care sa conduc─â la cre╚Öterea ponderii energiei regenerabile in 2030, astfel ├«nc├ót cel pu╚Ťin 40% din energie sa fie din surse regenerabile. Restul ofertelor vor primi punctaj dup─â cum urmeaz─â: (% energie din surse regenerabile oferta analizata/% cel mai mare ofertat de energie din surse regenerabile 2030) x 30 punctaj maxim alocat. Pentru acordarea punctajului facem urmatoarele precizari relevante de la care vor porni operatorii economici: Nivelul actual de CO2: 270.000 tone Cantitatea de energie termica estimata pentru anul 2030: 397.000 Gcal
Pondere criteriu: 60

Conditii de participare:

Cerinta nr. 1: Ofertan╚Ťii nu trebuie sa se reg─âseasc─â ├«n situa╚Ťiile prev─âzute la art. 79, 80, 81 din Legea nr.100/2016. Autoritatea contractant─â va exclude de la procedur─â orice ofertant care se ├«ncadreaz─â ├«n vreuna din motivele de excludere prev─âzute mai sus.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata ├«ndeplinirea cerin╚Ťelor:
Se vor completa Formularele nr.3, nr.4, nr.5 din Sec╚Ťiunea Formulare, de c─âtre operatorii economici participan╚Ťi la procedura de atribuire cu informa╚Ťiile aferente situa╚Ťiei lor. Formularele nr.3, nr.4, nr.5 completate corespunz─âtor ├«mpreun─â cu documentele justificative care probeaz─â ├«ndeplinirea celor asumate prin completarea respectivelor formulare, vor fi depuse ├«mpreun─â cu oferta tehnic─â ╚Öi financiar─â, la sediul entit─â╚Ťii contractante, ├«nainte de termenul limit─â de depunere al ofertelor. ├Ämpreun─â cu oferta si formularele de mai sus vor fi depuse:
ÔÇó cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control ├«n cadrul acestuia, a╚Öa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
ÔÇó certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribu╚Ťiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezent─ârii. Operatorul economic prezinta╠ć obligatoriu pentru sediul principal certificatele fiscale, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declara╚Ťie pe propria r─âspundere privind ├«ndeplinirea obliga╚Ťiilor de plata╠ć a impozitelor, taxelor sau contribu╚Ťiilor la bugetul general consolidat datorate.
ÔÇó dup─â caz, documente prin care se demonstreaz─â faptul ca operatorul economic poate beneficia de derog─ârile prev─âzute de lege
ÔÇó alte documente edificatoare, dup─â caz.
├Än cazul ├«n care ├«n ┼úara de origine sau ├«n ┼úara ├«n care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prev─âzute mai sus sau respectivele documente nu vizeaz─â toate situa╚Ťiile prev─âzute la art. 79 ÔÇô 81 din Legea nr.100/2016, autoritatea contractant─â are obliga╚Ťia de a accepta o declara╚Ťie pe propria r─âspundere sau, dac─â ├«n ╚Ťara respectiv─â nu exist─â prevederi legale referitoare la declara╚Ťia pe propria r─âspundere, o declara╚Ťie autentic─â dat─â ├«n fa╚Ťa unui notar, a unei autorit─â╚Ťi administrative sau judiciare ori a unei asocia╚Ťii profesionale care are competen╚Ťe ├«n acest sens.
Documentele vor fi prezentate in original sau copie lizibila cu men╚Ťiunea ┬ź conform cu originalul. Persoanele juridice str─âine, vor prezenta documente in original sau copie lizibila cu men╚Ťiunea ┬ź conform cu originalul ┬ź , ├«nso╚Ťite de traducere autorizata in limba romana.
Not─â : Operatorii economici nereziden┼úi, str─âini au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului c─â ┼či-au ├«ndeplinit obliga┼úiile de plat─â c─âtre bugetul de stat ┼či cel local, eliberate de autorit─â┼úile competente ale ┼ú─ârii de origine.
Cerin╚Ťa nr. 2: Ofertan╚Ťii nu trebuie sa se reg─âseasc─â ├«n situa╚Ťii poten╚Ťial generatoare de conflict de interese a╚Öa cum este acesta definit de art.44 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucr─âri si concesiunile de servicii, cu modific─ârile si complet─ârile ulterioare.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata ├«ndeplinirea cerin╚Ťei: Completare Formular nr. 6 din sec╚Ťiunea Formulare.

