ADV1300076 Contract având ca obiect achiziţia de servicii dezinsectie la sediul DR Timiș din Timișoara, str. Horia, nr. 24.

Valoare estimata: 723,60 lei

I. Obiectul contractului : servicii de dezinsecție la sediul ANCOM al Direcției Regionale Timiș din Timișoara, str. Horia nr. 24.
- Suprafața estimată supusă dezinsecției este de 670 mp;
Dezinsecţia va urmări distrugerea insectectelor dăunătoare şi a celor parazite (ţânţari, muşte, gândaci de bucătărie, etc) utilizându-se insecticide.

II. Cerinţe tehnice minime obligatorii privind serviciile prestate:
Substanţa chimică activă ce stă la baza insecticidului va trebui să aibă un spectru larg de acţiune asupra întregii game de insecte specificate anterior.
Aplicarea se va face prin pulverizare în încăperi şi spaţii închise, pe pereţi, în colţuri, pe plafoane şi pardoseli, utilizându-se pompe manuale sau pulverizatoare de mare presiune.
În încăperi în care se află aparatură tehnică, lucrările de dezinfecţie se vor realiza fără a fi afectate echipamentele.
Utilizarea insecticidului nu trebuie să aibă efecte negative asupra plantelor, animalelor, pereţilor sau a mobilierului.
Serviciile de dezinsecţie se vor executa în lipsa personalului lucrător, respectiv a beneficiarilor ANCOM Direcţia Regională Timiş, dar în prezenţa unui reprezentant al beneficiarului, care va urmări respectarea întocmai a dozelor, concentraţiilor, precum şi utilizarea lor în spaţiile şi încăperile stabilite.

III. Obligaţiile prestatorului :
- să folosească numai personal instruit şi autorizat pentru prestarea serviciilor de dezinsecţie
- să folosească substanţe şi produse avizate de Ministerul Sănătăţii.
- să nu execute servicii de dezinsecţie decât după ce au luat măsuri necesare evitării producerii accidentelor prin intoxicare sau incendii, pe timpul serviciilor de dezinsecţie
- să respecte instrucţiunile legale de transport, manipulare, depozitare şi folosire a substanţelor utilizate.
- să respecte întocmai tehnologia de lucru impusă de producătorul de substanţe sau produse pentru servicii de dezinsecţie şi de normele şi instrucţiunile în vigoare.
- personalul prestatorului se obligă să respecte reglementările regulamentele interioare ale beneficiarului, pe perioada prezenţei sale în zonă.
- Prestatorul se obligă să presteze serviciile în termen de 10 zile lucrătoare de la data semnării contractului.
- Prestatorul se obligă să intervină pentru remedieri în maxim 5 zile de la sesizarea beneficiarului, pe toată durata de garanţie a serviciilor.
- Pentru nerespectarea obligaţiilor, respectiv prestarea serviciilor cu întârziere şi/sau constatarea în cadrul procesului verbal de recepţie a neconformităţilor serviciilor prestate, prestatorul va datora penalităţi de întârziere de 0,15% din valoarea contractului, fără TVA, pe fiecare zi de întârziere în îndeplinirea corespunzătoare a oricărei obligaţii, fără nicio formalitate prealabilă de punere în întârziere. În cazul în care penalităţile nu pot fi deduse din preţ, prestatorul are obligaţia de a le plăti în termen de maxim 10 (zece) zile lucrătoare de la primirea solicitării din parte

Conditii referitoare la contract:

