ADV1300069 Contract având ca obiect achiziţia de servicii de amenajare a spațiului verde de la sediul DR Timiș din Timișoara, str. Horia, nr. 24.

Valoare estimata: 3 720,00 lei

OBIECTUL ACHIZIȚIEI: servicii de amenajare a spațiului verde de la sediul DR Timiș din Timișoara, str. Horia, nr. 24.
Cei 6 arbori ornamentali tuia (5 bucăți cu o înălțime de aproximativ 5 m, 1 bucată cu o înălțime de aproximativ 2 m) aflați la sediul DR Timiș, str. Horia nr. 24 s-au uscat, fiind necesară tăierea, mărunțirea și evacuarea lor, precum și plantarea în locul acestora a altor doi arbori cu o înălțime cuprinsă între 3 și 5 m și a unui arbust decorativ. În jurul arborilor ce se vor planta se va monta folie antiburuieni și se va așterne scoarță de pin. De asemenea, se vor monta rulouri de gazon pe o suprafață de 10 mp.

II. DETALIEREA METODOLOGIEI DE LUCRU (PRODUSE SI SERVICII SOLICITATE)
Cantitățile de produse și operațiile de amenajare a spațiului verde, sunt detaliate în tabelul de mai jos:

Nr. crt. Denumire articol UM Cantitate Observații

1 Tăiere/doborâre arbori uscați, mărunțirea și evacuare lor buc 5 5 arbori ornamentali tuia cu o înălțime de aproximativ 5 m
2 Tăiere/doborâre arbori uscați, mărunțirea și evacuare lor buc 1 1 arbore ornamental cu o înălțime de aproximativ 2 m
3 Plantare arbore Liquidambar buc 1 arbore Liquidambar h 450/500 cm
4 Plantare arbore Acer saccharinum buc 1 arbore Acer saccharinum h 300/400 cm
5 Plantare arbust Photinia fr. Robusta Compacta buc 1 arbust Photinia fr. Robusta Compacta h 100/120 cm
6 Montare separator plastic tare+cuie prindere în jurul arborilor ml 4 bordură separatoare gazon din plastic rigid
7 Montare folie antiburuieni în jurul arborilor mp 4 folie de polipropilenă țesută, permeabilă și rezistentă pe termen lung la razele UV

8 Așternere scoarță de pin/zada naturală mp 4
9 Pregătire teren și montare rulouri de gazon mp 10 Gazonul trebuie să fie matur, vârsta minim 18 luni, culoarea verde intens, sănătos (făra pete), cu radăcini dense, aclimatizat

Transportul arborilor și a rulourilor de gazon la sediul DR Timiș cade în sarcina prestatorului.
Prestatorul va respecta prevederile legislației legate de securitatea și sănătatea în muncă și va lua toate măsurile în vederea evitării oricărui accident.
Se va respecta legislația în vigoare privind protecția mediului.
La finalul prestării serviciilor se va întocmi un Proces Verbal de Recepție, semnat de reprezentanții ambelor părți.
Pentru arborii plantați garanția este de minim un an de la recepția serviciilor. În perioada de garanție produsele care se degradează sau nu reușesc să se prindă vor fi înlocuite fără alte obligații de plată din partea beneficiarului.
Termenul de prestare al serviciilor: 10 zile lucrătoare de la data comunicării comenzii ferme de către ANCOM.
Factura pentru contravaloarea serviciilor prestate, va fi transmisă la sediul beneficiarului (ANCOM - DRT, Timişoara, strada Horia, numărul 24, judeţul Timiş) urmând ca plata să se efectueze în termen de 30 de zile de la îndeplinirea obligației și încheierea procesului verbal de recepție.