Persoanele cu func╚Ťii de decizie ├«n cadrul procedurii de atribuire a contractului de concesiune: Dumitrescu Iulian - Presedinte Consiliul Judetean Prahova, Letea Dorin Ilian - membru AG, Tinca Alina Georgiana - membru AG, Valentin Stelian Gheorghe - membru AG, Volosevici Andrei Liviu - Primar municipiul Ploiesti, Nicodim Daniel - membru AG, Trofin Magdalena - membru AG, Radu Aurelia - cenzor, Ion Marina - cenzor, Frusionoiu Eugenia - cenzor, Tiseanu Horia Laurentiu - Director Executiv
Nota: în caz de asociere, declaraţia se completează de către fiecare asociat, sau eventual susţinător. încadrarea oricăruia dintre asociaţi, sau susţinători în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 44 din Legea nr. 100/2016, atrage excluderea ofertantului din procedura de atribuire a contractului.
Cerin╚Ťa nr. 1: Ofertan╚Ťii participan╚Ťi la procedura trebuie sa fie legal ├«nregistra╚Ťi si obiectul contractului trebuie sa aib─â corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informa╚Ťiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezent─ârii acestuia ca urmare a solicit─ârii transmise de c─âtre autoritatea contractanta.
Modalitatea prin care poate fi demonstrat─â ├«ndeplinirea cerin╚Ťei: Certificat constatator emis de ORC sau ├«n cazul ofertan┼úilor str─âini, documente echivalente emise de ╚Ťara de reziden╚Ť─â.
Cerinta nr. 2: Ofertantii participanti trebuie sa i╚Öi asume vor ob╚Ťine licen╚Ťa ANRE* ├«n conformitate cu prevederile Ordinului nr. 28/2017 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licen╚Ťelor ├«n domeniul serviciului de alimentare centralizat─â cu energie termic─â, publicat ├«n Monitorul Oficial nr. 271 din 19 aprilie 2017 privind dreptul de furnizare energie termic─â.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei : Declaratie pe proprie raspundere privind obtinerea licentei ANRE in termenul legal, in cazul in care vor deveni semnatari ai contractului de delegare.
*Avand in vedere prev. Regulamentului privind acordarea licentelor din Anexa Ordinului ANRE 28/2017, respectiv art.8(1) exista obligatia solicitarii acordarii licentei ANRE in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a contractului de delegarea gestiunii serviciilor.

Note: In cazul unei asocieri, in vederea completării domeniului de activitate, fiecare societate participanta trebuie sa deţină Licenţa pentru activitatile prestate.
Nota: In cazul unui grup de operatori economici care depun ofertă comună, membrii asocierii trebuie să fie licenţiaţi pentru partea de contract pe care o execută (dacă acea parte impune licenţiere conform legii).

Nota general valabila: Documentele vor fi prezentate in original sau copie lizibila cu men╚Ťiunea ┬ź conform cu originalul. Persoanele juridice str─âine, vor prezenta documente in original sau copie lizibila cu men╚Ťiunea ┬ź conform cu originalul ┬ź , ├«nso╚Ťite de traducere autorizata in limba romana.

Informatii aditionale:

DESEMNAREA OFERTEI CASTIGATOARE Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta: 4 luni de la termenul limita de primire a ofertelor. Autoritatea contractanta are obligatia de a stabili oferta c├óstigatoare pe baza criteriului de atribuire precizat in Documentatia de Atribuire. Evaluarea ofertelor se realizeaza prin acordarea, pentru fiecare oferta in parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicarii algoritmului de calcul stabilit in documentatia de atribuire. Clasamentul ofertelor se stabileste prin ordonarea descrescatoare a punctajelor respective, iar ofertantul castigator este cel clasat pe primul loc, respectiv ofertantul cu cel mai mare punctaj. ├Än cazul ├«n care dou─â sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face av├ónd ├«n vedere punctajul ob┼úinut la factorii de evaluare ├«n ordinea descresc─âtoare a ponderilor acestora. ├Än situa┼úia ├«n care egalitatea se men┼úine, autoritatea contractant─â are dreptul s─â solicite noi niveluri de redeventa, ┼či oferta c├ó┼čtig─âtoare va fi desemnata cea cu redeventa cea mai mare. Solicitarile de clarificari referitoare la documentatia de atribuire, se vor transmite la adresa de email: adi.termo.prahova@gmail.com si/sau la sediul autoritatii contractante : A.D.I. TERMO PRAHOVA, b-dul Republicii, nr. 2-4, cam. 710, 710 A, jud. Prahova, cu respectarea termenului pana la care se pot adresa clarificari. Astfel, operatorul trebuie sa se asigure ca intrebarile de clarificare ajung in termenul stabilit la autoritatea contractanta, aceasta din urma neavand obligatia de a raspunde la clarificarile transmisa in alta modalitate decat cele expuse si/sau dupa expirarea termenului prevazut pentru solicitarea de clarificari in prezenta documentatie de atribuire. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv torta majora sau cazul fortuit, cad i╠én sarcina operatorului economic care transmite respectiva oferta/solicitare de participare, conform prev.art. 77 alin. (2) din HG 867/2016. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ÔÇŁsau echivalentÔÇŁ.

Termen depunere oferte:

28-02-2022 12:00:00

Lista de fisiere care compun documentatia de atribuire:

CAIET_DE_SARCINI_FINAL_-_CJ-PL_FINAL_11.01.2022-semnat.pdf.p7s
Contract FINAL -semnat.pdf.p7s
Hotararea-nr.-73-din-data-28-04-2021-semnat.pdf.p7s
FisaDate_DF1135412.pdf
HCJ 2807.12.2021-semnat.pdf.p7s
Formulare-1-semnat.docx.p7s
Regulament de organizare si functionare -semnat.pdf.p7s
Atasament CS 1-semnat.pdf.p7s
Anexa Studiu de fundamentare-semnat.pdf.p7s
Atasament CS 2-semnat.pdf.p7s
Atasament CS 3-semnat.pdf.p7s
Atasament CS 4-semnat.pdf.p7s
Atasament CS 5-semnat.pdf.p7s

Autoritate contractanta ADI TERMO PRAHOVA

message user image
Date de contact disponibile dupa login
Aceasta procedura se desfasoara in sistemul national de licitatii publice SEAP.