ADV1292347 Prestari servicii de transport de busteni

Valoare estimata: 1 950,00 lei

Servicii de transport de busteni DIN PARTIDA: LOT 1- Partida Stramba (1253) pret estimat transport masa lemnoasa din faza apropiat la sediu ocol silvic, 650 lei fara TVA/cursa x 3 mc=1950.00 lei, fara TVA. Transportul masei lemnoase se realizeaza cu respectarea reglementarilor privitoare la regimul silvic, precum si a regulior specifice impuse de legislatia in vigoare pe baza de atestat de exploatare. Prestatorul se obliga sa respecte prevederile Legea 46/2008- Codului silvic republicat si actualizat cu modificarile si completarile ulterioare, ordinul M.A.A.P. nr. 1540/2011, O.M.669/2014, O.M. 815/2014 , O.M.2121/2016 si O.M. 208/2017. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in prezentarea ofertei umeaza sa fie puse la dispozitia autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor .

Conditii referitoare la contract:

Conform conditiilor contractuale asumate de ofertant. Modelul contractului de prestari servicii este anexat caietului de sarcini .

Criterii de atribuire:

Pretul cel mai scazut. Atribuirea contractului se va face prin intermediul catalogului electronic. În termen de maxim 2 (doua) zile lucratoare de la primirea comunicarii de la autoritatea contractanta privind rezultatul selectiei, se impune obligativitatea publicarii în SEAP de catre ofertantul desemnat câstigator a ofertei sub denumirea si codul CPV din cadrul prezentului anunt. Nepublicarea în SEAP a informatiilor mentionate în paragraful de mai sus, în termenul comunicat de autoritatea contractanta, atrage respingerea ofertei depuse la sediu, iar daca refuza achizitia in SEAP, oferta sa va fi respinsa.Oferta va fi depusa in plic inchis cu mentiunea Oferta pentru,,Servicii transport masa lemnoasa din faza apropiat la sediu ocol silvic”pana la data de 18.05.2022 ora 10,00. Deschiderea plicurilor se face in data de 18.05.2022 ora 11,00,in prezenta ofertantilor.

Conditii de participare:

: - Certificat de atestare / reatestare si anexa, conform Ordinului M.A.A.P. nr.1330/01.09.2015, valabile la data depunerii ofertei , din care sa reiasa ca exista capacitate de exploatare in conformitate cu prevederile art. 62 alin. 2 din Legea 46/2008 Codul silvic . Certificat constatator emis de ONRC din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului (cod CAEN 0220 Silvicultura si exploatari forestiere) .

Termen depunere oferte:

18-05-2022 10:00:00

Alte informatii:

Pretul se oferteaza pe lei/mc lemn exploatat, fara TVA. Daca oferta lei/mc depaseste valoarea estimata, oferta va fi respinsa. Caietul de sarcini se poate ridica de la sediul Ocolului Silvic Plaiurile Heniului RA din loc. Ilva Mica str. Principala, nr. 825, jud. Bistrita – Nasaud. Persoana de contact: ing. Hadarau Vasile , tel. 0784208900.

77210000-5 - Servicii de transport de busteni (Rev.2)

Autoritate contractanta OCOLUL SILVIC PLAIURILE HENIULUI RA Ilva Mica

message user image
Date de contact disponibile dupa login