ADV1427289 Traduceri autorizate  

Valoare estimata
1 365,00 lei
Publicat
21-05-2024 11:00:51
Termen de ofertare
24-05-2024 10:00:00
Timp ramas


Atribuit! 805,02 lei
Atribuit cel mai probabil in data de 27-May-2024 08:44:57 catre: S.C. AHR INTERMEDIA SISTEM S.R.L. Prahova DA35798545
Versiune 2 - Publicat 21-05-2024 15:39:27 - expirat.
Versiune 1 - Publicat 21-05-2024 11:00:51 - expirat.
Valoare estimata: 1 365,00 lei

UAT Mun. Boto╚Öani, in calitate de autoritate contractanta, dore╚Öte sa achizi╚Ťioneze servicii de Traduceri autorizate, necesare promov─ârii municipiului Boto╚Öani si a poten╚Ťialului s─âu turistic prin distribuirea acestor materiale c─âtre turi╚Öti sau diverse delega╚Ťii oficiale, in care sa fie prezentate obiectivele importante din municipiu, in mai multe limbi str─âine. Cerin╚Ťele care fac obiectul contractului sunt prev─âzute in Caietul de sarcini, prestatorul av├ónd obliga╚Ťia respect─ârii in totalitate a acestuia si a prevederilor legale in domeniu. Caietul de sarcini si Formularele care il ├«nso╚Ťesc pot fi ob╚Ťinute de la Serviciul de Achizitii Publice, e-mail (protejata), tel 0231.502200/int 309/318.

Conditii referitoare la contract:

Data de ├«ncepere a contractului va fi data semn─ârii acestuia de c─âtre ambele parti. Durata contractului este de 60 zile de la data semn─ârii de c─âtre ambele parti. Termen de execu╚Ťie- 5 zile lucr─âtoare de la primirea notei de comanda.

Criterii de atribuire:

Va fi selectata oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic pe baza criteriului de atribuire ,,pre╚Ťul cel mai sc─âzut'' cu respectarea cerin╚Ťelor Caietului de sarcini si a cerin╚Ťelor din prezentul anun╚Ť publicitar. Note: 1. Achizitorul ├«╚Öi rezerva dreptul de a selecta ofertantul castigator f─âr─â a fi obligat sa anun╚Ťe acest lucru celorlal╚Ťi participan╚Ťi. 2. Ofertantul declarat castigator poate fi vizualizat in SEAP, de orice operator economic interesat , prin accesarea in SEAP, a urm─âtoarei sec╚Ťiuni (dar f─âr─â autentificarea in SEAP): Cump─âr─âri directe - Achizi╚Ťii initiate din catalogul electronic-finalizate-autoritatea contractanta-MUNICIPIUL BOTOSANI.

Conditii de participare:

Adresa la care se depun ofertele: www.e-licitatie.ro-Catalogul electronic SEAP, cu men╚Ťiunea ,,Traduceri autorizat ÔÇť anun╚Ť nr.ADV.........'' (va fi men╚Ťionat nr. prezentului anun╚Ť publicat in catalogul SEAP la sec╚Ťiunea Publicitate-Anunturi) si codul CPV 79530000-8 Servicii de traducere, in vederea identific─ârii ofertelor in catalogul SEAP. Ofertantul va posta in Catalogul electronic din SEAP, Pre╚Ťul TOTAL in lei f─âr─â TVA (rotunjit la maxim 2 zecimale) pentru serviciile solicitate in Caietul de sarcini. Valabilitatea ofertei: minim 60 zile de la data depunerii ofertelor in SEAP.

Termen depunere oferte:

24-05-2024 10:00:00

Alte informatii:

Ofertele depuse in SEAP dup─â data si ora limita men╚Ťionat─â mai sus nu vor fi luate in considere, fiind declarate oferte ├«nt├órziate . Dupa ora limita de depunere a ofertelor in catalogul SEAP in aceea╚Öi zi pana la ora 12:00 (24.05.2024, ora 12:00), ofertan╚Ťii au obliga╚Ťia de a transmite autorit─â╚Ťii contractante, la adresa de e-mail (protejata). Oferta si documentele ├«nso╚Ťitoare , respectiv: Formularul de oferta , Propunerea tehnica, toate documentele + Declara╚Ťiile , conform Formularelor transmise la solicitarea operatorilor economici. Autoritatea contractanta va pune la dispozi╚Ťia ofertantului declarat castigator materialele pentru tradus in format electronic tip word. Note: 1. Propunerea tehnica va con╚Ťine detaliat modul in care prestatorul r─âspunde condi╚Ťiilor, obliga╚Ťiilor si cerin╚Ťelor tehnice prev─âzute si solicitate prin Caietul de sarcini. Propunerea tehnica va con╚Ťine si toate documentele solicitate prin Caietul de sarcini. Pentru operatorii economici str─âini , autoritatea contractanta va accepta documente echivalente valabile la data limita de depunere a ofertelor. Documentele depuse vor fi ├«nso╚Ťite de traducere autorizata a acestora in limba romana. Oferta, respectiv Formularul de oferta, Propunerea tehnica si toate doc. solicitate care ├«nso╚Ťesc oferta vor fi semnate de c─âtre ofertant sau persoana ├«mputernicit─â legal de c─âtre acesta. 3.Ofertantul a c─ârui oferta va fi clasata pe primul loc conform criteriului de atribuire,, pre╚Ťul cel mai sc─âzutÔÇÖÔÇÖ va fi accesat prin intermediul catalogului electronic din SEAP. 4. Documentele emise in alta limba dec├ót limba romana, vor fi ├«nso╚Ťite obligatoriu de traducere autorizata a acestora in limba romana. 5. Informa╚Ťii suplimentare privind modul de derulare a achizi╚Ťiei publice se pot ob╚Ťine pe adresa de e-mail (protejata) sau de la Serviciul Achizi╚Ťii Publice situate in calea Nationala nr.101 Boto╚Öani, tel 0231/502.200/int 309/318.

79530000-8 - Servicii de traducere (Rev.2)

Autoritate contractanta MUNICIPIUL BOTOSANI

message user image
Date de contact disponibile dupa login (XCKN)