ADV1430856 FURNIZARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE DE ECOGRAF PORTABIL  

Valoare estimata
168 067,00 lei
Publicat
10-06-2024 16:13:22
Termen de ofertare
14-06-2024 11:00:00
Timp ramas

33112200-0 - Ecograf (Rev.2) 10-06-2024 16:13:22
Valoare estimata: 168 067,00 lei

FURNIZARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE ECOGRAF PORTABIL - destinat cabinetului de cardiologie. GARANTIE DE BUNA EXECUTIE IN CUANTUM DE 5% DIN VALOAREA FARA TVA, A CONTRACTULUI. GARANTIE ECHIPAMENTULUI MEDICAL VA FI DE MIN. 24 DE LUNI DE LA DATA PUNERII IN FUNCTIUNE. MENTENANTA GRATUITA PE TOATA PERIOAFDA GARANTIEI.

Conditii referitoare la contract:

Ofertantii au obligatia de prezenta documentele propunerii tehnice detaliate si complete, in corelatie cu cerintele din Caietul de sarcini, astfel incat sa permita identificarea cu usurinta a corespondentei cu specificatiile tehnice- in oferta tehnica va fi prezentat produsul ofertat, detaliat, cu prescriptii de utilizare in lb. romana, termen de garantie, etc.; Produsul trebuie sa indeplineasca toate conditiile legale pentru punerea pe piata in Romania (certificate de conformitate europeana ISO, etc). SERVICII IN GARANTIE . Perioada: minim 24 luni. Ofertantul va anexa o declaratie in acest sens.

Criterii de atribuire:

Intrucat specificatiile tehnice au fost stabilite foarte clar, se doreste doar punctarea pretului. Toate cerintele solicitate in caietul de sarcini si prezentului anunt de publicitate sunt obligatorii. Oferta tehnica transmisa de catre ofertanti trebuie sa indeplineasca toate conditiile solicitate in caietul de sarcini. Termenul de livrare: max. 30 de zile de la data semnarii contractului de furnizare de catre ambele parti contractuale. Propunerea tehnica trebuie sa fie insotita de prospecte tehnice in lb. romana, documentatie tehnica a producatorului, s.a. Pretul oferit trebuie sa cuprinda: furnizarea, transportul, montajul si punerea in functiune, precum si instruirea personalului medical de specialitate. Oferta trebuie sa fie pe denumirea obiectului de achizitie.

Conditii de participare:

Oferta financiara va fi insotita de urmatoarele documente: 1. declaratie privind neincadrarea in art. 164 din Legea 98/2016 privind achizitiil publice cu toate modificarile si adaugirile ulterioare; 2. declaratie privind neincadrarea in art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; 3. declaratie privind evitarea conflictului de interese potrivit art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 (Persoanele de conducere si functii de decizie: dr. Miu Anca-manager, director financiar contabil-ec. petre Victoria, director medical-dr. dr. Simionescu Anca; dr. Soare Adrian – Medic Specialist cardiolog. Medic rezident cardiologie pediatrica – presedinte comisia de evaluare oferte, - dr. Gora Cosmin Adrian – Medic specialist cardiologie pediatrica – membru cu drept de vot in comisia de evaluare oferte; insp.sp. Alexe Cristina-membru cu drept de vot, Ec. Poinarita Cristina – Economist compartiment administrativ – membru de rezerva in comisia de evaluare oferte; As. Calin Nicoleta – asistent medical - membru de rezerva in comisia de evaluare oferte; - As. Dinu Lacrimioara Elena -asistent medical - membru de rezerva in comisia de evaluare oferte; consilier juridic-Corcodel Simona; 4. certificatul constatator emis de ORC din care sa reiasa obiectul de activitateal ofertantului; 5. Avizul de functionare emis de Ministerul Sanatatii, inclusiv Anexele, valabil la data limita de depunere a ofertei, pentru furnizare, manipulare, punere in functiune si mentenanta, pentru produsul oferit. Ofertantii vor trebui sa prezinte copie legalizata sau copie lizibila cu mentiune "CONFORM CU ORIGINALUL", semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului.; 6. Declaratie de conformitate; 7. certificat cu marcaj CE sau document echivalent care sa ateste ca echipamentul indeplineste cerintele Directivei 93/42 EEC.

Termen depunere oferte:

14-06-2024 11:00:00

Alte informatii:

Adresa de corespondenta si livrare: Spitalul de Pediatrie Ploiesti, str. M.Eminescu, nr. 4-6. Persoana de contact: insp.spec. Alexe Cristina nr.tel. 0726381358. Ofertele vor fi transmise numai electronic, pe adresa de mail (protejata). In urma verificarii documentelor de calificare (formulare si declaratii), ofertele financiare cat si a ofertele tehnice de catre comisia de evaluare, autoritatea contractanta va transmite participantilor la prezenta achizitie, procesul verbal de evaluare, prin posta electronica cu confirmare de primire. Pentru a intra in posesia Modelelor de Formulare, potentialii ofertanti pot trimite o solicitare pe adresa de mail: (protejata).

33112200-0 - Ecograf (Rev.2)

Autoritate contractanta SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIESTI

message user image
Date de contact disponibile dupa login (XCKN)
Fisiere anexate