Conditii referitoare la contract:

Pentru depăşirea termenului asumat, prestatorul va datora penalităţi de întârziere de 0,15% din valoarea prezentei comenzi, fără TVA, pentru fiecare zi de întârziere în îndeplinirea corespunzătoare a oricărei obligaţii, penalităţi ce vor fi pretinse şi/sau deduse şi reţinute de către ANCOM din obligaţiile de plată a preţului, fără nicio formalitate prealabilă de punere în întârziere.
În cazul în care penalităţile de întârziere nu pot fi deduse din preţ, prestatorul are obligaţia de a le plăti în termen de maxim 10 (zece) zile de la solicitarea ANCOM.
Prestatorul garantează Achizitorului faptul că serviciile prestate şi/sau rezultatele acestora nu încalcă şi nu vor încălca în vreun fel drepturile vreunei terţe părţi.
Preţul va include toate cheltuielile directe şi indirecte legate de prestarea serviciilor care fac obiectul prezentei achiziţii şi nu poate fi modificat pe toată perioada derulării contractului.
Conditii de plată: Prestatorul va emite factura pe adresa: ANCOM, Strada Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod poştal 030925, Mun. Bucuresti, CUI: 14751237 şi se va transmite la sediul ANCOM – DR Timiş din Str. Horia, Nr. 24, jud. Timiş, Cod poştal: 300342.
Plata preţului se va efectua numai după semnarea procesului-verbal de recepţie a rezultatelor serviciilor.
Plata se va efectua în baza facturii transmise de prestator, primită şi acceptată de ANCOM.
În situaţia în care factura este primită anterior sau la data recepţiei, plata se va efectua în termen de maxim 30 de zile de la data semnării procesului-verbal de recepţie a rezultatelor serviciilor.
În situaţia în care factura este primită după semnarea procesului-verbal de recepţie a rezultatelor serviciilor, ANCOM are dreptul de a efectua plata în termen de maxim 30 de zile de la data primirii facturii.
Nu se admite efectuarea de plăţi în avans sau plăţi parţiale.
Plata se consideră efectuată la data debitării contului ANCOM.

Criterii de atribuire:

Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care are preţul total cel mai scăzut în Lei, fără TVA.

Conditii de participare:

1. În copie, certificat de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare în conformitate cu prevederile Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi a persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare.
2. Oferta trebuie să conţină şi declaraţia reprezentantului legal/împuternicit al ofertantului din care să rezulte că oferta prezentată respectă toate cerinţele/condiţiile precizate în prezenta solicitare de ofertă, conform Anexei nr. 1.

Termen depunere oferte:

28-06-2022 23:59:00

Alte informatii:

Oferta se va transmite până la data de 28.06.2022 (inclusiv), prin fax la nr 0256/471699 sau prin email la adresa (protejata) sau prin depunere direct sau prin poştă la Registratură – sediul ANCOM - DRT din Mun. Timisoara, Cod poştal 300342, Str. Horia, Nr. 24. Oferta transmisă/depusă la o altă adresă sau după data de 28.06.2022 (inclusiv), nu va fi luată în considerare. În cazul în care oferta se depune direct sau prin poştă, operatorul economic trebuie să prezinte oferta în plic sigilat şi marcat cu denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic. De asemenea, pe plicul se va menţiona „ În atenţia Biroului Achizitii Regionale / ANCOM -DRT”. Dacă plicul nu este marcat conform prevederilor de mai sus, ANCOM nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru rătăcirea ofertei. Notă GDPR: Atât ANCOM în calitate de autoritate contractantă, cât și operatorii economici care depun ofertă vor respecta dispozițiile legale care reglementează protecția datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal nr. 679/2016 (“GDPR”) aplicabil în Uniunea Europeană. Datele cu caracter personal solicitate de ANCOM prin prezenta și pe perioada evaluării ofertelor vor fi utilizate și prelucrate exclusiv în scopul atribuirii și derulării contractului/comenzii. Prin depunerea ofertelor ofertanții recunosc dreptul autorității contractante de a prelucra datele cu caracter personal incluse în ofertă, în scopul sus menționat. Solicitarea de oferte poate fi vizualizata şi pe pagina de internet a ANCOM la adresa www.ancom.ro, sectiunea Anunturi/achizitii publice.

77310000-6 - Amenajare si intretinere de spatii verzi (Rev.2)

Autoritate contractanta Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii Bucuresti

message user image
Date de contact disponibile dupa login
Fisiere anexate