Pentru depăşirea termenului asumat, prestatorul va datora penalităţi de întârziere de 0,15% din valoarea prezentei comenzi, fără TVA, pentru fiecare zi de întârziere în îndeplinirea corespunzătoare a oricărei obligaţii, penalităţi ce vor fi pretinse şi/sau deduse şi reţinute de către ANCOM din obligaţiile de plată a preţului, fără nicio formalitate prealabilă de punere în întârziere.
În cazul în care penalităţile de întârziere nu pot fi deduse din preţ, prestatorul are obligaţia de a le plăti în termen de maxim 10 (zece) zile de la solicitarea ANCOM.
Prestatorul garantează Achizitorului faptul că serviciile prestate şi/sau rezultatele acestora nu încalcă şi nu vor încălca în vreun fel drepturile vreunei terţe părţi.
Preţul va include toate cheltuielile directe şi indirecte legate de prestarea serviciilor care fac obiectul prezentei achiziţii şi nu poate fi modificat pe toată perioada derulării contractului.
Conditii de plată: Prestatorul va emite factura pe adresa: ANCOM, Strada Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod poştal 030925, Mun. Bucuresti, CUI: 14751237 şi se va transmite la sediul ANCOM – DR Timiş din Str. Horia, Nr. 24, jud. Timiş, Cod poştal: 300342.
Plata preţului se va efectua numai după semnarea procesului-verbal de recepţie a rezultatelor serviciilor.
Plata se va efectua în baza facturii transmise de prestator, primită şi acceptată de ANCOM.
În situaţia în care factura este primită anterior sau la data recepţiei, plata se va efectua în termen de maxim 30 de zile de la data semnării procesului-verbal de recepţie a rezultatelor serviciilor.
În situaţia în care factura este primită după semnarea procesului-verbal de recepţie a rezultatelor serviciilor, ANCOM are dreptul de a efectua plata în termen de maxim 30 de zile de la data primirii facturii.
Nu se admite efectuarea de plăţi în avans sau plăţi parţiale.
Plata se consideră efectuată la data debitării contului ANCOM.

Criterii de atribuire:

Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care are preţul total cel mai scăzut în Lei, fără TVA.

Conditii de participare:

1. În copie, certificat de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare în conformitate cu prevederile Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi a persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare.
2. Oferta trebuie să conţină şi declaraţia reprezentantului legal/împuternicit al ofertantului din care să rezulte că oferta prezentată respectă toate cerinţele/condiţiile precizate în prezenta solicitare de ofertă, conform Anexei nr. 1.
3. Ofertanţii au obligaţia de a prezenta următoarele documente:
- Autorizaţie sanitar-veterinară cf. OUG 42/ 2004 şi legea 2015/2004, pentru prestări servicii D.D.D.
- Avizele emise de către Ministerul Sănătăţii pentru produsele biocide folosite în conformitate cu HG nr.617/2014.
- Dovada că este certificat de către Direcția de Sănătate Publică conform ordinului Ministerului Sănătății nr. 15/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei.

Termen depunere oferte:

28-06-2022 23:59:00

Alte informatii:

Oferta se va transmite până la data de 28.06.2022 (inclusiv), prin fax la nr 0256/471699 sau prin email la adresa (protejata) sau prin depunere direct sau prin poştă la Registratură – sediul ANCOM - DRT din Mun. Timisoara, Cod poştal 300342, Str. Horia, Nr. 24. Oferta transmisă/depusă la o altă adresă sau după data de 28.06.2022 (inclusiv), nu va fi luată în considerare. În cazul în care oferta se depune direct sau prin poştă, operatorul economic trebuie să prezinte oferta în plic sigilat şi marcat cu denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic. De asemenea, pe plicul se va menţiona „ În atenţia Biroului Achizitii Regionale / ANCOM -DRT”. Dacă plicul nu este marcat conform prevederilor de mai sus, ANCOM nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru rătăcirea ofertei. Notă GDPR: Atât ANCOM în calitate de autoritate contractantă, cât și operatorii economici care depun ofertă vor respecta dispozițiile legale care reglementează protecția datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal nr. 679/2016 (“GDPR”) aplicabil în Uniunea Europeană. Datele cu caracter personal solicitate de ANCOM prin prezenta și pe perioada evaluării ofertelor vor fi utilizate și prelucrate exclusiv în scopul atribuirii și derulării contractului/comenzii. Prin depunerea ofertelor ofertanții recunosc dreptul autorității contractante de a prelucra datele cu caracter personal incluse în ofertă, în scopul sus menționat. Solicitarea de oferte poate fi vizualizata şi pe pagina de internet a ANCOM la adresa www.ancom.ro, sectiunea Anunturi/achizitii publice.

90921000-9 - Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)

Autoritate contractanta Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii Bucuresti

message user image
Date de contact disponibile dupa login
Fisiere anexate